« Najít podobné dokumenty

Obec Bratřejov - VV oznámení o veřejném projednání Změny č.1 Územního plánu Bratřejov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratřejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA Zm1 UP Bratrejov_fin1.pdf (4.9 MB)
Změna č.1 ÚP Bratřejov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhodnocení vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí dle
<br> zákona č.100/2001 Sb.v rozsahu přílohy
č.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,v platném
<br> znění
<br>
<br>
Zhotovitel:
RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Dolany č.p.52,783 16 Dolany (okr.Olomouc)
- držitel autorizace dle zák.č.100/2001 Sb <.>,v platném znění,č.j.: 42028/ENV/14 <,>
rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.MZP/2019/710/1432
<br> Spolupráce:
Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
http://www.marekbanas.com,tel.605-567905,pevná 583-034674,email: marekban@centrum.cz
<br>
<br>
<br>
Červenec 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Bratřejov - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>
v rozsahu přílohy č.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,v platném znění
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________________
RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Dolany č.p.52,783 16 Dolany (okr.Olomouc)
tel.605-567905,pevná 583-034674,marekban@centrum.cz 2
<br> Obsah:
<br> Seznam použitých zkratek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 
1  Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace,vztah k
jiným koncepcím.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 
<br> 1.1  Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumenta...
UPBratrejovZm1_VyhVlivuURU.pdf (1.12 MB)
Číslo zakázky:
<br>
D02-12/18
<br> Akce:
ZMĚNA č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
<br>
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA URŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br> List.č.:
<br>
1
<br>
<br>
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br> Datum zpracování: 03/2020
<br>
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br> kapitola: str.:
<br>
A) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona <,>
pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení
<br>
2
<br> B) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,pokud orgán
ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil
<br>
2
<br> C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech
<br>
2
<br> D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením,avšak nepodchycené
v územně analytických podkladech,například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
<br>
7
<br> E) Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje
<br>
8
<br> F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí
Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na zlepšení územních podmínek pro příznivé životní prostředí <,>
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
<br>
21
<br>
<br>
OBJEDNATEL:
<br> URČENÝ ZASTUPITEL:
<br> OBEC BRATŘEJOV
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE
<br> Odbor Stavební úřad
<br>
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXX <,>
<br> XXX XX Zlín
<br>
<br> Hlavní projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zodpovědný projektant urbanista <,>
urbanistická koncepce:
<br>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Číslo zakázky:
<br>
DXX-XX/XX
<br> Akce:
ZMĚNA č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU BRAT...
2_3_verej.pdf (725.92 kB)
109
<br> 110
<br> 111
<br> 112
<br> 113
<br> 114
<br> 115
<br> 116
<br> 117
<br> 118
<br> 119
<br> 120
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38
39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 49
<br> 55
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 59
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 128
<br> 129
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 134
<br> 135
<br> 136
<br> 137
<br> 130
<br> 129
<br> 135
<br> 134
<br> 48
<br> 47
<br> 31
<br> 38
<br> 40
<br> 42
<br> U1
<br> D1(ZÚR)×U2
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> TE1
<br> D1(ZÚR)×U3
<br> D1(ZÚR)×U3
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)×U4
<br> D1(ZÚR)×U5(ZÚR)
<br> TE2
<br> TE4
<br> T*1
<br> D2
<br> D4
<br> D5
<br> TE3×U6
<br> TE3×U7
<br> TE3×U7
<br> TE3×TV1
<br> TV1
<br> TV1
<br> TV1
<br> TE3
<br> TE3
<br> TE3
<br> TE3
<br> U8
<br> U9(ZÚR)
<br> U10(ZÚR)
<br> U10(ZÚR)
<br> U11(ZÚR)
<br> U11(ZÚR)
<br> U11(ZÚR)
<br> U11(ZÚR)
U11(ZÚR)
<br> U11(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)×U5(ZÚR)
<br> D1(ZÚR)×U4
<br> D1(ZÚR)×U3
<br> D1(ZÚR)×U3
<br> D1(ZÚR)×U2
<br> U3
<br> TE3×U6
<br> TE3×U7
<br> TE3×U7
<br> D6
<br> D6
<br> D6
<br> D6
<br> D1(ZÚR)×TE1×TV2
<br> D1(ZÚR)×TE1×TV2×U3D1(ZÚR)×TE1×TV2×U3
D1(ZÚR)×TE1×TV2
<br> TE1×TV2
<br> TE1×TV2
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 77
<br> 78 79
<br> 80
<br> 81
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> PV1
<br> PV2
<br> PV3
<br> PV4
<br> PV5
<br> PV6
<br> PV7
<br> PV8
<br> PV9
<br> PV10
<br> PV11
<br> PV12
<br> PV13
<br> PV14
<br> 51
PV15
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 112
<br> 113
<br> 114
<br> 115
<br> 116
<br> 117
<br> 118
<br> 119
<br> 120
<br> 129
<br> 135
<br> 134
<br> 48
<br> 47
<br> 31
<br> 38
<br> 40
<br> 42
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> VEØEJNÌ PROSPÌŠNÉHO OPATØENÍ,ASANACE
OZNA±ENÍ VEØEJNÌ PROSPÌŠNÉ STAVBY <,>
<br> PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> ±ÍSLA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT...
2_2_hlavni.pdf (2.09 MB)
L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> P
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> WT
<br> WT
<br> WT
WT
<br> WT
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> LL
<br> L
<br> L
<br> LL
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> KK
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> KK
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
Z
<br> Z
Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z...
2_1_zakl_clen.pdf (1.51 MB)
91 92
<br> 93
<br> 94
<br> 95
<br> 96
<br> 97
<br> 98
<br> 99
<br> 100
<br> 102
<br> 104
105
<br> 106
<br> 107
<br> 108
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 112
<br> 113
<br> 114
<br> 115
<br> 116
<br> 117
<br> 118
<br> 119
<br> 120
<br> 121
<br> 122
<br> 123
<br> 124
<br> 125
<br> 126
<br> 127
<br> 1
<br> 2
<br> 3 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19 20
<br> 21
<br> 23
<br> 26
<br> 27
<br> 24
<br> 25
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38 39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 59
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 77
<br> 78 79
<br> 80
<br> 81
<br> 82
<br> 85
<br> 83
<br> 84
<br> 128
<br> 129
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 134
<br> 135
<br> 136
<br> 137
<br> 130
<br> 86
<br> 87 88
<br> 89
<br> 138
<br> 139
<br> 22
<br> P1
<br> P2
<br> P3
<br> P4
<br> P5
<br> P6
<br> P7
<br> P8
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> 1 ±ÍSLA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPÙSOBEM VYUŽITÍ
<br> NÁZEV AKCE:
<br> POŘIZOVATEL:
<br> ZPRACOVATEL ÚP:
<br> HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA - DOPRAVA:
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
<br> OBSAH:
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ: ČÍSLO ZAKÁZKY: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
<br> OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:
<br> P4 2-1
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
<br> XX/XXXX X:X XXX
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVÌNÉHO ÚZEMÍ K 30.7.2019
<br> STAV NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVY
<br> PLOCHY PØESTAVBY
<br> 25
<br> PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPLNĚ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> ZASTAVÌNÉ ÚZEMÍ
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> ZMĚNA...
UPBratrejovZm1_SrovnavaciText.pdf (831.99 kB)
ÚZEMNÍ PLÁN BRATŘEJOV VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č.1 – SROVNÁVACÍ TEXT 1
<br>
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
Datum zpracování: 03/2020
<br>
<br>
OBSAH DOKUMENTACE
<br>
• Textová část
<br>
<br> • Grafická část
výkres P4 2-1: Výkres základního členění území 1 : 5 000
P4 2-2: Hlavni výkres 1 : 5 000
P4 2-3: Výkres VPS,VPO,asanací 1 : 5 000
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL:
<br> URČENÝ ZASTUPITEL:
<br> OBEC BRATŘEJOV
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE
<br> Odbor Stavební úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXX <,>
<br> XXX XX Zlín
<br>
<br>
<br> Hlavní projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zodpovědný projektant urbanista <,>
urbanistická koncepce:
<br>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> Vodní hospodářství <,>
zásobování plynem:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Zásobování el.energií: XXXXXX XXXXX
<br> Doprava: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Digitální zpracování: Vojtěch Eichler
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN BRATŘEJOV VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č.1 – SROVNÁVACÍ TEXT 2
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br> kapitola: str.:
a) Vymezení zastavěného území
<br>
2
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br>
3
<br> c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně
<br>
4
<br> d) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití
<br>
12
<br> e) Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v
krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územního systému ekologické stability,prostupnosti
krajiny,protierozních opatření,ochrany před povodněmi,rekreace,dobývání ložisek nerostných
surovin apod <.>
<br>
14
<br> f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způso...
1_5_doprava_energetika.pdf (2.47 MB)
96
<br> 95
<br> 91 92
<br> 93
<br> 94
<br> 1
<br> 2
<br> 3 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19 20
<br> 21
<br> 23
<br> 26
<br> 27
<br> 24
<br> 25
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38 39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 59
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 77
<br> 78 79
<br> 80
<br> 85
<br> 83
<br> 84
<br> 128
<br> 129
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 134
<br> 135
<br> 136
<br> 137
<br> 130
<br> 86
<br> 87 88
<br> 89
<br> 139
<br> 138
<br> 22
<br> 8
<br> 9
<br> 81
<br> 82
<br> I/49
ZL
ÍN
<br> I/49 VALAŠ
SKÁ POLA
<br> NKA
<br> III/4881 L
U
T
O
<br> N
IN
<br> A
<br> III/0497
<br> VIZOV
ICE - V
<br> ALAŠ
SKÁ P
<br> OLAN
KA
<br> TELEKOMUNIKA±NÍ KABELY
<br> STABILIZOVANÉ ÚZEMÍ
<br> PLOCHY ZMÌN
<br> VODNÍ TOKY A PLOCHY
<br> ±ÍSLA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPÙSOBEM VYUŽITÍ
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VN 22 kV
<br> HROMADNÉ DOPRAVY
DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI ZASTÁVEK
<br> SILNICE III.TØÍDY
<br> OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
<br> NÁZEV AKCE:
<br> POŘIZOVATEL:
<br> ZPRACOVATEL ÚP:
<br> HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA - DOPRAVA:
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
<br> OBSAH:
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ: ČÍSLO ZAKÁZKY: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
<br> OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
<br> XX/XXXX X:X XXX
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> Ú±ELOVÉ KOMUNIKACE
<br> PARKOVIŠTÌ
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN 22 kV
<br> ELEKTRICKÁ STANICE (TRAFOSTANICE)
<br> KABEL ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VN 22 kV
<br> RR TRASA
<br> STL PLYNOVOD
<br> HRANICE ZASTAVÌNÉHO ÚZEMÍ K 30.7.2019
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<b...
1_4_vodni_hosp.pdf (2.94 MB)
96
<br> 95
<br> 91 92
<br> 93
<br> 94
<br> 1
<br> 2
<br> 3 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19 20
<br> 21
<br> 23
<br> 26
<br> 27
<br> 24
<br> 25
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38 39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 59
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 77
<br> 78 79
<br> 80
<br> 85
<br> 83
<br> 84
<br> 128
<br> 129
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 134
<br> 135
<br> 136
<br> 137
<br> 130
<br> 86
<br> 87 88
<br> 89
<br> 139
<br> 138
<br> 22
<br> 8
<br> 9
<br> 81
<br> 82
<br> ZČS BRATŘEJOV
<br> VDJ BRATŘEJOV 50 m3 (461.00 / 458.25 m n.m.)
<br> DO
KANALIZAČNÍ SÍTĚ O
<br> BCE UBLO
<br> ČS BRATŘEJOV
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUHY : OBOUSTRANNÉ NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
PROVOZ ZLÍN
<br> ZÁVOD STØEDNÍ MORAVA
<br> SPRÁVCE TOKU : POVODÍ MORAVY,s.p.BRNO
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUH : NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
<br> DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTÌ LUHA±OVICE
<br> VE VSETÍNÌ <,>
<br> SPRÁVA TOKÙ - OBLAST POVODÍ MORAVY SE SÍDLEM
SPRÁVCE TOKU : LESY ±R
<br> BRATØEJOVKA (IDVT 10100975)
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUHY : OBOUSTRANNÉ NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
PROVOZ ZLÍN
<br> ZÁVOD STØEDNÍ MORAVA
<br> SPRÁVCE TOKU : POVODÍ MORAVY,s.p.BRNO
BRATØEJOVKA (IDVT 10100975)
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUHY : OBOUSTRANNÉ NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
PROVOZ ZLÍN
<br> ZÁVOD STØEDNÍ MORAVA
<br> SPRÁVCE TOKU : POVODÍ MORAVY,s.p.BRNO
(IDVT 10204156)
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUHY : OBOUSTRANNÉ NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
PROVOZ ZLÍN
<br> ZÁVOD STØEDNÍ MORAVA
<br> SPRÁVCE TOKU : POVODÍ MORAVY,s.p.BRNO
(IDVT 10189922)
<br> (IDVT 10208504)
<br> OD BØEHOVÉ ±ÁRY
<br> MANIPULA±NÍ PRUH : NEJVÝŠE V ŠÍØCE DO 6 m
<br> DETAŠOVANÉ PRACO...
1_3_zpf.pdf (3.01 MB)
74941/V <.>
<br> 73716/V <.>
<br> 72024/V <.>
<br> 73816/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 72444/V <.>
<br> 72444/V <.>
72444/V <.>
<br> 72444/V <.>
<br> 72444/V <.>
<br> 72444/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 72051/V <.>
74941/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V.74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74814/V <.>
<br> 74814/V <.>
<br> 74814/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 72051/V <.>
72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V.74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 76811/V <.>
<br> 73846/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 73816/V <.>
<br> 72051/V.72051/V <.>
72051/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 74951/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 72051/V <.>
72051/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74177/V <.>
<br> 74941/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 72051/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
74167/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 74189/V.74189/V <.>
<br> 74167/V <.>
74167/V <.>
<br> 74167/V.74167/V <.>
<br> 74189/V <.>
<br> 74167/V <.>
<br> 77101/V <.>
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 72441/IV <.>
<br> 72441/IV <.>
<br> 74811/IV <...
1_2_koordinacni.pdf (4.81 MB)
BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BX
<br> RI
RI
<br> RI
<br> RI
<br> DS
<br> D
<br> D
<br> D
<br> D
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DZ
<br> T*
<br> DS
<br> DS DS
<br> DS
<br> DZ
<br> DZ
<br> D
<br> D
<br> D
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> P
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> L L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> P
<br> L
<br> L
<br> WT
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> P
<br> Z
<br> Z Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> L
<br> WT
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> P
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
Z
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> K
<br> P
<br> L
<br> WT
<br> K
<br> K
<br> K
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> S*
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> L
<br> L
<br> K
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> P
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> WT
<br> WT
<br> WT
WT
<br> WT
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> LL
<br> L
<br> L
<br> LL
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K...
1_1_sirsi_bratrejov.pdf (6.74 MB)
' \ emC|ce
<br> Němčice u Hole
<br>.Ry m ice
<br> ' ň'ymíce "!
<br> Pravči ce ?
<br> I
<br> líol'lčín
<br> '.1 Třebětice
<br>.\ Třebětice
<br> Ludslavice
<br> Lucie! ““se
<br> zen límce
<br> Miškovice
<br> Miškovice
<br> <.>,L- M
<br> Tlumačov
<br> l.\ <.>,!
<br> ' “hava
<br> u <,>
<br> Otrokovice
<br> Otrokovice
<br> h'mleovice u Otrokovic
<br> Bořenovice
<br> Ti.-čepy u Hole šova
<br> všemi-v "dem"
<br> Holešov
<br> Marfimce u Holešov?
<br> Za hnašovice
<br> Žeranm-'ír.'e
<br> Žera novice
<br> <,>
<br> Jantar-76% :) Hole-Sova
<br> Jankovicev')Ch0mýž
<br> \
<br> Lechotice
<br> _,-.<.>.__,-
<br> ' \ Lechohco ' * Rackové
<br>.o'-,Racková
<br> !
<br>.<.>.<.> Myslocov|ce
<br> Hostišová
<br> SEES WCG HMU-Šob?
<br> Sazovice
<br> Tečovice
<br> Louky“ nad Tečovice
<br>.Ma ÍBI'TM'I'Q? U Zline.<.>
<br> Oktňchmrlce.'n.<.>.a Na pajedsl <.>
<br> Oldřichovice.: kanal-ice
<br> Pohořelice
<br> Pohoře líce
<br> ' Napajedla
<br> '.Topolná.<,>
<br> Topolná
<br> !" "EH
<br> áš'rice,_
<br> "č ela ry:
<br>.Bílovice
<br> U Zona
<br>,Karlovice
<br>.<.>
<br>,ť \.Salaš uzlina
<br> Brueně
<br> Rusava
<br> Lukoveček
<br> L okovec ek
<br> Vlčková
<br> la'lč KDL-É-
<br> Lukov u Elina
<br> Lukov
<br> Dolni Ves
<br> M la doeva
<br> Kostelec u Zlína
<br> Veri!— eva
<br> Hmzdna
<br> Hvozdná
<br> Příluky u Zilina
<br> Kudlov
<br> u.<.> lma
<br> Březnice
<br> Bohuslavice
<br>.Š'a rot-"y _
<br>.\ Elements:
<br> „ Zlá manec Brezolupy
<br> Břez ol'upy
<br> Solaire-va Uhersk eho Hrae'iSlš
<br> Neda chlebice
<br> u Zlina
<br> Provodov
<br> B řeztlvky D0 u braVy Březno-ky !
<br> /'“'-'5'
<br> Doubravy <,>
<br> Luhačovice
<br> Řdschm
<br> Hřivinúv Ujezd Ludkovice Ludkow'ee Velký Ořechov velký“ Ořechov
<br> *.'-F <.>
<br> Provodov na Moravě \
<br> \.\ <.>
<br> Pozlovice
<br> Hazim-ice
<br> Březová
<br> \.„.<.>.—J
<br> Podhradí
<br> Hoštka ikova
<br> Hošťálková
<br> <.>,<.>,<.>
<br>,'.Podkopná Lhota
<br>.Podkowa“- Lhota
<br> Kašava
<br> Trnava
<br> _ Vše m XXX H ro b| ce Hrob " Všemina na Moravě
<br> Dešná...
UPBratrejovZm1_Oduvodneni.pdf (1.06 MB)
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV – TEXTOVÁ ČÁST 1
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV - ODŮVODNĚNÍ
<br>
DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br> Datum zpracování: 03/2020
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE
<br>
Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Bratřejov:
• Textová část
<br>
<br>
• Grafická část
P4 1-1: Výkres širších vztahů 1 : 100 000
P4 1-2: Koordinační výkres 1 : 5 000
P4 1-3: Výkres předpokládaných záborů půdních fondů 1 : 5 000
P4 1-4: Vodní hospodářství 1 : 5 000
P4 1-5: Dopravní infrastruktura,energetika,telekomunikace 1 : 5 000
<br> OBJEDNATEL:
<br> URČENÝ ZASTUPITEL:
<br> OBEC BRATŘEJOV
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE
<br> Odbor Stavební úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXX <,>
<br> XXX XX Zlín
<br>
<br>
<br> Hlavní projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zodpovědný projektant urbanista <,>
urbanistická koncepce:
<br>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> Vodní hospodářství <,>
zásobování plynem:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Zásobování el.energií: XXXXXX XXXXX
<br> Doprava: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Digitální zpracování: Vojtěch Eichler
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV – TEXTOVÁ ČÁST 2
<br> OBSAH - TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ
<br> kapitola: str.:
<br> 1.) Úvod:
náležitosti uvedené v § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona:
<br> 2
<br> - 1.1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem,s dalšími koncepčními dokumenty vydanými krajem
<br> 2
<br> - 1.2) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
<br> 19
<br> - 1.3) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 20
<br> - 1.4) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpi...
2_3_verej_zmena.pdf (2.01 MB)
1P
<br> 2P
<br> 3P
P
<br> P
<br> P
<br> 1LBK
<br> 1NRBK
<br> 2NRBK
<br> 3NRBK
<br> 4NRBK
<br> 5NRBK
<br> 6NRBK
<br> 7NRBK
<br> 1LBC
<br> 1O
<br> 1D
<br> 1Dch
<br> 1DR
<br> 2D
<br> 2Dch
<br> 2DR
<br> 2DRa
<br> 2DRb
<br> 2DRc
<br> 2DRd
<br> 3Dch
<br> 3DR
<br> 4DR
<br> 4DRa
<br> 4DRb
<br> 4DRc
<br> 5DR
<br> 6DR
<br> 7DR
<br> 8DR
<br> 1DZ
<br> 2DZ
<br> 3DZ
<br> 4DZ
<br> 1TCOV
<br> 1TK
<br> 1TE
<br> 1TP
<br> 2TP
<br> 3TP
<br> 4TP
<br> 5TP
<br> 1A
A
<br> LBK
<br> LBC
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> NRBK(ZÚR)
<br> DZ(ZÚR)
<br> DZ(ZÚR)
<br> DZ(ZÚR) DZ(ZÚR)
<br> D
<br> D
O
<br> TK
<br> TCOV
TP
<br> TP
<br> TP
<br> TP
<br> TP
<br> Dch
<br> Dch
<br> Dch
<br> TE
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> DR(ZÚR)
<br> L05
<br> L06
<br> L27
<br> L26
<br> L46
<br> L47
<br> L48
<br> L50
<br> L51
<br> L52
<br> L53
<br> L54
<br> L55
<br> L56
<br> L57
<br> L67
<br> L71
<br> L72
<br> L74
<br> L75
<br> L84
<br> L85
<br> L86
<br> L89
<br> L90
<br> L91
<br> L92
<br> L96
<br> L104
<br> L106
<br> L109
<br> L111
<br> L112
<br> L113
<br> L116
<br> L121
<br> L126
<br> L134
<br> L137
<br> L139
<br> L147
<br> L152
<br> L159
<br> L158
<br> L170
<br> L171
<br> L172
<br> L173
<br> L174
L175
<br> L176
<br> L182
<br> L183
<br> L184
<br> L185
<br> L186
<br> L193
<br> L194
<br> L195
<br> L196
<br> L197
<br> L198
<br> L202
<br> L203
<br> L204
<br> L206
<br> L207
<br> L208
<br> L209
<br> L210
<br> L211
<br> L213
<br> L214
<br> L215
<br> L216
<br> L217
<br> L218
<br> L225
<br> L223
<br> L222
<br> L228
<br> L230
<br> L231
<br> L232
<br> L233
<br> L234
<br> L237
<br> L238
<br> L239
<br> L240
<br> L241
<br> L242
<br> L243
<br> L244
<br> L245
<br> L246
<br> L247
<br> L248
<br> L249
<br> L250
<br> L251
<br> L257
<br> L258
<br> L264
<br> L265
<br> L278
<br> L277
<br> L280
<br> L282
<br> L283
<br> L293
<br...
2_2_hlavni_zmena.pdf (3.18 MB)
L
<br> P 1LBC
<br> 4L
<br> K
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> BI
15B
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> 1DR
<br> 2DR
<br> 2DRa
<br> 2DRb
<br> 3DR
<br> 4DR
<br> 4DRa
<br> 4DRb
<br> 5DR
<br> 6DR
<br> 7DR
<br> 8DR
<br> VD
<br> VD
<br> 1V
<br> 2V
<br> VZ
<br> BI
8Bch
<br> 9Bch
BI
<br> VZ
<br> Z
WT
<br> L
Z
<br> L
<br> 6L
<br> L
5L
<br> L
1L
<br> L2L
<br> L3L
<br> WT
3W
<br> 1W
WT
<br> WT
2W
<br> K
<br> Z
<br> K
<br> L
<br> K
<br> DZ
<br> DZ
<br> DZ
<br> DZ
<br> 1DZ
<br> 2DZ
<br> 3DZ
4DZ
<br> DS
<br> 1NRBK
<br> 2NRBK
K
<br> 3NRBK
K
<br> K
4NRBK
<br> K
5NRBK
<br> K
<br> K
<br> 6NRBK
<br> 7NRBK
K
<br> Z Z
<br> Z
<br> Z
<br> PV10P
<br> Z
<br> BI
14B
<br> 13P
<br> PV
<br> BI
<br> 12B
<br> 11P
PV
<br> BI
<br> 13BDS
3D
<br> PV
<br> 12P
<br> PV
3P
<br> Z
<br> BI
<br> BI
<br> 4B
<br> 5B
<br> PV
4P
<br> 3BBI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI6B-a
6B-b
<br> 7B
<br> 8B
<br> 9BPV
<br> PV 6P
<br> 7P
<br> 5P PV
<br> 10B
BI
<br> BI
11B
<br> 9P
PV
<br> 8P
<br> PV
<br> DS
2D
<br> 1DDS
<br> PV
2P
<br> 1O
OH
<br> OS
<br> Z
<br> PV1P
<br> 1BBI
<br> BI2B
<br> BI
<br> K
<br> TV
<br> 1TCOV
<br> TV
1TK
<br> Z
<br> BI
1Bs
<br> 1LBK
K
<br> WT
<br> 1Ws
<br> 7Bch
BI
<br> Z Z
<br> K
<br> BI
6Bch
<br> WT
<br> 1Wch
<br> Z
<br> BI2Bch
<br> BI
<br> 5Bch
<br> DS
3Dch
<br> 1TE
TE
<br> 1Bch
BI
<br> Z
<br> PV
<br> 1Dch DS
<br> K
<br> K
<br> BI
<br> 4Bch
<br> OS
1Sch
<br> 2Dch
DS
<br> BI
3Bch
<br> TE
<br> TE
<br> Z
<br> TE
1TP
<br> BI
Z
<br> Z
<br> K 2TP
WT
<br> WT
<br> 3TPTE
<br> 4TP
TE
<br> 5TP
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
WT
<br> WT
<br> DS
<br> WT
<br> WT
<br> BI
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> K
<br> P
<br> P
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
Z
<br> Z Z Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> L
<br> L
L
<br> L
L
<br> L
<br> L
<br> L L L
<br> L L
<br> L
<b...
2_1_zakl_clen_zmena.pdf (2.92 MB)
1W
<br> 1Wch
<br> 1Ws
<br> 2W
<br> 3W
<br> 1LBK
<br> 1NRBK
<br> 2NRBK
<br> 3NRBK
<br> 4NRBK
<br> 5NRBK
<br> 6NRBK
<br> 7NRBK
<br> 1LBC
<br> 1L
2L
<br> 3L
<br> 4L
<br> 5L
<br> 6L
<br> 10B
<br> 11B
<br> 12B
<br> 13B
<br> 14B
<br> 15B
<br> 1B
<br> 1Bch
<br> 1Bs
<br> 2B
<br> 2Bch
<br> 3B
<br> 3Bch
<br> 4B
<br> 4Bch
<br> 5B
<br> 5Bch
<br> 6B-a
6B-b
<br> 6Bch
<br> 7B
<br> 7Bch
<br> 8B
<br> 8Bch
<br> 9B
<br> 9Bch
<br> 1O
<br> 1Sch
<br> 1D
<br> 1Dch
<br> 1DR
<br> 2D
<br> 2Dch
<br> 2DR
<br> 2DRa
<br> 2DRb
<br> 2DRc
<br> 2DRd
<br> 3D
<br> 3Dch
<br> 3DR
<br> 4DR
<br> 4DRa
<br> 4DRb
<br> 4DRc
<br> 5DR
<br> 6DR
<br> 7DR
<br> 8DR
<br> 1DZ
<br> 2DZ
<br> 3DZ
4DZ
<br> 1TCOV
<br> 1TK
<br> 1TE
<br> 1TP
<br> 2TP
<br> 3TP
<br> 4TP
<br> 5TP
<br> 10P
<br> 11P
<br> 12P
<br> 13P
<br> 1P
<br> 1Pch
<br> 2P
<br> 3P
<br> 4P
<br> 5P
<br> 6P
<br> 7P
<br> 8P
<br> 9P
<br> 1V
<br> 2V
<br> L01
<br> L02
<br> L03
<br> L04
<br> L05
<br> L06
<br> L07
<br> L08
<br> L10
<br> L11
<br> L12
<br> L13
<br> L14
<br> L15
<br> L16
<br> L17
<br> L18
<br> L19
L20
<br> L27
<br> L26
<br> L23
<br> L22
<br> L21
<br> L24
<br> L25
<br> L28
<br> L29
<br> L30
<br> L31
<br> L32
<br> L33
<br> L34
<br> L35
L36
<br> L37
<br> L38
<br> L39
<br> L40
<br> L41
<br> L42
<br> L45
<br> L44
<br> L43
<br> L46
<br> L47
<br> L48
<br> L49
<br> L50
<br> L51
<br> L52
<br> L53
<br> L54
<br> L55
<br> L56
<br> L57
<br> L58
<br> L59
<br> L60
<br> L61
<br> L62
<br> L63
<br> L64
<br> L65
<br> L66
<br> L67
<br> L68
<br> L69
<br> L70
<br> L71
<br> L72
<br> L73
<br> L74
<br> L75
<br> L76
<br> L77
<br> L78
<br> L79
<br> L80
<br> L81
<br> L82
<br> L83
<br> L84
<br> L85
<br> L86
<br> L87
<br> L88
L89
<br> L90
<br> L91
<br> L92
<br> L93
<br> L94
<br> L96
<br> L98
<br> L99
<br> L100
<br> L102
<br> L103
<br> L104
<br> L105
<br> L106
<br> L107
<br> L108
<br> L109
<br> L111
<br> L112
<br> L113
<br> L114
L115
<br> L116
<br> L117
<br> L118
<br> L119
<br> L120
<br> L121
<br> L122
<br> L124
<br> L125
<br> L126
<br> L123
<br> L129
<br> L130
<br> L131
<br> L132
...
Textová část - návrh
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán <,>
který změnu územního plánu vydal:
<br>
Zastupitelstvo obce Bratřejov
<br> Datum nabytí účinnosti změny:
<br> Oprávněná úřední osoba
pořizovatele:
<br> Městský úřad Vizovice
Odbor Stavební úřad
<br> otisk úředního razítka:
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Funkce: vedoucí odboru stavební úřad
<br> Podpis:
(oprávněná úřední osoba pořizovatele)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV – TEXTOVÁ ČÁST 1
<br>
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br> Datum zpracování: 03/2020
<br>
<br>
<br>
OBSAH NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
• Textová část
<br>
<br> • Grafická část
výkres P2 2-1: Výkres základního členění území 1 : 5 000
P2 2-2: Hlavni výkres 1 : 5 000
P2 2-3: Výkres VPS,VPO,asanací 1 : 5 000
<br>
<br> OBJEDNATEL:
<br> URČENÝ ZASTUPITEL:
<br> OBEC BRATŘEJOV
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE
<br> Odbor Stavební úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXX <,>
<br> XXX XX Zlín
<br>
<br>
<br> Hlavní projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zodpovědný projektant urbanista <,>
urbanistická koncepce:
<br>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX
<br> Vodní hospodářství <,>
zásobování plynem:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Zásobování el.energií: XXXXXX XXXXX
<br> Doprava: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Digitální zpracování: Vojtěch Eichler
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV – TEXTOVÁ ČÁST 2
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br> kapitola: str.:
a) Vymezení zastavěného území
<br>
2
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br>
2
<br> c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně
<br>
3
<br> d) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů
pro ve...
bávrh OOP
Opatření obecné povahy č.x/2020 (bude dopl.)
<br> Změna č.1 Územního plánu Bratřejov
<br>
<br> 1
<br>
Záznam o účinnosti
Správní orgán,který opatření obecné povahy
vydal: Zastupitelstvo obce Bratřejov
Datum nabytí účinnosti:
Pořizovatel: Městský úřad Vizovice
Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXX
Funkce: pořizovatel
Podpis:
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.x/2020 (bude
dopl.)
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svém zasedání dne DD.MM.RRRR (bude dopracováno),pod č.usn <.>
1234/4321 (bude dopracováno) jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm <.>
c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,za použití ust.§ 43 odst.4 stavebního zákona,v souladu s ust.§ 171 a
následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní
řád) v souladu s ust.§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen vyhláška č.500/2006 Sb.)
<br>
<br>
vydává
<br>
ZMĚNU č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV
<br> obsahující:
<br> Textová část změny č.1 Územního plánu Bratřejov,je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č.1 (obsah dle části I <.>,odst.1 a 2,přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb.) <.>
<br> Grafická část změny č.1 Územního plánu Bratřejov je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č.2 (obsah dle části I <.>,odst.3,přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb.) <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
obsahující:
<br> Textová část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Bratřejov je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy jako příloha č.3 (obsah dle části II <.>,odst.1,přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006
Sb.) <.>
<br> Grafická část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Bratřejov je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy jako příloha č.4 (obsah dle části II <.>,odst.2,přílohy č...
VV - veřejné projednávání změny č.1územního plánu
MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE
Masarykovo náměstí 1007,763 12 VIZOVICE
<br> odbor stavebního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br> Naše číslo jednací : Naše číslo spisu : Vyřizuje:/ linka Vizovice,dne
<br> MUVIZ 010895/2020 S MUVIZ 003250/2019 Mgr.Kateřina Vaiglová/777 471 132 30.06.2020
<br> Mail : Www : Spojovatelka :
<br> katerina.vaiglova@vizovice.eu www.vizovice.eu 577599111
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o řízení o upraveném a posouzeném návrhu Opatření obecné povahy –
upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Bratřejov a vyhodnocení
<br> vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
Městský úřad Vizovice,odbor stavebního úřadu,jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve
smyslu ust.§ 6 odst.1 písm.c) a § 20 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění zákona č.225/2017 Sb <.>,dále jen (stavební zákon)
<br>
oznamuje
<br>
veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Opatření obecné povahy - upraveném a
<br> posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Bratřejov dle ust.§ 52 a § 22 stavebního zákona <,>
které se uskuteční
<br>
<br> dne 05.08.2020 (středa) v 16:00 hod <.>
v klubovně kulturního domu v Bratřejově
<br>
<br> Předmětem řešení změny č.1 Územního plánu Bratřejov je:
- aktualizace zastavěného území obce
<br> - převedení návrhové plochy drážní dopravy na územní rezervu (ZÚR ZK)
- vymezení nových ploch individuálního bydlení a územních rezerv pro bydlení
- vymezení nových ploch rodinné a hromadné rekreace
- vymezení nové plochy pro tělovýchovu a sport
- změna části plochy pro drobnou výrobu a služby na plochu občanské vybavenosti
- vymezení nových ploch technické infrastruktury
- vymezení nových ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury
- vymezení nových ploch sídelní zeleně
- vymezení nové vodní plochy
- vypuštěno uplatnění předkupního práva
- vymezení nových funkčních ploch
<br> - úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
- stanovení podmínky zpracování územní studie pro lokality územn...

Načteno

edesky.cz/d/3981118

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bratřejov
01. 07. 2020
01. 07. 2020
01. 07. 2020
01. 07. 2020
22. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bratřejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz