« Najít podobné dokumenty

Obec Všechlapy - MěÚ Nymburk - odbor výstavby - Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Všechlapy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všechlapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Nymburk - odbor výstavby - Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Všechlapy
<.>,-
<br> Městsky urad Nymburk
<br> Odbor výstavby ym ur Náměstí Přemyslovců 163
<br> 288 02 Nymburk
<br> Spisová značka: MUNYM-110/27408/2020 ; ÚBEC ' ' v.<.> Číslo jednací: MUNYM-110/49597/2020/8ro „A"—“'; ' N Í U RA D VS E C H LAPY Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX jí XX €* vlo IU ler-= „XXXX Telefon: XXX XXX 454 jfeůeaihMcaxumanm: „&,<.> E-mail: radka.brozova©meu—nbk.cz gar-ře oman It“—zní: % m“ NVmburk: 29.06.2020 že _.Sm m.; vag/2020 am: Obec Všechíapy
<br> Všechíapy č.p.200 288 02 Nymburk 2
<br> OZNÁMENÍ o PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Městský úřad Nymburk,odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 0 pořízení územního plánu,na základě územně analytických podkladů a svyužitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval v souladu s š 47 odst.1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitell') návrh zadání územního plánu Všechlapy a v souladu s ši 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání <.>
<br> Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení.Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu.K návrhu zadání u pořizovatele do 30 dnů od jeho obdržení — uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,— mohou uplatnit vyjádření dotčeně orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,- mohou uplatnit podněty sousední obce <.>
<br> Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle š 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> K připomínkám,vyjádřením & podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX referent odboru výstavby
<br> Tel.: +XXX XXX 501 101 E-ma...

Načteno

edesky.cz/d/3981148

Meta

EIA   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všechlapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz