« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Vnitřní směrnice obce č. S1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

s1-2020-obce-malenovice.pdf (351,37 kB)
OBEC MALENOVICE
<br> Malenovice 85,739 11 Frýdlant nad Ostravicí
<br> VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE
<br> č.51/2020
<br> o URČENÍ PODMÍNEK NA ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANOVÁNÍ A svozu ODPADU PODOBNĚHO KOMUNÁLNÍMU PRO PODNIKATELE
<br> Spisová značka: Originál: Elektronická verze:
<br> Platnost od: 25.06.2020 Účinnost od: 25.06.2020 Platnost do:
<br> Počet příloh:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> Zpracoval: DiS Dne: XX.XX.2020 Podpis &
<br> Schválil: ZO Dne: 25.06.2020 Č.usneseni 11.14
<br> Předchozí úprava: Interval revize: Dle aktuálnosti
<br> Čl.1 Předmět úpravy
<br> Tato vnitřní směrnice upravuje podmínky zajištění odstraňování a svozu odpadu podobného komunálnímu podnikajících osob (OSVČ,samostatní podnikatelé,živnostníci,umělci) zapojených do systému,který zavedla obec vsouladu sObecně závaznou vyhláškou č.02/2020 mimo nebezpečné složky komunálního odpadu <.>
<br> Čl.2 Povinnosti podnikajících osob zapojených do systému odstraňování a svozu odpadu podobného komunálnímu
<br> Podnikající osoby se mohou zapojit do systému odstraňování a svozu odpadu podobného komunálnímu za těchto podmínek:
<br> 1.Podnikající osoba musí mít sídlo nebo provozovnu v obci Malenovice <.>
<br> 2.Podnikající osoba uzavře smlouvu s obcí.Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.Smlouvu lze vypovědět pouze písemně k 1.dni následujícího měsíce.Objednateli bude vrácena poměrná část úhrady <.>
<br> 3.Na základě vystavené faktury uhradí poplatek ke dni splatnosti.Nebude—Ii faktura uhrazena v termínu,XXX v náhradním termínu po výzvě ze strany obce,smlouva se k 1.dni následujícího měsíce ruší <.>
<br> 4.Odpad nesmí obsahovat potraviny či kontaminovaný nebezpečný odpad.Jako nebezpečný označujeme takový odpad,který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností: výbušnost,oxidační schopnost,vysoká hořlavost,dráždivost,škodlivost zdraví,toxicita,karcinogenita,žíravost,infekčnost,teratogenita,mutagenita,schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou,vzdu...

Načteno

edesky.cz/d/3981134

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz