« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Zálezly - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Zálezly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00
<br> STAVEBNÍ ODBOR schránka 100
<br>
Č.SPISU: 117413/2020 V ÚSTÍ NAD LABEM
<br> Č.JEDNACÍ: MMUL/SO/S/195569/2020/Kk 24.6.2020
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 16.4.2020 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín <,>
<br> kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o <.>,IČO 25185969,Katovická 175 <,>
<br> 386 01 Strakonice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> "UL - Dolní Zálezly,Na Vyhlídce - kNN" (IV-12-4006095)
<br> kabelové vedení distribuční soustavy NN
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.789/1,844,876,878,880/1,931 v katastrálním území Dolní
<br> Zálezly,pozemky dotčené demontáží vrchního vedení: parc.č.789/1,789/2,789/3,790,842,876,878 <,>
<br> 877,880/1,879/1 v katastrálním území Dolní Zálezly <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Jedná se o novou,trvalou stavbu technické infrastruktury pro přenos energie <.>
<br> - Účelem je nahrazení nevyhovujícího venkovního (vrchního) vedení NN novým kabelovým vedením
NN uloženým do země v části ulice Na Vyhlídce.Vrchní vedení bude demontováno <.>
<br>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - pozemek parc.č.7...

Načteno

edesky.cz/d/3981178

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Zálezly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz