« Najít podobné dokumenty

Obec Prace - Závěrečný účet obce Prace za r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prace.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 8-5 Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Prace
Základní škola a Mateřská škola Prace,okres Brno - venkov,p.0.Školní 109,664 58 Prace,IČ: 70499870
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona o účetnictví,Českými účetními standardy a vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2019 Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 01.12.2019 Inventarizace byla ukončena dne: 31.12.2019
<br> Inventarizace byla provedena komisi ve složení:
<br> Ústřední inventarizační komise: podiisový záznam Zodpovídá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX iqjq/lt Předseda: XXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> “V\\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Člen: XXXXX XXXXXXXX Člen: Ing.XXXXX XXXXXXXX Člen: Bc.XXXXX XXXXXXXXX Dílčí inventarizační komise - ZŠ: / Předseda: XXXXX XXXXXXXX.Zč/Q/CW Člen: Mgr.XXXX XXXXXXXXX (?lm/ Člen: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX „Mj/““ZL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dílčí inventarizační komise - MŠ: /\ Předseda: XXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.Ct/N\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Člen: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX (hf/\,Člen: XXXXX XXXXXXXX „ý/ÝXX/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyjádření inventarizační komise:
<br> Výsledek inventarizace,který je shrunut v příloze k této inventarizační zprávě nezjistil žádné inventarizační rozdíly.Byly dodrženy předepsané účetní postupy k majetku a závazkům.Opatření k nápravě nebyla uložena <.>
<br> Prohlášení inventarizační komise:
<br> Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace <.>
<br> Jsme si vědomi možných následků za nesprávne provedení inventarizace <.>
<br> V Praci dne: 30.1.2020
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace,okres Brno-venkov,příspěvková organizace,IČO 70499870
<br> Příloha č.1 k inventarizační zprávě ke dni 31.12.2019 Seznam inventurních soupisů
<br> Čislo soupis Inventurní druh u účet Inventurní soupis soupis Účetní st...
Příloha č. 8-4 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Prace
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace„ Skolní 109,664 53 Prace,Ceská republika Příspěvková organizace,Předškolní vzdělávání,70499870
<br> sestavený k 31/12/2019 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa ) Okamžik sestavení102/02/2020
<br> 1 | 2 3 L 4
<br> Číslo,„ Synt Běžné období Minulé období položky Nazev p0|02ky účet Hlavní čin.Hospodčin.Hlavní čin.Hospodčin.A.NÁKLADY CELKEM 751689680 95877,50 640870986 12999,00 l.Náklady z činnosti 751689680 95877,50 640870986 12999,00 1.Spotřeba materiálu 501 670169,42 5970666 74920597 0,00 2.Spotřeba energie 502 185233,00 0,00 10989500 0,00 34 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 42096300 0,00 3370200 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 2281,00 0,00 9.Cestovné 512 667200 0,00 9957,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganízačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 348001,18 0,00 268508,69 7159,00 13.Mzdové náklady 521 4451797,00 2869200 3772907,00 584000 14.Zákonné sociální pojištění 524 1461787,00 7061,00 1216009,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 17081,00 000 14831,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 10781290 417,84 16263620 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 108,00 0,00 3156,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 660600 0,00 0,00 0,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný ...
Příloha č. 8-3 Příloha 2019 ZŠ a MŠ Prace
Příloha ZÁKLADNÍ
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace„ Prace,Příspěvková organizace,Předškolní vzdělávání,70499870 sestavená k 31/12/2019 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa ) Okamžik sestavení:01/02/2020
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetníjednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka používá tyto účetní metody: a) materiál účtuje přímo do spotřeba b) opravné položky nebyly použity
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Příloha ZÁKLADNÍ
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace„ Prace,Příspěvková organizace,Předškolní vzdělávání,70499870
<br> sestavená k 31/12/2019
<br> ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )
<br> Okamžik sestavenízo1/02/2020
<br> Číslo Podrozvahový „ „,<,> položky Název položky účet BEZNE MINULE P.I.Majetek účetní jednotky 0,00 0,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.I|.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z 0,00 0,00 transferů 1.Krátkodobé podmíněně pohledávky z předtinancování transferů 91 1 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněně pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 8.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 ...
Příloha č. 8-2 Rozvaha 2019 ZŠ a MŠ Prace
ROZVAHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace„ Školní 109,664 53 Prace,Česká republika Příspěvková organizace,Předškolní vzdělávání,70499870
<br> sestavená k 31.12.2019 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa ) Okamžik sestavení101 02.20
<br> 1 | 2 3 L 4 „,ÚČETNÍ OBDOBÍ Cislo <.>,Synt.———- - -.položky Název polozky účet BEZNE MINULÉ BRU'FI'O KOREKCE NETTO AKTIVA 4 558 724.57 1 274 119.59 3 284 604.98 1 596 622.88 A.Stálá aktiva 2 538 485.05 1 274 119.59 1 264 365.46 132 132.00 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 14 399.00 14 399.00 0.00 0.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 14 399.00 14 399.00 0.00 0.00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 2 524 086.05 1 259 720.59 1 264 365.46 132 132.00 1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Samost.hmot.mov.věcí a soubory hmot.mov.věcí 022 132 132.00 6 606.00 125 526.00 132 132.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 391 954.05 1 253 114.59 1 138 839.46 0.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 ...
Příloha č. 8-1 Rozdělení HV ZŠ a MŠ Prace
Obec Prace Ponětovská 129 664 58 Prace ČJ.ZSaMSPrace 010/20 Prace 17.2.2020
<br> Účetní závěrka a rozdělení HV
<br> Vpříloze Vám předkládáme kodsouhlasení roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019:
<br> — Rozvaha - Výkaz zisků a ztrát - Přílohy
<br> Celkový hospodářský výsledek za kalendářní rok 2019 je 152.478,06 Kč,z toho v hlavní činnosti byl zisk 149.379,56 Kč,vdoplňkové činnosti 3.098,50 Kč.Zůstatek vhlavní hospodářské činnosti vyšel takto vysoko,protože jsme v minulém roce nepoužili tolik peněz na mzdy od zřizovatele a snažili se úsporně hospodařit s nadtarifními částkami přidělenými ze státního rozpočtu <.>
<br> Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2019 činí 139 862,31 Kč.Žádáme Vás o rozdělení hospodářského výsledku dle následujícího návrhu:
<br> - převod do fondu odměn ve výši 70.000 Kč - převod do rezervního fondu ve výši 82.478,06 Kč
<br> S pozdravem mm M <.>,<.> _.„ ] FNH" “
<br> l J Lil m.? <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> „ „i „,m
<br> ředitelka Základní škola a Mateřská škola Prace,příspěvková organizace školní 109,664 58 Prace
<br> |Č:70875472
Příloha č. 7 Tabulky finančního vypořádání roku 2019
Příjemce: Obec Práce Kraj*: Jihomoravský
<br> Poskytovatelaz Kapitola: Všeobecná pokladní správa
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotaci na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací
<br> a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br>.Č Vráceno v průběhu „.Předepsané Výš? Ukazatel č' ĚŠĚĚŘÍÚĚÍU) účelový znak číslo jednací k 31ezgánzc319 roku na účet kraje SĚĚÍČQŽPŽŠ 12 30 waĚYaÉĚĚĚ—Í p" vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 A.1 Dotace celkem 29 000,00 0,00 18 508,00 10 492,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Volby do Evropského parlamentu 98348 MF-7779I2019/1201-12 29 000,00 0,00 18 508,00 10 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 //1 Sestavil: XXXXXXXXXX XXXXX Kontroloval: Ing.XXX XXXXXXX / ? Datum a podpis: X.X.XXXX Datum a podpis: 05.02.2020,v 0 B E C P RAC E
<br> Ponětovská 129 6651 58 PRACE IC: 00599247 ©
<br> DIČ: czoo599247
<br> Příjemce:
<br> Kraj“: Jihomoravský Poskytovatel?
<br> Základní škola a Mateřská škola Prace
<br> Kapitola: Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktív
<br> Část B.Finanční vypořádání dotaci na akce v rámci
<br> 3 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropske unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> programového financování,na projetky výzkumu.vývoje a inovací
<br> v Kč na dvě desetinná místa -.Skuteglišrpáno Skutíčerltleezouznto Přede psan á výše Ukazatel c“ Ě; (prajem) účelový znak čislo jednací k 31.12.roku,k 31.12.roku,“aky “93.08 9" ISMVS.-.- -.finančním v nemz byl projekt v nemz byl prOjekt.<.> ukončen ukončen vyporádání a b c d 1 2 3 = 1 - 2 A.1 Dotac...
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 89905/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce PRACE,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 5.prosince 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 11.března 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Prace Ponětovská 129,664 58 Prace
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 16.října 2019,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem...
Příloha č. 5 Příloha 2019
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 s?
<br> Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI účetní jednotka: IČ: 00599247 Název: Obec Prace Právní forma: ÚSC Sídlo: Prace,Ponětovská 129 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 07.02.2020 9:32:19 A.1.llnformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.“nformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.[Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Popis činnosti,které účetní jednotka provozuje:
<br> Hlavní činnost- v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,dále pronájmy pozemků,krátkodobé pronájmy,výnosy z reklam <.>
<br> Účetní a finanční výkazy
<br> Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou 410/2009 Sb <.>
<br> Oceňování a vykazování
<br> — zásoby se účtují způsobem "A"
<br> — drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 tis.Kč do 40 tis.Kč
<br> - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 0 do 60 tis.Kč
<br> - účetní jednotka neeviduje jiný drobný majetek s nižší pořizovací cenou než 3 tis.Kč
<br> — hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností se účtuje ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2019 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností
<br> Tvorba a použití opravných položek a rezerv
<br> Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,vždy k 31.12.daného účetního období.Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří <.>
<br> Časové rozlišení
<br> Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 20 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby (např.nájemné).Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující...
Příloha č. 4 Rozvaha 2019
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: |c: 00599247 Název: Obec Prace Právní forma: ÚSC Sídlo: Prace,Ponětovská 129 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 07.02.2020 9:23:50 1 | 2 | a | 4 Číslo Název položky su ÚČETNÍ OBDOBÍ pO'OŽkV BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO ] KOREKCE | NETTO AKTIVA 146 490 974,26 17 977111,13 128 513 863,13 136 247 572,51 CELKEM A.Stálá aktiva 113 400 005,64 17 975 419,13 95 424 586,51 101 345 850,16 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 577 182,50 556 291,50 20 891,00 46 655,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenítelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 252 144,50 252 144,50 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 325 038,00 304 147,00 20 891,00 46 655,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 112 725 823,14 17 41912763 95 306 695,51 101 148 195,16 1.Pozemky 031 5 300 293,81 0,00 5 300 293,81 5 301 093,81 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 64 574 372,25 13 197 404,86 51 376 967,39 51 289 638,73 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 3 736 841,40 1 276 029,00 2 460 812,40 2 649 079,40 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 945 693,77 2 945 693,77 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 36 168 621,91 0,00 36 168 621,91 28 278 383,22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ...
Příloha č. 3 Inventarizační zpráva 2019
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
<br> Obec: Prace IC: 00599247 Datum zpracování: 31.1.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.12.2019.Provedení proškolení je doloženo prezenční
<br> listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur a k informačním tokům Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy přítomni členové dílčí inventarizační komise a osoba odpovědná za
<br> majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur <.>
<br> 2.Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Řešení schodků a mank Nebyly zjištěny žádné schodky a XXXXX.<.>
<br> Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Odpisy byly provedeny podle schváleného odpisového plánu <.>
<br> 3.Návrhy na vyřazení majetku a odpis pohledávek
<br> Byl podán návrh na vyřaze...
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty 2019
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IC: 00599247 Název: Obec Prace Právní forma: ÚSC Sídlo: Prace,Ponětovská 129 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 07.02.2020 9:29:40
<br> 1 2 3 4 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČEITNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČIIETNÍ OBDOBÍ položky Hlavní činnost | Hosp.činnost Hlavní činnost | Hosp.činnost A.NÁKLADY CELKEM 28 264 293,01 0,00 11 869 516,01 0,00 l.Náklady z činnosti 22 940 695,34 0,00 9 798 898,78 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 361 836,32 0,00 429 757,48 0,00 2.Spotřeba energie 502 385 990,00 0,00 436 163,50 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 21 601,45 0,00 19 554,00 0,00 4.Prodané zboží 504 44 764,00 0,00 1 400,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 1 078 516,74 0,00 1 050 490,34 0,00 9.Cestovné 512 25 911,00 0,00 53 508,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 64 187,30 0,00 166 093,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 937 511,63 0,00 1 253 698,93 0,00 13.Mzdové náklady 521 2 650 734,00 0,00 2 682 083,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 783 921,00 0,00 846 440,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 6 516,00 0,00 8 272,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 64 174,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 243,00 0,00 243,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 85 617,00 0,00 36 229,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX XX XXX,XX X,XX 496 719,00 0,00 ...
Příloha č. 1 Výkaz Fin 2019
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> F
<br> Fin2-12M J
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO:
<br> 2019
<br> 12
<br> 00599247
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Práce,Prace,Ponětovská 129
<br> |.Rozpočtové příjmy Paragraf položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň Z Příimů fyz.osob Placená PlátCi 3 214 400,00 3 192 400,00 3 192 398,82 0000 1112 Daň Z Příimu fyZ- 050b Placená Poplatník 80 000,00 87 300,00 87 213,11 0000 1113 Daň Z Přijmu fyZ- osob Vybífaná srážkou 258 600,00 294 200,00 294 103,62 0000 1121 Daň Z Příimů PráV.osob 2 672 500,00 2 739 600,00 2 739 580,09 0000 1122 Daň Z Příimů PfáV— 050b za Obce 0,00 111 600,00 111 530,00 0000 1211 Daň Z Přidané hOdHOÍy 6 410 400,00 6 168 000,00 6 167 956,55 0000 1334 Odvody za odnětí púdy ze zem.půd.fon 3 000,00 3 000,00 2 83320 0000 1340 Poplatek za PFOVOZ SyStémU K0 436 800,00 535 800,00 535 777,00 0000 1341 Poplatek ze PSÚ 35 000,00 35 000,00 33 000,00 0000 1343 Poplatek ze UŽÍVání Veř- PFOSÍF- 500,00 600,00 580,00 0000 1356 Příjmy Úhf— za dObýV- nerostů & POPI- za 76 500,00 79 800,00 79 713,00 0000 1361 Správní Poplatky 9 000,00 9 400,00 9 320,00 0000 1381 Daň Z hazardním her 0,00 73 500,00 73 447,69 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 72 000,00 15 100,00 359159 0000 1511 Daň Z nemOVÍtýCh VěCÍ 1 312 300,00 1 533 000,00 1 532 944,73 0000 4111 N' Př-Ífansf- ze VŠeObPOkt-SP-St-rozp- 0,00 29 000,00 29 000,00 0000 4112 N' Př-tfanSf- ze St-f.V rám- SOUh- dOÍV 211 400,00 207 500,00 207 500,00 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 891 900,00 891 77300 0000 4122 Nl- Př- tfanSf- Od krajů 0,00 111 000,00 111 000,00 0000 4215 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0,00 364 900,00 361 491 100 0000 **** 14 792 400,00 16 482 600,00 16 461 531,40 2...
Závěrečný účet 2019
OBEC Prace,IČ 00599247,Ponětovská 129,Prace
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PRACE ZA ROK 2019
<br>
<br>
Na základě § 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> zveřejňuje Obec Prace závěrečný účet za rok 2019:
<br>
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
Plnění k 31.12.2019
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 14 581,0 297,3 14 878,3 14 860,8
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 502,7 69,8 572,5 462,9
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 928,2 4,0 1 932,2 1 927,5
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 211,4 1 392,9 1 604,3 3 317,3
<br> Příjmy celkem 17 223,3 1 764,0 18 987,3 20 568,5
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 8 523,2 6 460,0 11 230,1 11 898,4
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 15 500,0 15 365,2 30 865,2 13 476,8
<br> Výdaje celkem 24 023,2 18 072,0 42 095,3 25 375,2
<br> Saldo: Příjmy – výdaje
<br> = financování
6 799,9 16 308,1 23 108,0 4 806,7
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 <.>
<br>
<br> Příloha č.1: Výkaz FIN 2 – 12 k 31.12.2019
<br> Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
<br>
<br>
<br> 2) Hospodaření s majetkem (Rozvaha + Zápis z inventarizace + Příloha k účetní závěrce)
<br>
<br> název majetku pořízení ve výši Kč vyřazení ve výši Kč
<br> SW DPH,legalizace,vidimace,registry 43 614,45
<br> Přeložka dešťové kanalizace - zařazení do majetku 1 202 373,66
<br> Kompletní ozvučovací systém 48 300,00
<br> Nůžkový stan 32 910,00
<br> Motorový foukač Husqvarna 530 BTS zádový 12 490,00
<br> SDH čerpadlo,zásahové obleky,svítilny,radiostanice 130 536,01
<br> Výčepní zařízení 23 712,00
<br> Kuchyňská sestava ZŠ 16 069,00
<br> Linkbasic Wifi ZŠ 17 545,00
<br> Switch 4 815,80
<br> Laserová tiskárna HP LaserJet PRO 6 033,06
<br> Mobilní telefon SAMSUNG Galaxy 7 044,00
<br> Projekční plátno 3 278,00
<br> Kamero...

Načteno

edesky.cz/d/3980989

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Stavby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prace      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz