« Najít podobné dokumenty

Obec Rataje - Závěrečný učet obce Rataje za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rataje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 12/2019
)
<br> Licence: D8U6
<br> XCRGBA1A /B1A (01012019/01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12/ 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rataje Rataje 139 76812 Rataje |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text_ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku % RS % RU roku a b 1 2 _3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 3 100 000,00 3 100 000,00 3 938 075,57 127,03 127,03 plátci 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 50 000,00 50 000,00 108 589,69 217,18 217,18 poplatníky 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 302 000,00 302 000,00 366 417,33 121,33 121,33 srážkou 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 900 000,00 2 883 200,00 3 412 140,49 117,66 118,35 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 000,00 311 550,00 240 920,00 53,54 77,33 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 800 000,00 6 800 000,00 7 678 909,02 112,93 112,93 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze 32 817,30 ****** ****** zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.420 000,00 420 000,00 442 106,00 105,26 105,26 kom.odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 13 550,00 90,33 90,33 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného 10 000,00 10 000,00 100,00 1,00 1,00 prostranství 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a 11 000,00 11 000,00 12 449,00 113,17 113,17 popl.za geol.pr 0000 1361 Správní poplatky 13 000,00 13 000,00 6 750,00 51,92 51,92 0000 1381 Daň z hazardních her 3 výj.dílčí daně z 60 000,00 60 000,00 92 075,64 153,46 153,46 tech.her 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 250 000,00 1 250 000,00 1 376 435,41 110,11 110,11 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od 75 000,00 75 000,00 98 056,00 130,74 130,74 obyvatelstva 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 58 000,00 58 000,00 ****** 100,00 všeob.pokl.správy SR 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci 226 400,00 243 200,...
Čerpání dotace USC ZS 2019
'Čerpání dotace od ÚSC k 31.12.2019
<br> (v korunách Kč na 2 des.mista)
<br> IČO 70982406 Název a sídlo účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Rataje,okres
<br> Krom
<br> '.n-
<br> e "2
<br> Rataje 31 768 12 Rataje
<br> <,>
<br> NAKLADY Účet
<br> Skutečnost období 12 / 2019
<br> Rozpočet upravený ( sl.1 )
<br> Skutečnost
<br> (51.2)
<br> Rozdíl
<br> (sl.2)-(sl.1)
<br> Čerpání
<br> (%)
<br> 501 12 ÚSC-Učebnice,škoíní potřeby
<br> 501 13 ÚSC-Knihy,učební pomůcky
<br> 501 15 ÚSC-Předplatné novin a časopisů
<br> 501 16 ÚSC-Čistící a úklidové prostředky
<br> 501 17 ÚSC-Drobný dlouhodobý hmotný majetek 501 19 ÚSC-Ostatní
<br> 501 21 ÚSC-Kancelářské potřeby
<br> 501 22 ÚSC-POE
<br> 501 23 ÚSC-Materiál pro keramický kroužek 501 24 ÚSC—Materiál pro výtvarný kroužek
<br> 501 29 ÚSC-Materiál,pomůcky,hračky pro ŠD 501 30 ÚSC-Vybavení a UP do MŠ
<br> 0,00 0,00
<br> * 0,00 90,00 0,00
<br> 3 671,60 55,00
<br> 6 834,00 0,00 548,10 2 312,00 4 422,00
<br> 14 979,00 6 321,00 385,00
<br> 19 475,00
<br> 1 200,00 '
<br> 19 052,60 9 156,60 40 693,00 1 835,00 1 822,10 2 312,00 9 756,00
<br> 14 979,00 6 321,00 385,00 19 475,00 1 200,00 19 052,60 9 156,60 40 693,00 1 835,00 1 822,10 2 312,00 9 756,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> 501 Spotřeba materiálu
<br> 17 932,70
<br> 126 987,30
<br> 126 987,30
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 502 10 ÚSC-Elektřina 502 20 ÚSC-Voda 502 30 ÚSC-Plyn
<br> 5 000,00 6 253,00 0,00
<br> 80 420,00 14 706,50 1 12 150,62
<br> 80 420,00 14 706,50 112 150,62
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 100,00 100,00 100,00
<br> Spotřeba energie
<br> 11 253,00
<br> 207 277,12
<br> 207 277,1 2
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 41 ÚSC-Ostatní opravy
<br> 0,00
<br> 24 089,00
<br> 24 089,00
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> Opravy a udržování
<br> 0,00
<br> 24 089,00
<br> 24 089,00
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 20 ÚSC-Ostatni cestovné - tuzemské
<br> 102,00 0,00
<br> 1 446,00 ...
Inventarizační zpráva 2019
Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> Obec Rataje IC: 00287679
<br> V souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.a vyhláškou 270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku " a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku ajzávazků <.>
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Nedošlo kžádne'mu pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v kanceláři obecního úřadu dne 27.12.2019.Provedení školení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.Casový a věcný průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 Inventarizace byla zahájena ke dni 27.12.2019 Inventarizace byla ukončena ke dni 31.01.2020
<br> Inventum majetku evidovaného na účtech & inventum ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise k 31._12.2019 ve dne od 27.12.2019 — 27.12.2019 <.>
<br> Inventum pokladní hotovosti evidované na účtech 261 — pokladna provedl předseda finanční komise ke dni 31.12.2019 <.>
<br> 2.Způsob provedení inventury
<br> Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:
<br> a) fyzickou inventurou vpřípadě majetku,u kterého bylo možné Vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu <,>
<br> b) dokladovou inventurou v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventum
<br> c) Inventum pokladní hotovosti předseda finanční komise provedl přepočítáním v den odvodu na bankovní účet tj.30.12.2019 <.>
<br> Inventum pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotníc...
Priloha_ZS.pdf
Příloha
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Základní škola a Mateřská škola Rataje,okres Kroměříž.Rataje 31.168 12 Rataje,70982406
<br> CZ NACE: 85100 sestavená k 31.12.2019
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestavení: 15.01.2020
<br> A.1.| Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.z.1 informace podle 5 1 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.] Informace podle 9 1 odst.5 zákona (15x11
<br> Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škdla Rataje,okres Kroměříž,Rataje 31,768 12 Rataje,70982406 _ CZ NACE: 85100 sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestavení: 15.01.2020 AA.Informace podle 9 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podraz.UCEFNI OBDOBÍ
<br> položky Název palem účet '_ BEZNÉ MINULÉ _ „ F_i.Majetek a závazky účetní jednotky 1 083 390,82 1 024 871 „82 _ 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 82 797.00 81 597,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 000 593,82 943 274,82 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 |=.u._" Krátkod.podm.pohledávky_z transferů & Ěkípoěm.úvazky z transferů '__ _ _ _ 0,00 0,00 _ 1'.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předňnanoovánl transferů _ 911 0,00 " _ _o,0_0 2.Krátkodobé podmíněné závazky : předňnancováni transferů ' 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky _: transferů 916 0,00 0,00 P.|Il.Podmíněné pohledavky : důvodu užívání majetku jinou osobou _ "— _ _ 0,00 __ _ _ W _ —1.| Krátkodobé podmíněné pohledávky : důvodu úplatného užívaní majetku jinou o—so_bou "e_zf' 0,00 _ 0% 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkou.podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na záklsmiouvy :) výpůjčce 923| 0,00' 0,00 4.| Dlouhod.podm.pohl.z důvo...
Příloha - obec Rataje 2019
Licence: D8U6 XCRGUPXA / PXA (01012019 /O1012019)
<br> PRI LO HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2019
<br> IČO: 00287679
<br> Název: Obec Rataje
<br> Á.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bue pokračovat i v následujícím účetním období.Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> [z.Informace podle 9 7 odst.4 zákona Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky <.>
<br> „A.3.Infon'nace podĚ 5 7 odst.—5 zákona
<br> Účetní jednotka pro rok 2019 zvolila rovnoměrný způsob odpisování stím,že účetní jednotka účtuje o odpisech k rozvahovému dni tj.31.12.(ročně).2.Jako Drobný DHM je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 sb.v oceněni od 30_00,- Kč do 40000,- Kč.3.Jako Drobný DNM je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb.v ocenění od 7000,- Kč do 60000,- Kč.4.účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.5.Územní plány považuje účetní jednotka za nehmotný majetek.6.Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou - účetní jednotka oceňuje reálnou hdonotou majetek určný k prodeji v případě,že reálná hodnota je významné rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví s 25 v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnoto,za významný oceňovací rozdíl se považuje částka 260000,- Kč a vyšší,a prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu nejpozději d odvou let od scvháleni záměru prodeje a majetek je evidován v účetnictví účtní jednotky a reálná hodnota je objektivně zjistitelná 527 odst.7.7.Účtování o XXXX z příjmu právnickch osob - o XXXX z příjmu právnických osob účtuje účetní jednotka k datu podání daňového přiznání.8.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v rúběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,na konci účetního období k 31.12.účetní jednotka časově rozlišuje zálohy na energie a to ve výši záloh a dále účetníjednotka časově nerozlišuje pravi...
Finanční rozvaha - ZŠ a MŠ Rataje 2019
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> CZ NACE: 85100
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Základní škola a Mateřská Škola Rataje,okres Kroměříž,Rataje 31,168 12 Rataje,70982405
<br> (v korunách Kč na 2 des.mista) okamžik sestaveni: 15.01.2020
<br> '! I 2 3 ! 4 Číslo __ _ _ ÚČETN OBDOBÍ po|_ Název položky SÚ _ BĚŽLÉZ2 MINULÉ BRUTI'O KOREKCE NE'ITO
<br> AKTIVA CELKEM 3 655 038.67 1 998 468,93 1 656 569,74 1 066 392,34 A.] Stálá aktiva 1 990 468,93 _1 990 468,93 _ _ _ 0,05' _ ___ó,_0_0 :." Dlouhodobý nehmotný majetek __ 59 668,00 _ 59 668,00 _ _ 0,00 _ 0,00 _ 1_._ Nehmotné'výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 _ 0,00_ _ 0,00 _ _ 0,66 2.Software 013 0.00 0,00 0,00 0,00 3.Ooeniteiná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 59 668,00 59 668,00 0.00 0.00 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 11._ Erou_hodooý hmotný majetek 1 938 800,93 1 930 800,93__ _ _ 0,00 _ _ _ __ _o,00 ' 1.Pozemky _ 031 _ 0,00 __ 0,00; _ _ 0,00 _ _ _ 0,_00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0,00 0,00 0,00 3.| Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4'i Samosthmmovité věci a soub.hm.mov,věcl 022 86 352.40 86 352,40 0,00 0,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 852 448,53 1 852 448,53- 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00\ 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00* 0,001 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10,Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00,0,00 0,00 L! Blouhodobý fine—nění majetek _ _ _ _ &' 0,00T _ íco_ (>,—£ 1.\ Maj.účasti'v osobách s rozhodujlclm vlivem 061 0,00 0,00i 0,00 0,00 2.Majúčasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00I...
Finanční rozvaha - obec Rataje 2019
Licence: D8U6 XCRGURXA /RXA (01012019/01012019)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2019
<br> IČO: 00287679
<br> Název: Obec Rataje
<br> _ Období _ „_ _„ _“ Číslo Syntetický _ _ BĚné _| Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Nelto |
<br> AKTIVA CELKEÍlI 114 33333470 29 576 939,91 144 756 344,79 _ 132 533095
<br> Stálá aktiva 142 214 399,47" 2_9 307 828,61 112—5)()t$_t':70,86 109 614 433,50 Dlouhodobý nehmotný majetek 909 601,33 401 403,33 508 198,00 551 804,00.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012.Software 013.Ocenitelná práva 014.Povolenky na emise a preferenční limity 015.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 172 511,33 172 511,33.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 707 340,00 228 892,00 478 448,00 449 454,00.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 29 750,00 29 750,00 102 350,00.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 140 316 005,30 28 906 425,28 111 409 500,02 108 230 514,71.Pozemky 031 4 801 016,38 4 801 016,38 4 392 403,38.Kulturní předměty 032 244 270,00 244 270,00 244 270,00.Stavby 021 110 544 694,20 18 963 780,95 91 580 913,25 81 972 185,60.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 12 686 273,55 5 903 131,00 6 783 142,55 6 949 357,55.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 205 923,60 7 582,00 198 341,60 178 789,80.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 031 931,33 4 031 931,33.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 801 896,24 7 801 896,24 14 493 508,38.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> ('
<br> mevmohmm
<br> FNMQ'IOŠDNQUDO
<br> „_ “__'
<br> 21.02.2020 15h16m38s Zpracováno s...
Výkaz zisku a ztrát - ZŠ a MŠ Rataje 2019
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Rataje,okres Kroměříž,Rataje 31,768 12 Rataje,70982406
<br> cz NACE: 05100 sestavený k 31.12.2019 okamžik sestaveni: 15.01.2020 (v korunách Kč na 2 des.místa) 1.2 _ 3 i 4 číslo _.BĚŽNÉ OBDOBI MINULÉ OBDOBÍ Název polozky SU __ _,<,> _ POIOŽkY Hlavní cmnost Hosp.činnost Hlavni činnost Hosp.člnnost A.NÁKLADY CELKEM _ __ 7 397 592,75 15 555,00 5 207 308,34 0,00 l.Náklady z činnosti 7 397 692,76 15 555,00 a 287 308,34 0,00 __1.Spotreba materiálu 501 155 201,50 0 202,00 194 247,19“ _0,_05 ? špotreba energie 502 207 277,12 0,00 161 761,91 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek' 503 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 4.Prodané Zboží 504 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 _ 5.Aktivace dlouhodobého majetku _ 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace obežného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 7_._: Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ s.[ Opravy a udržování 511 24 039,00 0,00 49 711.00 0,00 9,Cestovné 512 4 492,00 0,00 7 563,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0.00 _ 0.00 0.00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 543 585,84 0,00 513 752,40 0.00 __ 13.Mzdové náklady 521 4 629 500,00 0,00 3 311 937,00 _0,_lo_ 14.Zákonná sociální pojištění 524 1 530 535,00 0,00 1 256 435,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění _ 525 17 347,54 0,00 14 391,91 0.00 _ toi Zákonné sociální náklady _ _ _ ___ _ 52_7 _ 121 311,76 0,00| 90 027,02 _ E15 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 1_9._ Den z nemovitosti 532 0,00 0,00 0,00 __ 0,00 _ 20.Jiné daně a poplatky 530 _0_,65 _ 0,00 0,00 0,00 22.Smluvnt pokuty a úroky_ z prodlení _ _ 541 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 23._ _Jiné pokuty a penále _ _ _ 542 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 24.Dary a jiná bezdplatná předání 543 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _ 25.Prodaný materiál _ 544 0,00 0,00 0,00 0,00 25.' Manka za škody _ 547 0,00 0,00 0,00 _ _ 0,00 _2?._ Tvorba fondů _ _ 548 0,00 0,00 ...
Výkaz zisku a ztrát - obec Rataje 2019
Licence: D8U6
<br> Číslo položky
<br> kA <.>
<br> v—NMÝl-DQONW
<br> GO!—NMÝIOŠDNQQONMÝID FFFFFFFFFFNNNNN
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: IČO:
<br> Název:
<br> Název položky
<br> NákIa—dy ce—Ikem
<br> ' Náklady—z čin—nosti
<br>.Spotřeba materiálu
<br>.Spotřeba energie
<br>.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek.Prodané zboží
<br>.Aktivace dlouhodobého majetku
<br>.Aktivace oběžného majetku
<br>.Změna stavu zásob vlastní výroby
<br>.Opravy a udržování
<br>.Cestovné
<br>.Náklady na reprezentaci
<br>.Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br>.Ostatní služby
<br>.Mzdové náklady
<br>.Zákonné sociální pojištění
<br>.Jiné sociální pojištění
<br>.Zákonné sociální náklady
<br>.Jiné sociální náklady
<br>.Daň silniční
<br>.Daň z nemovitosti
<br>.Jiné daně a poplatky
<br>.Smluvní pokuty a úroky z prodlení.Jiné pokuty a penále
<br>.Dary a jiná bezúplatná předání
<br>.Prodaný materiál
<br> 26 <.>
<br> XXXXX a škody
<br> XX.XX.XXXX XXhXXmXXs
<br> 12 I 201 9 00287679 Obec Rataje
<br> Syntetický—f
<br> účet
<br> 501 502 503 504 506 507 508 51 1 512 51 3 51 6 51 8 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547
<br> Hlavní činnTst I
<br> 13 192 001,78
<br> —11 481 735,36— 722 693,36 318 583,02
<br> 122 628,20 3 791,00 17 945,00
<br> 2 263 113,38 2 886 770,00 785 887,00
<br> 6 661,00
<br> 49 840,00
<br> 1 90,00 30 330,00
<br> 74 500,00
<br> Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> _ Běžné obdobi— _ Hospodářská činnosti
<br> XCRGUVXA / VXA (01012019/01012019)
<br> Í Minulé obdobi
<br> HWnost ? 3
<br> 11 574 893,80 _ _ _ 9 237 229.39 710 208,09 369 720,50
<br> 255 136,00 4 810,00 14 670,00
<br> 1 817 651,70 2 699 456,00 746 265,00 6 457,00
<br> 50 960,00
<br> 1 000,00
<br> 8,00 24 615,00
<br> HospodáiSká činnost
<br> 4
<br> strana 1 / 3
<br> Licence: DBUG
<br> Čislo položky
<br> u—Noo'vno
<br> u—Ncósrlncooo'
<br> 11 <.>
<br> Výno...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje za rok 2019
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Obec Rataje Rataje 139 768 12 Kroměříž
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.května 2020 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.181/20191EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje,IC: 00287679 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2019 - 18.11.2019 (dílčí přezkoumání) 06.05.2020 - 11.05.2020 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 14.11.2019 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 11.5.2020 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Rataje,Rataje 139 768 12 Kroměříž
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Obec Rataje zastupovali:
<br> starosta: XXXXXXX XXXXXXXX účetní : XXXX XXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín c-maíl: podatelna©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 27.11.2018 do 14.12.2018,zveřejnění proběhlo také v elektronické podobě ve stejném termínu,ověřeno na webových stránkách obce Rataje.Rozpočet byl navržen jako přebytkový,a to: příjmy navrženy ve výši 17 420 400,00 Kč,výdaje ve výši 16 920 400,00 Kč,úhrada úvěru na pol.8124 ve výši 500 000,00 Kč.S návrhem rozpočtu byly zveřejněny údaje o schváleném ro...
Závěrečný učet obce Rataje za rok 2019
Obec Rataje
<br> IČO 00287679
<br> Závěrečný účet obce za rok 2019
<br>
<br>
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů
<br>
<br> Závěrečný účet obsahuje:
<br>
<br> I.Údaje o obci
II.Údaje o majetku obce,jeho využití,rozvoj
III.Údaje o plnění rozpočtu
IV.Rozvaha,účetní závěrka - příloha
V.Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí-Základní škola a Mateřská škola
<br> Rataje
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje za rok 2019
VII.Projednávání závěrečného účtu
<br>
<br>
I <.>
<br> Údaje o obci
<br>
OBECNÉ ÚDAJE
<br> Obec Rataje je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění základním územně
<br> samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.Je samostatnou účetní
<br> jednotkou,vede podvojné účetnictví,řídí se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb.a vyhl.č <.>
<br> 410/2009 Sb <.>,k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky a platnou
<br> rozpočtovou skladbou.Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle
<br> platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> Obec Rataje zabezpečuje všechny úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní
<br> činnosti – má charakter neziskové organizace.Nevyužívá tedy ve svém účetnictví vedlejší
<br> hospodářskou činnost <.>
<br>
<br> Počet obyvatel
<br>
<br> Stav obyvatel k 1.1.2019 1141 obyvatel
<br> Stav obyvatel k 31.12.2019 1160 obyvatel
<br>
<br>
<br>
<br> Adresa: Rataje 139,768 12 Rataje u Kroměříže
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> narození Úmrtí přihlášeno odhlášeno celkem
<br> Rataje 6 5 5 8 516
<br> Popovice 5 6 10 10 439
<br> Sobělice 2 3 5 2 205
<br> celkem 13 7 32 16 1160
<br> Z toho:
<br> Muži: 3
<br> Ženy: 10
<br> Muži: 10
<br> Ženy: 4
<br> Muži: 10
<br> Ženy: 10
<br> Muži: 12
<br> Ženy: 8
<br> Muži: 585
<br> Ženy: 575
<br>
<br>
<br>
<br> Telefonické spojení: Starosta obce: 573 364 028,mobil: 602 726 019
<br> Hospodářka obce: 573 364 328
<br> Evidence obyvatel: 573 364 328
<br> Podatelna:...

Načteno

edesky.cz/d/3980877

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rataje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz