« Najít podobné dokumenty

Obec Potěhy - Zápis ze zasedání ZO Potěhy ze dne 24.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potěhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO ze dne 24.6.2020.docx (19.03 kB)
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy
konaného dne 24.6.2020 od 18.00 hodin <.>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXX,ing.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX,MUDr.XXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXX <,>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva),zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl doplněn jeden bod jednání <.>
<br> · Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
<br>
Navržený program + doplnění:
1) Zahájení,určení ověřovatelů,schválení programu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
3) Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Rozvoj venkova
4) Žádost o dar z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond na podporu výsadby stromů
5) Žádost o dotaci na veřejná prostranství z MAS Lípa pro
venkov z.s <.>,Zbraslavice
6) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
7) Výběrová komise na dodavatele stavby „Obnova místních komunikací - ke hřišti a za obecním úřadem Potěhy“
8) ČEZ Distribuce,a.s.– Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení k distribuční soustavě
9) Došlá pošta
10) Diskuse
<br>
Bod 1)
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jana Málka a Lenku Kozderkovu,dále zapisovatelem pověřil ing.Karla Koudelku <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Program schůze zastupitelstva byl schválen.Hlasování: 8x pro,0x proti,0x zdržel se hlasování
<br> Bod 2)
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zastupitelstva.Oba dokumenty byly bez připomínek schváleny <.>
<br> Bod 3)
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Závěrečného účtu za rok 2019 DSO – Rozvoje venkova Potěhy,...

Načteno

edesky.cz/d/3981156

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potěhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz