« Najít podobné dokumenty

Obec Biskupice - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Biskupice u Luhačovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Biskupice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni.pdf
> m smírně aozsmaovy úža/aa
<br> POZEMKOVÝ
<br> ÚŘAD,Sídlo: Husinecká 1024/1121,130 00 Praha 3 — Žižkov,lČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 ŠŠŠ Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín Zarámí 88,760 41 Zlín Váš dopis zn.: Ze dne: Obec Biskupice Naše značka: SPU 231593/2020 č.p.120 Spisová značka: SP1517/2020-525201 763 41 Biskupice Vyřizuje.: lng.XXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mall: j.gasek©spucr.cz Datum 30.6- 2020 SPU 2315931213213
<br> iiiiijjjjijiijjjiiiii
<br> OZNÁMENÍ o VYLožENí NÁVRHU ZMĚN MAP BONITOVANÝCH PÚDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) NA CASTl K.U.BISKUPICE u LUHACOVlC (parcely KN 622/3 a 622/4)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín,jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 9 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ"),v souladu s 5 4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů od 1.7.2020 do 31.7.2020 kveřejnému nahlédnutí
<br> na Krajském pozemkovém úřadě pro Zlínský kraj,Pobočce Zlín a na Obecním úřadě v Biskupicich,kde je možné po tuto stanovenou dobu uplatnit písemné vyjádření <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlin po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlin žádá timto Obecní úřad Biskupice o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po stanovenou dobu 30 dnů <.>
<br> S pozdravem
<br> ln...

Načteno

edesky.cz/d/3981145

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Biskupice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz