« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčovice - Veřejná vyhláška č.j. KUZL 43712/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument-139-9877.pdf
<.> - Krajský úřad
<br> Zlínského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Veřejná vyhláška odděleni územního plánování
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 29.června 2020 Ing.XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXXíXXXX KUSP XXXXXXXXX ÚP-Val
<br> Krajský úřad Zlínského kraje.odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní orgán podle ust.& 95 odst.1 a ust.5 178 zákona č.5002004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „správní řád“).a podle ust.g 192 odst 2 zákona č.1832006 Sb.<.> oůzemnim plánování a stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za přiměřeného použití ust.š 98 po předběžném posouzení věci podíe ust.š 95 správního řádu a ve lhůtě die přechodných ustanovení zákona c.225201? Sb.(novela stavebního zákona.čast třicátá čtvrtá.ól.XLII) z moci úřední
<br> zahajuje přezkumné řízeni opatření obecné povahy č.1í2020,kterým Zastupitelstvo obce Hradčovice vydalo Změnu č.1 Uzemniho planu Hradčovice s nabytím účinnosti dne 03.04.2020 a současné podle ust,5 172 odst.1 správního řádu za použití ustv š 25 správního řádu doručuje „návrh rozhodnutí“,jímž krajský úřad v přezkumném řízení rozhodne za použití ust.& 97 odst.3 správního řádu <.>
<br> „Návrh rozhodnutí“ je nedílnou součástí tohoto usnesení jako příloha P1 a jeho text nasleduje bezprostředně za tímto usnesením <.>
<br> „Návrh rozhodnutí" je doručen 15_ dnem nasledujicim po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na úřední desce Obecního úřadu Hradčovice <.>
<br> K „návrhu rozhodnutí“ múze kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zajmy mohou být „návrhem rozhodnutí" přímo dotčeny,uplatnit písemně připomínky,kterými se bude krajský' úřad zabyvat jako podkladem pro rozhodnutí a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění <.>
<br> Osoby,jimž v procesu pořízení Změny č.1 Územního plánu Hradčovice.náleželo postavení „dotčené osoby“ (ve smyslu ust © 52 odst.2 stavebniho zák...

Načteno

edesky.cz/d/3980913

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz