« Najít podobné dokumenty

Obec Milonice - Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení_místní_úpravy_provozu_Rekonstrukce_komu.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací: MUB/OD-25573/2020 lab
Spisová zn.: OD-5968/2020-lab
Počet listů/příloh: 7/4
<br> Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: labrova@bucovice.cz
<br> Datum: 29.06.2020
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),a
podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno dne
23.01.2020 na základě podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu od žadatele:
<br> právnické osoby Jihomoravský kraj,IČ: 70888337,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3 <,>
Veveří,602 00 Brno,zastoupený na základě čl.VI odst.B bod 3 písm.k) Zřizovací listiny ze
<br> dne 17.09.2009,č.j.427/09/Z8,ve znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje,příspěvkovou organizací kraje,IČ: 70932581,se sídlem Žerotínovo
<br> náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno <,>
<br> po projednání s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomo...
priloha_799166413_4_SO171_C.2.3_situace_dopravniho_znaceni.pdf
K
<br> Ú
<br>
<br> M
<br> I
<br> L
<br> O
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> K
<br> Ú
<br>
<br> N
<br> O
<br> V
<br> É
<br>
<br> H
<br> V
<br> Ě
<br> Z
<br> D
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 3
<br> %
<br>
<br>
<br>
A
<br> 2
<br> b
<br> E
<br> 6A
<br> 8
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> d
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
(
3
<br> <,>
0
<br> /
1
<br> <,>
5
<br> /
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
<br> d
<br> l
<.>
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> a
<br>
(
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
<br> d
<br> l
<.>
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> m
<br> )
<br> V
2
b
(3
<br>,0
/1
<br>,5
/0
<br>,1
2
5
<,> d
<br> l.1
0
0
m
<br> )
<br> V
2
a
(3
<br>,0
/6
<br>,0
/0
<br>,1
2
5
<,> d
<br> l.1
1
0
m
<br> )
<br> V
2
b
(3
<br>,0
/1
<br>,5
/0
<br>,1
2
5
<,> d
<br> l.1
0
0
m
<br> )
<br> V
2a (3,0/6,0/0,125,dl.400m
<br> )
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA
<br> MĚŘÍTKO
<br> POČET FORMÁTŮ
DATUM
<br> HIP
<br> DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> 2.3
ČÁST
<br> 117-063
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY
<br> AKCE
<br> ČÍSLO SOUPRAVY
<br> DATUM PODPISREVIZE
01
<br> 03
02
<br>.<.> <.>
POPIS
<br>.<.> <.>
<br>.<.> <.>
<br> JTSK Bpv
<br> DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO.VÝKRES,ČI JEHO ČÁST,MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o <.>
<br> C
<br> 1:1000
<br> 6xA4
<br> NÁZEV ČÁSTI
<br> SO 171 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> OBJEDNATEL
<br> PROJEKTANT
<br> DSP/PDPS
<br> SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE
ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3,602 00 BRNO
IČ: 70932581
<br> S A G A S T A s.r.o <.>
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14,142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555
DIČ: CZ045 98 555
<br> ING.ZUZANA BIELA ING.LENKA HORÁLKOVÁING.ZUZANA BIELA
<br> 08/2018
<br> II/429 Bohdalice - Nesovice,2.stavba (km 1,653 - 4,438)
<br> NÁZEV PŘÍLOHY
<...
priloha_799166413_3_SO_171_C.2.1_situace_dopravniho_znaceni.pdf
K
Ú
<br> M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> K
Ú
<br> U
H
<br> R
IC
<br> E
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 7
0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> 2
<br> <.>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
1
<br> <,>
6
<br> 5
<br> 3
<br>
-
<br> 4
<br> <,>
4
<br> 3
<br> 8
<br> )
<br> Z
1
1
g
<br> Z
1
1
g
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> Z
1
1
g
<br> Z
1
1
g
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> d
<br> Ocel/100
<br> 3
<br> <.>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br> 2
<br> <.>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
1
<br> <,>
6
<br> 5
<br> 3
<br>
-
<br> 4
<br> <,>
4
<br> 3
<br> 8
<br> )
<br> V
2
a
(3
<br> /6
/0
<br>,1
2
5
<,> d
<br> l.6
4
9
m
<br> )
<br> V
<br> 4
<br> (
0
<,>
2
5
<,>
<br> d
l <.>
<br> 2
7
3
m
<br> )
<br> V
<br> 4
<br> (
0
<,>
2
5
<,>
<br> d
l <.>
<br> 2
1
3
m
<br> )
<br> V4 (0,5/0,5/0,25,dl.16m)
<br> V4 (0,25,dl.7m)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25,dl.20m)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25,dl.11m)
<br> V4 (0,5/0,5/0,25,dl.24m)
<br> V4 (0,5/0,5/0,25,dl.15m)
<br> V4 (0,25,dl.1
778m)
<br> V4 (0,25,dl.1737m)
<br> V2b (3/1,5/0,125,dl.100m)
<br> V
2
b
(
<br> 3
/1
<br>,5
/0
<br>,1
2
5
<,>
d
l <.>
1
<br> 0
0
m
<br> )
<br> V1a (0,125,dl.35
1m)
<br> V12a
<br> V12a
<br> V
<br> 4
<br> (
0
<,>
2
5
<,>
<br> d
l <.>
<br> 1
4
m
<br> )
<br> V12a
<br> V11a
<br> V11a
<br> Z11g
<br> Z11g
<br> 3
<br> <.>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
4
<br> <,>
4
<br> 3
<br> 8
<br>
-
<br> 6
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 7
<br> )
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA
<br> MĚŘÍTKO
<br> POČET FORMÁTŮ
DATUM
<br> HIP
<br> DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> 2.1
ČÁST
<br> 117-063
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY
<br> AKCE
<br> ČÍSLO SOUPRAVY
<br> DATUM PODPISREVIZE
01
<br> 03
02
<br>.<.> <.>
POPIS
<br>.<.> <.>
<br>.<.> <.>
<br> JTSK Bpv
<br> DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO.VÝKRES,ČI JEHO ČÁST,MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN ...
priloha_799166413_2_SO_171_C.2.2_situace_dopravniho_znaceni.pdf
K
Ú
<br> M
<br> IL
O
<br> N
<br> IC
<br> E
<br> K
Ú
<br> U
<br> H
<br> R
<br> IC
<br> E
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 6
<.> 6
<br> 6
<.> 7
<br> 6
<br> <.>
<br> 8
<br> P
<br> 1
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 1
<br> U
<br> H
<br> Ř
<br> I
<br> C
<br> E
<br> P4
<br> 11tB13
<br> E13
JEDINÉ
<br> VOZIDLO
26T
<br> Z4dZ4e
<br> 4292 - 1
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> I
J
<br> 4
<br> b
<br> 3
<br> <.>
<br>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
<br> (
<br> K
<br> M
<br>
<br> 4
<br> <,>
<br> 4
<br> 3
<br> 8
<br>
<br> -
<br>
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 7
<br> )
<br> 4
<br> <.>
<br>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
<br> (
<br> K
<br> M
<br>
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 7
<br> -
<br>
<br> 8
<br> <.>
<br> 4
<br> 9
<br> 9
<br> )
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> d
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> C
<br> 1
<br> 0
<br> U
<br> H
<br> Ř
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 1
<br> I
<br> S
<br> 2
<br> 1
<br> c
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> 9
<br> YB1=35m YC1=35m
<br> X
<br> B
<br> 1
<br> =
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> X
<br> B
<br> =
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> m
<br> X
C
<br> 1
=
<br> 1
0
0
m
<br> X
C
<br> =
1
0
5
m
<br> Č
<br> a
<br> s
<br>
<br> p
<br> l
n
<br> é
<br> h
<br> o
<br>
<br> r
<br> e
<br> j
d
<br> u
<br> Š
<br> í
<br> ř
<br> k
<br> a
<br> R
<br> o
<br> z
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> :
<br> :
<br> :
<br> m
<br> e
<br> t
<br> r
<br> y
<br> B
<br> U
<br> S
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> Ú
<br> h
<br> e
<br> l
<br>
ř
<br> í
<br> z
<br> e
<br> n
<br> í
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
<br> 9
<br> :
<br> 5
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> 2
<br> <.>
<br> 8
<br> 5
<br> 1
<br> 2
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> Č
<br> a
<br> s
<br>
<br> p
<br> l
n
<br> é
<br> h
<br> o
<br>
<br> r
<br> e
<br> j
d
<br> u
<br> Š
<br> í
<br> ř
<br> k
<br> a
<br> R
<br> o
<br> z
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> :
<br> :
<br> :
<br> m
<br> e
<br> t
<br> r
<br> y
<br> B
<br> U
<br> S
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 6
<...
priloha_799166413_1_SO_171_2_Situace.pdf
S 3.S T A V B A ( K M 4,4 3 8 - 6,5 0 7 ) 4.S T A V B A ( K M 6,5 0 7 - 8.4 9 9 ) 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 V 1 1 a V 1 1 a V 1 1 a V 1 1 a V 1 1 a V 1 1 a V 7 V 7 P 6 A 1 1 I P 6 A 2 b A 2 b I S 2 1 a 5 0 2 9 I Z 4 b M I L O N I C E I Z 4 a M I L O N I C E P 2 P 2 I Z 4 a N E S O V I C E B 2 8 E 2 b E 2 b P 2 B 4 A 1 2 b 4 2 9 - 0 0 4 B 2 8 E 1 2 N E P L A T Í P R O O S O B N Í V O Z I D L A A 2 9 A 3 1 a I Z 4 b M I L O N I C E A 1 1 A 2 b A 1 2 b P 2 P 2 E 2 b P 6 P 6 P 2 P 6 I Z 4 a M I L O N I C E I S 2 1 a 5 0 2 9 I Z 4 b N E S O V I C E P 6 A 2 b A 6 a B 2 8 4 2 9 - 0 0 4 A 2 9 A 3 1 a A 3 1 b A 3 1 b P4 A 6 a I S 3 b K O R Y Č A N Y 9 N E M O T I C E 5 4 2 9 I S 3 c B R N O 3 8 B U Č O V I C E 7 5 0 I S 3 b U H.H R A D.5 0 3 5 B 2 0 a 3 0 E 2 b P 2 B 1 3 I P 1 1 c E 9 I P 1 2 P 2 P 4 P 2 P 2 E 2 b P 2 E 2 b P4 I S 3 b 1 U H Ř I C E P 1 4292-1 B13 11 E13 26 t VOZIDLO JEDINÉ I S 2 1 a 5 0 2 9 I S 2 1 a 5 0 2 9 P 1 E 2 b I P 6 I P 6 I P 6 I S 3 c N.H V Ě Z D L I C E U H Ř I C E 5 1 V 1 a ( 0,1 2 5,d l.1 8 m ) V 1 a ( 0,1 2 5,d l.3 0 m ) V 1 a ( 0,1 2 5,d l.9 0 m ) V 1 a ( 0,1 2 5,d l.4 8 5 m ) V 2 b ( 3,0 / 3,0 / 0,1 2 5,d l.3 4 0 m ) E 2 b B 2 0 a 7 0 I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b I J 4 b V 4 ( 0,5 / 0,5 / 0,2 5,d l.3 7 m ) V 4 ( 0,2 5,d l.4 3 m ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5,d l.3 4 m ) V 1 a ( 0,1 2 5,d l.2 2 m ) V 4 ( 0,5 / 0,5 / 0,2 5,d l.2 9 m ) V 4 ( 0,5 / 0,5 / 0,2 5,d l.1 6 m ) V 4 ( 0,5 / 0,5 / 0,2 5,d l.2 1 m ) V 4 ( 0,2 5,d l.1 4 m ) V 4 ( 0,2 5,d l.1 4 m ) V2b (3/1,5/0,125,dl.58m) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5,d l.5 5 m ) V 2 b ( 3,0 / 3,0 / 0,1 2 5,d l.2 0 4 m ) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5,d l.5 7 m ) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5,d l.6 0 m ) V 2 b ( 3,0 / 3,0 / 0,1 2 5,d l.1 2 7 m ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,1 2 5,d l.4 0 m ) V 2 b ( 3 / 3 / 0,1 2 5,d l.5 5 m ) V 4 ( 0,2 5,d l.2 3 m ) IJ4b Z 1 1 d Z 1 1 c Z 1 1 g Z 1 1 g V 1 2 a V 1 2 a V 1 2 a P 1 I S 3...

Načteno

edesky.cz/d/3981317

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz