« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení
_
<br> &““ MĚSTSKÝÚŘADSEDLČANY
<br> © Odbor výstavby a územního plánování _ '_ ' náměstí T.G.Masaryka 32
<br> “DLC/N 264 80 Sedlčany
<br> Č.j.: OVÚP-6323/2020No V Sedlčanech 26.června 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Dne 17.03.2020 podal XXX XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem Nalžovice 35,262 93 Nalžovice (dále jen „stavebník“) v zastoupení na základě plné moci panem lng.Ondřejem Balounem,nar.14.03.1992,trvale bytem Krásná Hora nad Vltavou 71,262 56 Krásná Hora nad Vltavou u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech žádost o vydání stavební povolení pro stavbu: nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p.35 na pozemku parc.č.370 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) v kat.území Nalžovice,obec Nalžovice.Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Městský úřad v Sedlčanech,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podanou žádost výše uvedeného stavebníka a na základě výsledku projednání vydává podle ustanovení 5 115 stavebního zákona
<br> stavební povolení
<br> pro stavbu: nástavba a stavební úpraw rodinného domu č.p.35 na pozemku parc.č.370 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) v kat.území Nalžovice,obec Nalžovice (dále jen „stavba“) v rozsahu projektové dokumentace,ověřené při stavebním řízení,ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby,členění na objekty,užívání jednotlivých prostor,splnění požadavků daných zvláštními předpisy,atd <.>
<br> Popis stavby: Záměrem stavebníka je vybudovat obytné podkroví ve stávajícím rodinném domě č.p.35 a současně s tím provést další související stavební úpravy v přízemí uvedeného objektu.Vpřízemí (1.NP) dojde k obezdění současného zastřešeného závětří nacházejícího se před samotným vstupem d...

Načteno

edesky.cz/d/3981189

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz