« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2-2020---ozv---odstranovani-komunalnich-odpadu-a-nakladani-se-stavebnim-odpadem.pdf (363,31 kB)
OBEC MALENOVICE Zastupitelstvo obce Malenovice Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č.2l2020
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malenovice
<br> Zastupitelstvo obce Malenovice se na svém zasedání dne 25.6.2020 usnesením č.11.10 usneslo vydat na základě & 17 odst.2 zákona č.185l2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> _ či.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Malenovice,včetně nakládání se stavebním odpademl <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu,b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET/ahví <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Směsný komunální odpad <,>
<br> :) Jedlé oleje a tuky2
<br> ' Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů.3 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.321/2014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu — © 2 odst.? povinnost od 1.1.2020 <.>
<br> 1
<br> 2)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 2)
<br> Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),i),g) a i) <.>
<br> C):
<br> |.3 tříděného odpadu
<br> _!
<br> Sh romažd'ován Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
<br> - Separační hnízdo u Šikýřů — papír,plasty,sklo,jedlé tuky a...

Načteno

edesky.cz/d/3981132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz