« Najít podobné dokumenty

Obec Potěhy - Závěrečný účet DSO za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potěhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2019.pdf (2.27 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_086958/2019/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 094027/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO ROZVOJ VENKOVA IČ: 70539111
<br> za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Rozvoj venkova za rok 2019 bylo zahájeno dne 30.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 18.10.2019
<br> ' 08.06.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Potěhy 60 285 63 Tupadly
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: J iři Černovský - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Zástupci DSO: J iří Zajíc - předseda DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle % X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a Ši 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s j...
Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf (558.83 kB)
1 2 43
<br> 8 483 391,25 7 565 252,64
<br> 8 468 997,25 7 550 918,64
<br> 218 657,06501 204 725,77
<br> 341 231,45502 301 297,41
<br> 2 913,89503 6 096,43
<br> 504
<br> 506
<br> 507
<br> 508
<br> 1 222 263,19511 471 568,30
<br> 512
<br> 513
<br> 516
<br> 327 715,26518 257 933,53
<br> 690 416,00521 652 156,00
<br> 139 536,00524 139 944,00
<br> 1 732,00525 1 732,00
<br> 527
<br> 528
<br> 531
<br> 532
<br> 538
<br> 541
<br> 542
<br> 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 547
<br> 548
<br> 5 520 900,00551 5 507 829,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 554
<br> 555
<br> 3 632,40556 7 636,20
<br> 557
<br> 558
<br> 549
<br> 561
<br> 562
<br> 563
<br> 564
<br> 569
<br> 14 394,00 14 334,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 14 394,00572 14 334,00
<br>
<br> 591
<br> 595
<br>
<br> 1 2 43
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 8 131 727,03 8 192 209,49
<br> 2 596 932,97 2 657 712,13
<br> 601
<br> 2 502 846,15602 2 477 630,56
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 604
<br> 605
<br> 606
<br> 609
<br> 641
<br> 642
<br> 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 646
<br> 647
<br> 648
<br> 94 086,82649 180 081,57
<br> 860,14 886,38
<br> 661
<br> 860,14662 886,38
<br> 663
<br> 664
<br> 665
<br> 669
<br> 5 533 933,92 5 533 610,98
<br> 5 533 933,92672 5 533 610,98
<br>
<br> 681
<br> 682
<br> 684
<br> 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 688
<br>
<br> -351 664,22 626 956,85
<br> -351 664,22 626 956,85
<br>
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> 12/2019
<br> 31.12.2019
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> ze dne: 13.2.2020 v 10:57
<br> 70539111
<br> Rozvoj venkovaNázev
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000
<br> 00
<br> 0
<br> Org
<br> Nst
<br> Zdr
<br> :
<br> :
<br> :
<br> 00000UZ :
<br> 9999
<br> 99
<br> 9
<br> -
<br> -
<br> -
<br> 99999-
<br> KEO-W 1.11.334 / UcU061
Rozvaha.pdf (776.02 kB)
R O Z V A H A
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 39 605 221,85 120 736 426,95160 341 648,80 126 453 336,28
<br> 39 578 008,75 118 760 687,76158 338 696,51 124 304 165,57
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 100 694,00 0,00100 694,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 014
<br> 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 100 694,00100 694,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 39 477 314,75 117 960 685,76157 438 000,51 123 370 830,57
<br> 1.Pozemky 7 040,007 040,00 7 040,00031
<br> 032
<br> 3.Stavby 20 803 893,00 97 648 113,16118 452 006,16 100 233 939,97021
<br> 18 172 915,00 20 291 672,6038 464 587,60 22 857 260,60022
<br> 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 506,75500 506,75028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 13 860,0013 860,00 272 590,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 036
<br> 0,00 0,000,00 0,00
<br> 061
<br> 062
<br> 063
<br> 067
<br> 068
<br> 069
<br> 043
<br> 053
<br> 0,00 800 002,00800 002,00 933 335,00
<br> 462
<br> 464
<br> 465
<br> 466
<br> 800 002,00800 002,00 933 335,00469
<br> 471
<br> 27 213,10 1 975 739,192 002 952,29 2 149 170,71
<br> 0,00 0,000,00 0,00
<br> 111
<br> 112
<br> 119
<br> 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 131
<br>
<br> 132
<br> 138
<br> 139
<br> 27 213,10 213 761,67240 974,77 319 711,80
<br> 27 213,10 65 181,9092 395,00 187 852,30311
<br> 312
<br> 313
<br> 148 579,77148 579,77 131 859,50314
<br> 315
<br> 316
<br> 317
<br> 319
<br> 335
<br> 336
<br> 337
<br> 338
<br> 341
<br> 342
<br> 343
<br> 344
<br> 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 361
<br> 363
<br> 369
<br> 365
<br> 367
<br> 373
<br> 375
<br> 381
<br> 385
<br> 388
<br> 377
<br> 0,00 1 761 977,521 761 977,52 1 829 458,91
<br> 251
<br> 253
<br> 256
<b...
Priloha.pdf (1.44 MB)
sestavena k 31.12.2019
<br>
<br> MINULÉSU
<br> 70 985,8049 675,80
<br> 3 120,003 120,00901
<br> 42 300,8042 300,80902
<br> 25 565,004 255,00905
<br> 906
<br> 909
<br> 0,000,00
<br> 911
<br> 912
<br> 913
<br> 914
<br> 915
<br> 916
<br> 0,000,00
<br> 921
<br> 922
<br> 923
<br> 924
<br> 925
<br> 926
<br> 0,000,00
<br> 931
<br> 932
<br> 933
<br> 934
<br> 939
<br> 941
<br> 942
<br> 943
<br> 944
<br> 945
<br> 947
<br> 948
<br> 0,000,00
<br> 951
<br> 952
<br> 953
<br> 954
<br> 955
<br> 956
<br> 0,000,00
<br> 961
<br> 962
<br> 963
<br> 964
<br> 965
<br> 966
<br> 967
<br> 968
<br> 0,000,00
<br> 971
<br> 972
<br> 973
<br> 974
<br> 975
<br> 976
<br> 978
<br> 979
<br> 981
<br> 982
<br> 983
<br>
<br> MINULÉSU
<br> 984
<br> 985
<br> 986
<br> 0,000,00
<br> 991
<br> 992
<br> 993
<br> 994
<br> 70 985,8049 675,80999
<br>
<br>
<br>
<br> Hodnota: 0,00
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> C.1 <.>
<br> 5 491 516,985 491 429,92C.2 <.>
<br>
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBDOBÍ
<br> 0,00
<br> G.II.Tvorba fondu 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br>
<br> Stavby
<br> MINULÉ
<br> G.Stavby 118 452 006,16 20 803 893,00 97 648 113,16 100 233 939,97
<br> 95 304 833,90 16 704 853,00 78 599 980,90 80 607 119,71
<br> 23 147 172,26 4 099 040,00 19 048 132,26 19 626 820,26
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br>
<br> Pozemky
<br> MINULÉ
<br> H.Pozemky 7 040,00 0,00 7 040,00 7 040,00
<br> 7 040,00 7 040,00 7 040,00
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> 0,000,00I <.>
<br> I.1 <.>
<br> I.2 <.>
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> 0,000,00J <.>
<br> J.1 <.>
<br> J.2 <.>
<br>
<br>
<br> Základní údaje
<br> Projekt
<br> 1
<br> Dodavatel
<br> Druh projektu
<br> 2
<br> Datum uzav.sml <.>
<br> 3
<br> Obchodní firma Rok zahájení
<br> Stavební fáze
<br> 4 6 75
<br> majetku
Konec
<br> platby za dostupnost
<br> t-4
<br> t-3
<br> t-2
<br> t-1
<br> Celkem
<br> t-4
<br> t-3
<br> t-2
<br> t-1
<br> Celkem...
FIN.pdf (2.54 MB)
I <.>
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> Rok
<br> :
<br> 705391112019 12
<br> a b
<br> Schválený Výsledek od
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 179 000,004121 175 837,00 175 837,0098,23 100,00
<br> 179 000,00 175 837,00 175 837,000000 * 98,23 100,00
<br> 179 000,00 175 837,00 175 837,00000 ** 98,23 100,00
<br> 2321 2 883 000,002111 2 991 737,00 2 991 737,00103,77 100,00
<br> 2321 160 000,002324 120 066,00 120 066,0075,04 100,00
<br> 3 043 000,00 3 111 803,00 3 111 803,002321 * 102,26 100,00
<br> 3 043 000,00 3 111 803,00 3 111 803,00232 ** 102,26 100,00
<br> 6310 1 500,002141 860,14 860,1457,34 100,00
<br> 1 500,00 860,14 860,146310 * 57,34 100,00
<br> 1 500,00 860,14 860,14631 ** 57,34 100,00
<br> 6330 0,004138 0,00 533 000,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 533 000,006330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 533 000,00633 ** 0,00 0,00
<br> 3 223 500,00 3 288 500,14 3 821 500,14116,21118,55
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a b 1 2 3
<br> Schválený Výsledek od
% %
<br> 2321 660 000,005021 Ostatní osobní výdaje 680 416,00 680 416,00103,09 100,00
<br> 2321 99 300,005031 102 560,00 102 560,00103,28 100,00
<br> 2321 35 720,005032 37 044,00 37 044,00103,71 100,00
<br> 2321 0,005038 1 732,00 1 732,000,00 100,00
<br> 2321 3 000,005132 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 600,005136 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 8 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 250 000,005139 167 626,00 167 626,0067,05 100,00
<br> 2321 1 000,005141 Úroky vlastní 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 6 000,005151 Studená voda 3 440,00 3 440,0057,33 100,00
<br> 2321 340 000,005154 Elektrická energie 394 370,00 394 370,00115,99 100,00
<br> 2321 2 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 1 500,005161 3 007,00 3 007,00200,47 100,00
<br> 2321 1 000,005162 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 1 000,005166 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 250 000,005169 350 774,30 350 774,30140,31 100,00
<br> 2321 450 000,005171 1 429 096,10 1 429 096,10317,58 100,00
<br> 2321 10 000,005172 Programové ...
závěrečný účet DSO za rok 2019
Rozvoj venkova Závěrečný účet za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.348 Strana 1/8
<br> Rozvoj venkova
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2019
sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
Údaje o organizaci
Název Rozvoj venkova
Adresa Potěhy
28563 Potěhy
IČ 70539111
Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br>
<br> Kontaktní údaje
Telefon 327 313 104
E-mail ou.drobovice@volny.cz
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
I.Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II.Majetek
<br> III.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
IV.Rozvaha
V.Výkaz zisku a ztráty
VI.Příloha
VII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Rozvoj venkova Závěrečný účet za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.348 Strana 2/8
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
upravený
<br> % Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2991737.00 2883000.00 103.77 2991737.00 100.00 0.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 860.14 1500.00 57.34 860.14 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120066.00 160000.00 75.04 120066.00 100.00 0.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3112663.14 3044500.00 102.24 3112663.14 100.00 0.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 175837.00 179000.00 98.23 175837.00 100.00 0.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 175837.00 179000.00 98.23 175837.00 100.00 0.00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3288500.14 3223500.00 102.02 3288500.14 100.00 0.00
<br>
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Ý D A J E
<br>
<br>
Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
upravený
<br> % Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5021 Ostatní osobní výd...

Načteno

edesky.cz/d/3981155

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potěhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz