« Najít podobné dokumenty

Obec Archlebov - Veřejná vyhláška - Rekonstrukce žel. přejezdu Bučovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Archlebov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce žel. přejezdu Bučovice - situace.pdf (796.14 kB)
POZOR
<br> A
<br>.' _8400 "M.—| mtm _ ŽELPŘEJEZD ! m ! unxow.NASIL."1431 : „„ „ „„ BUS A i \; Bučovnclcu ;
<br> UZAVŘEN |
<br> DOPRAVNÍ
<br> í " _ “ :) sumu i 9500 m | "Esri autom = „ \ 003,51
<br> ŽELPŘEJEZD NA SIL."1431 v BUČOVICĚCH UZAVŘEN
<br> Urfmfl
<br> lňl ff m Ilan!
<br> HH
<br> Němčany
<br> l'irmhmd íl'
<br> 116
<br> Vážany nad Litavou Z.“
<br> Rašovice
<br> Heršpice
<br> Ú
<br> &) „f » ' i?.\,/.£ „\W
<br> \\ \ Nížkovice &.:— ? www „umu- xm.<.>
<br> JĚn ;].%!“.:=:
<br> [ JH
<br> wa Plum.? run a.v v
<br> Kobeřice u „ „M,u Brna
<br> 'ice
<br> am 1200 _m
<br> 0 4m _ nLi:*—anu„.;„mnhw
<br> J._
<br>.„MŠ
<br> Purina ' 9
<br> 374
<br> ISHb *.(říka <.>
<br> b'um byl:
<br> : J'Z-l'
<br> 1511b
<br> Lírhy
<br> „
<br> Spálr'ný kopťf
<br> ' " * - Damtšóřice- M A.„ „ Mikem“ - - L IS11b - - " “'“4.„_ Uprav ' “\ 331 '
<br> “Fm-21 “=“- *
<br> \'K/G Uhřice “$k"
<br> %
<br> 5/2020
<br> XXXXXXXX XXXX %
<br> lhůtu ' Malti JIM MGM!
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> Guamu-u; XXXXXX | X
<br> Zakázka:
<br> Uzavírka Zal.p1'ujuzdu na zil t|r431 aucnwoo- ždamm
<br> BUČOVICE
<br> ul Ždánska
<br> Letonice
<br> v.v'mvn
<br> 305
<br> RLDEOUČ“Y lahala,E \“ :? l.-
<br> „Mouřlnov
<br> m.<.> -„mnu m
<br> loptjg'Pď
<br> Mr ll'rurftvlm.4 na
<br> '— Nově barv
<br>.407."5
<br> na rmy
<br> JH
<br> Silničná
<br> Ppm-"w
<br> 299
<br> f.<.>.—„am ;— „
<br> ff J <.>
<br> f Žarošice
<br> : : nu nř kape:.zsn
<br> !
<br> Kojátky
<br> detail 1
<br> MW
<br> 15mm
<br> g-
<br> nn rum-cc
<br> 126
<br>.m,__
<br> ŽDÁNICE
<br> nur-pry ml <.>
<br> 35"
<br> ___-n.<.>
21 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce žel. přejezdu Bučovice.pdf (136.64 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 11842/2020/348
č.j.: OSDŽA70338/20/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
Kyjov 9.6.2020
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 8.6.2020 podal:
<br>
Správa železnic,státní organizace,Oblastní ředitelství Brno,IČO 70994234,Dlážděná 1003/7,110
00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při provádění stavebních prací při stavbě:
Rekonstrukce železničního přejezdu ba sil.II431 v Bučovicích
<br> dopravní značení na silnici II.a III.třídy,dle situace přechodného dopravního značení zpracovaného
firmou Trasig s.r.o <.>
<br> na: silnici č.II/431,III/43115,III/41923,II/419 v k.ú.Žarošice,Ždánice a Archlebov
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: od 8.7.2020 do 14.7.2020
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/3980964

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Archlebov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz