« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bezděkov - Závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bezděkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva
Obec Horní Bezděkov IČ: 00234362
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019
<br> Zpracovaná v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků o průběhu a výsledných zjištěních inventarizace <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí č.9 ze dne 24.6.2019.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo v kanceláři OU dne 15.11.2019 a je doloženo prezenční listinou,která je přílohou této zprávy.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv,pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k rozvahovému dni,tj.k 31.12.2019 <.>
<br> Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurníeh soupisů Z přílohy č.1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění dle zápisu inventarizační komise <.>
<br> Přílohy: Prezenční listina z proškolení členů inventarizační komise Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů a sumáře za obec celkem <.>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> Za inventarizační komisi: % Pře...
Příloha
P R ! L 0 H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Horní Bezděkov; IČO 00234362; Hlavní 41,2?3 51 Horní Bezděkov Obec Předmět činnosti; sestavena k 31122019 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení; 24.1 „2020 v 09:03
<br> A.1.Informace podle 9 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky nenastalot
<br> A.3.Informace podle 9 7 odst.5 zákona
<br> Použité Účetní metody:
<br> Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek.Majetek určený k prodeji je oceněn (přeceněn) reálnou hodnotou (znalcem) a je veden v knize podrozvahových účtů <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (hmotný od pořizovací ceny 3.00D,- do 40.000.- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok,nehmotný od 7.000,- do 60.000,— Kč) je veden na účtech třídy D1„ D2 souvztažně s účty třídy 07j 08 <.>
<br> Jiný drodný nehmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 7.000: Kč doba použitelnosti je delší než 1 rok) je veden na podrozvahových účtech.Jiný drobný hmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 3vODD,-,doba použitelnosti je delší než 1 Jrok) je veden na podrozvahových účtech <.>
<br> Zásoby jsou účtovány způsobem B <.>
<br> Na pohledávky 90 dní po splatností účetní jednotka vytváří opravne položky <.>
<br> Odchylky od účetních metod stanovených zákonem o účetnictví mající vliv na majetek a závazky,finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky nejsou <.>
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA : ÚČETNÍ oeooaí Číslo Název l SU BĚŽNÉ MlNULÉ P.|.Majetek a závazky účetní jednotky _ “Zš-312,90./ 21_5 312,953 1.Jiný drobný dlouhodobý...
Rozvaha
R 0 Z V A H A Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Horní Bezděkov; iČO 00234362; Hlavni 41,273 51 Horní Bezděkov Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 24.1.2020 v 08:58
<br> 1 ] 2 * 3 i 4 ÚČETNÍ oeoooi Název oložky SU BĚŽNÉ,p BRUTTO KOREKCE NETTO MlNULE
<br> AKTIVA CE LK EM 100 355 263,95 25015182,82 75 340 081,13 72 200 710,14 A.Stálá aktiva 88 554 937.25 25 015 182,82 63 549 754,43 81 943 644,1? |.Dlouhodobý nehmotný majetek 411 623,40 379 223,00 32 400,40 51 548,40
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 *
<br> 2.Software 013
<br> 3,Ooenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 / /
<br> s.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 010 01 010,00 /,01 010,00 1/1
<br> 6- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 309 550,00./ 297 405,00./ 1214500 41 293,00
<br> ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 20 25540 \/ 20 255,40 20 255.40
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 IL Dlouhodobý hmotný majetek GB 530 313,05 /24 635 959,02 43 903 354,03 42 250 095,70
<br> 1.Pozemky 031 4 405 245,74 V 4 486 245.741 4 473 784,76
<br> žňlmĚšreěrňět'y * W " * ' " 102 " ' ; * ' ' “_ " '? ' '
<br> 31 Stavby 021 54 420 715.22 / 20 962 202,00,/ 33 05? 453,22 34 250 303,22
<br> 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 2 592 572,00 1/ 1 582 792,00 l/ 1 009 780.00 1 207 192,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 \
<br> &.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 2 ogg 905,02 ] 2 090 005,92 /l _ _—
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 /
<br> &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 939 37507 v/ 4 939 075,07 2 308 354,80
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035 12 480,98 / 1"- Diouhodobý finanční majetek 19 014 000,00 0,00 19 514 000,00 19 014 000,00
<br> 1...
Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oecí.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Horní Bezděkov; IČO 00234362; Hlavni 41,273 51 Horní Bezděkov Právní íorma: Obec Předmět činnoslíi sestavený k 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 24.1.2020 v 08:57
<br> 1 l 2 L 3 | 4 UCETNI OBDOBI Název položky účet _._,_BÉŽLÉ _ _ _ ___ MNĚ,Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 718233141 618311710 i.Way :*eílánosši“ * * * * ** ** * ** * Ýsa šašÉ *ínšóáůó * 11 Spotřeba malenálu 501 223 39809 197 26359 2.Spotřeba energie 502 314 139.00 338 821,00 3.Spotřeba jiných neskladouatelnych dodávek 503 4.Prodané zboží 504 íkmícšiouméhb rňaTeÉku * * * * ** "**—š * * * ** * * * * * * * * *** S.Aktivace oběžného majelku 507 ?„ Změna stavu zásob vlastní výroby 508 & Opravy a udržování 511 651 714,57 220 596.00 FM * * * * * ** *** ** _ ***515 ** * * * " ** ****** * _ 10 Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganízačníoh služeb 516 12.Ostatní služby 518 2 330 530,45 ! 68? 99101 13.Mzdové náklady 521 1 529 05500 1 852 44400 14.Zákonné sociální pojištění 524 461 151.00 455 525.00 15.Jiné sociální pojištění 525 2 852,00 3 069.00 16.Zákonné sodální náklady 527 řšščááíwíémááy— * *_* * * * * * * ší * * * * * * 15.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 2 150,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 prREo—ašéháiš* _ * * * * * ** * * * * sí ** ** * * ** * * * * 24.Dary & jiná bezúpíalná předáni 543 74 1154.00 110 665,00 25 Prodaný materiál 544 26.Monks a škody 54? mm ** * * ** * *_* ** * *— 543 "_ ** ** * ** ** 25.Odpisy dlouhodobého maietku 551 1 075 74500 982 555,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 * 307 Prodaný dlouhodobý hmotný rrialetek 553 "Wrědane pažemi? * *** * _ * * * ** * 554 **** ** * ** * 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 550 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady : drobného dlouhodo...
Výkaz pro hodnocení rozpočtu
Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> v_ÝKAz PRO HODNOCENÍ PLlNIĚNÍ ROZPOČTU _,_ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oecr A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2019
<br> 12
<br> 00234362
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Obec Horní Bezděkov Hlavní 41,273 51 Horní Bezděkov
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 000 000,00 127,07 2 034 000,00 99,96 2 033 09782 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatniky 55 000,00 94,72 55 000,00 94,72 52 097,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 124,44 187 000,00 99,82 186 657.99 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 133,67 1 738 000,00 99,95.1 737 724,33 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 000,00 22,09 53 000,00 30,47 17 670,00 0000 1211 Daň z pňdané hodnoty 3 000 000,00 130,31 3 910 000,00 99,98 3 909 22951 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 114,54 90 000,00 03,09 57 319,20 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 0,00 10 000,00 99,55 9 955,20 0000 1341 Poplatek ze psů _ 9 000,00 95,55 9 000,00 95,56 8 600,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 51,30 40 000,00 51,30 20 52000 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 116,80 6 000,00 97,33 5 840.00 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technicher 32 000,00 145,99 47 000,00 99,40 46 718,09 0000 1382 Zmšený odvod : loterií a podher kr.výher.hrac.přístrojú 20 000,00 1,17 20 000,00 1,1? 234,93 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 94,00 300 000,00 94,00 282 007,52 0000 4111 Neinvestpřiýlransfery z všeobpoklsprávy stát.!ozpočtu 0,00 0,00 24 457,85 100,00 24 457,55 0000 4112 Neinvpňjlranstery ze st.rozp.v rámci souhrn.clotač.vzla 125 100,00 108,25 136 500,00 100,00 136 500.00 0000 41...
Protokol o schválení účetní závěrky
Příloha ke schválení účetní závěrky
<br> PROTOKOL
<br> Obec Horní Bezděkov Hlavni 41
<br> Horní Bezděkov
<br> 273 51 Unhošť |Č:00234362
<br> Projednáno zastupitelstvem obce Horní Bezděkov dne 29.6.2020
<br> Členové zastupitelstva obce vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2019 -— Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha,inventarizační zprávy,zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráv 2 vnitřních finančních kontrol <.>
<br> Účetnictví za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce <.>
<br> Výsledek hospodaření obce za rok 2019 činí 3 466 643,59 Kč <.>
<br> Záznam 0 hlasování:,!Íúát Pro: 91 /g) Zzža (xf/ „(Ž/M,z/ --/ ÚLÉŽ '
<br> Proti:
<br> Zdržel se: Přehlasovaní členové připojují/nepřipojují písemné odůvodnění <.>
<br> Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena <.>
<br> PREZENČNÍ LISTINA vz ZE DNE: „Z jh ďr 0249 „20
<br> Jméno a příjmení: Podpis:
<br> XXXXXXX XXXX
<br> II.XXXX XXXXX Vacar/ď? XXXXXXX XXXXX %Z
<br> XXX XXX
<br> Kindl Vít
<br> lng.XXXXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXX ?fďífgfí/ I | /X Prochazka leor /
<br> M/ Špringerová Zuzana i -
<br> Ostatní:
<br>.__ /.<.> <,>
<br> kťěacl EÚD Effa/mw; [ MŽ? ?572 FÉHCC/
<br> [mag/z čiam-zi,Mjggwf g/fčýi
<br> FBM/a worm - ' % ffi/DCM? off / M-ř—ŽČ— ».' % m
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_086409/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 001227/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HORNÍ BEZDĚKOV
IČ: 00234362
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Horní Bezděkov za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  25.05.2020
 22.10.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horní Bezděkov
<br> Hlavní 41
<br> 273 51 Unhošť
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
- kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXX XXXXXXX - starosta
<br> Haušildová a kolektiv,spol.s r.o.–
<br> zpracování účetnictví
<br> XXXXX XXXXXXXX - referent státní správy
<br> a samosprávy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a v...
Finanční vypořádání dotací
TABULKA c.1
<br> Příloha Ě 7 k vyhlášce Č 36712015 Sb
<br> Přilemce Obec Horní Bezděkov Kras' Středočeskv
<br> PoskvíovaíolJ
<br> Kaniíoía1 Ministerstvo unanol.VPS
<br> Finanční vypořádání dotaci poskytnutých píííamcům prostřednictvím kraje ze státního rozpoóíu nebo státních finančních GMW
<br> Cau A.Finanční vypořádání Goíacl ! VÝijKDU dotací na programové Fmancování.na progekly výzkumu,vyvole & rnovacl & na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropske unie a z prostředků fmanCnich mecnamsmú
<br> v Kč na me oeoeílnna mista
<br> Vracena v průběhu Předepsané výše a akce (projektu).<.> „ Cerpano roku na běžný úte: Skutečné použilo vratky dotace při "hmm EDSISMVS ““““" ""*“ Š'“ ledna“ k JL 12.zam kraje k 31.12.2019 fmancnim vypořádání & b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - :! Domo nikom :! 000,00 4 542.18 24 407.0! 0.00 Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 98018 MF-zmsmomnzm- salugmcí eň gfígmvé SLDB 2021 " 39 OpakOvané hlasování : dodatečné volby do 98075 MF-1033í2019í1201- ;Ěgggglíelslev obcí (26.1.2019) 2 Nové volby do zasluoiíelsíev obci (16 32019) 96074 gF-35271201911201-.MF- Nove volby do zasluplteíslev obc.(1402019) 90074 2001 31201911201-3 MF- l : Nove vo by do zastupríelsíev obcí (14 12.2019) 90074 2037812019í1201-2 Volby do Evropského parlamentu 98346 ŠAF-777912019I1201-4 29 000.00 4 542.15 24 457,85 0,00
<br> Seslavil lel S Ludvíková.312 246 513
<br> Datum a 9001013 201 2020 " „Zah-7% ra
<br> Kontroloval.íel.* _ _ _.<.>.Datum a podpis.-
<br> Komeníáf
<br> | <.>
<br> Podrobnejsi čerpání výdajů na úhradu za práce Spolaná : přípravou sčímní lidu,domů a bytů (datem—nl technlckoakonomických atribuíú v roce 2019)
<br> vydala na mzdy a
<br> Poea! budov k.Skutečné došetřený.<.>.Vyše doíace v roce.Pozaoovanv platy za pmstnec * k r |= Ukazaíe došalřzenm; roce 2019 počet ogg; v roce Vrat a dotace :: l V doplatek dotace 2019 _ nepodléhá
<br> FV za rok 2019')
<br> SLDB - UZ 96018
<br> Poznamka '( vydala na mzdy.platy nebo odměny : dohod o provedeni práce.které budou...
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Svan: SZ_086409/2019/KUSK Cj.: 001227/2020/KUSK
<br> Stejnopis č <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HORNÍ BEZDĚKOV
<br> IČ: 00234362 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Horní Bezděkov za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 25.05.2020 ' 22.10.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2019 — 31.12.2019
<br> Horni Bezděkov Hlavní 41 273 51 Unhošť
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX - starosta
<br> Haušildová a kolektiv,spol.s r.o.— zpracování účetnictví
<br> XXXXX XXXXXXXX - referent státní správy a samosprávy
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících Se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> —...
Závěrečný účet - komentář
Závěrečný účet Závěrečný účet obce Horní Bezděkov za rok 2019
<br> fzpracovaný na základě š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů!
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Horní Bezděkov,Hlavní 41,Horní Bezděkov
<br> IČO: 00234362
<br> tel <.>,fax.: - 312 698 485
<br> e-mail: homibezdekov©seznamcz
<br> Peněžní ústav: Komerční banka a.s.Kladno,č.účtu 6426141/0100
<br> Počet obyvatel k 31.12.2019: 660
<br> Počet zaměstnanců: 2
<br> Počet členů zastupitelstva obce: 9
<br> Počet veřejných zasedání: 9
<br> V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbor,výbor pro kulturu & Sport <.>
<br> Obec Horní Bezděkov je členem Spolku pro obnovu venkova,Svazu měst a obcí <.>
<br> Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO—4,KEO-W <.>
<br> A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
<br> Rozpis dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost Úřad práce 13013 Operační program 4116 140 791,- 140 346,— Kladno Lidské zdroje a zaměstnanost
<br> Krajský úřad Globální dotace 4112 136 500,- 136 500,- Stř.kraje Praha Správa 98071 Volby do senátu,4111 24 457,85 24 457,85 Státního rozpočtu parlamentu Celkem 301 303,85 B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br> Schválený Upravený Plnění % plnění k upravenému
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.2019 rozpočtu Třída 1 — daňové příjmy 6 641 000,- 8 504 000; 8 367 682,05 98,40 % Třída 2 — nedaňové příjmy ] 433 800,- 1 956 776,15,- 1 787 520,50 91,35 % Třída 3 — kapitálové příjmy 0 0 0 0 % Třída 4 _ přijaté transfery 148 100,- 301 748,85 301 303,85 99,85 % Přijmy celkem 8 222 900,- 10 762 525,- 10 456 506,40 97,16 % Třída 5 — běžné 6 531 300,— 8 460 800,- 6 097 513,41 73,68 % výdaje Třída 6 — kapitálové 2 010 000,- 4 738 000,- 2 681 856,27 56,60% Výdaje Výdaje celkem 8 541 300,- 13 198...
Závěrečný účet za rok 2019
Obec Horní Bezděkov
<br> Závěrečný účet za rok 2019
<br> Obec Horní Bezděkov
<br> Uff„ Cs,„Ž 5
<br> Závěrečný účet za rok 2019 Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Horní Bezděkov Adresa Hlavní 41
<br> 27351 Horní Bezděkov IČO 00234362
<br> Právní forma Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 312 698 485
<br> E-mail hornibezdekov©seznam.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných & kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> ||.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> Ill.Majetek
<br> KEO-W 1.11.350
<br> Obec Horní Bezděkov
<br> - detailně
<br> KEO-W1.11.350/Uc1155
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd P R | J M Y
<br> Položka Skutečnost 5:32:25; % 533353,% Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 033 097,82 1 600 000,00 127,07 2 034 000,00 99,95 902,18 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popía 52 097,46 55 000,00 94,72 55 000,00 94,72 2 902,54 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 186 657,99 150 000,00 124,44 157 000,00 99,82 342,01 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 737 724,33 1 300 000,00 133,67 1 738 000,00 99,98 275,6? 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 17 570,00 80 000,00 22,09 53 000,00 30,47 40 330,00 1211 Daň z pňdané hodnoty 3 909 229,51 3 000 000,00 130,31 3 910 000,00 99,96 77049 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 57 319,20 50 000,00 114,64 90 000,00 53,69 32 680,80 1335 Popiatky za odnětí pozemků plnění funkcí 9 965,20 0,00 0,00 10 000,00 99,65 34,80 1341 Poplatek ze psů & 600,00 9 000,00 95,56 9 000,00 95,56 400,00...

Načteno

edesky.cz/d/3981157

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bezděkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz