« Najít podobné dokumenty

Obec Čtyřkoly - Zápis č. 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čtyřkoly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 5/2020
Zápis č.5/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Čtyřkoly
<br> Datum 17.06.2020 od 19.00 hodin
<br> Místo kancelář Obecního úřadu ve Čtyřkolech
<br> Přítomní členové
zastupitelstva
<br> XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXX,Vladislav Horák,Pavla
Kučerová,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
<br> Omluven XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel XXXX XXXXXXXXX
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Čtyřkoly bylo zahájeno v XX.00 hodin starostou obce
panem Štěpánem Bencou dále jen „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
Předsedající schůze dále dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se členům zastupitelstva <.>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly schvaluje následující program dnešního zasedání:
1.Zahájení
2.Jmenování zapisovatele
3.Jmenování ověřovatelů
4.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
5.Došlá pošta
6.Schválení závěrečného účtu obce
7.Zprávy starosty,místostarosty a předsedů komisí a výborů
8.Ostatní – různé
9.Závěr
Výsledek hlasování: Pro - 6,Proti - 0,Zdržel se - 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Zapisovatel a ověřovatelé
<br> Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu p.Hanu Jaegerovou a ověřovateli
p.XXXXX XXXXXX a p.Martinu Volfovou <.>
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly určuje zapisovatelem zápisu p.Hanu Jaegerovou
a ověřovateli p.Martinu Volfovou a p.XXXXX XXXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro – X,Proti - 0,Zdržel se - 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
<br> Pronájem pozemků par...

Načteno

edesky.cz/d/3981152

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čtyřkoly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz