« Najít podobné dokumenty

Obec Lovčice (Hradec Králové) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lovčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lovčice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lovčice
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 7.6.2020
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/095389/2020 OD1/Rou
<br> MMHK/104801/2020
<br>
<br> Stavoka Kosice,a.s <.>
<br> Kosice 130
<br> 503 51 Kosice
<br> v zastoupení
<br> XXXX - dopravní značení Hradec Králové
<br> s.r.o <.>,Obránců míru 258
<br> 503 02 Předměřice nad Labem
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 22.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Lovčice
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH - 47792 - 2/ČJ - 2020 -
050206 ze dne 11.6.2020
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.pro přechodnou úpravu
provozu na silnici III/32734,III/32415 v k.ú Lovčice následující dopravní značení:
<br> viz příloha - situační výkres
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br> Pl...

Načteno

edesky.cz/d/3981136

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lovčice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz