« Najít podobné dokumenty

Obec Příšovice - VV - OOP místní úprava provozu na MK ppč. 914/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příšovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP místní úprava provozu na MK ppč. 914/2
Městský úřad Turnov
Odbor dopravní,Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br> tel.: 481 366 876
e-mail: j.pelc@mu.turnov.cz
<br> Naše značka: OD/20/17949a/KOM/OOP Vyřizuje: Pelc t.481 366 876 V Turnově:
30.6.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI NA
<br> P.P.Č.914/2,OBEC PŘÍŠOVICE,K.Ú.PŘÍŠOVICE
<br> Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění pozdějších
zákonů (dále jen „zákon o provozu“),na základě žádosti ze dne 16.4.2020,kterou podala Obec
Příšovice o stanovení dopravního značení z důvodu místní úpravy na pozemních komunikacích
v Příšovicích,dle předložené situace
<br>
zveřejňuje opatření obecné povahy týkající se
místní úpravy provozu na místní komunikaci na p.p.č.914/2 k.ú.Příšovice,„zóna 30“
<br> a stanovuje :
<br>
<br> -místní úprava na pozemních komunikacích v k.ú.Příšovice bude provedena dle předložené
projektové dokumentace- DZ č.IP 25a,č.IP 25b – ZÓNA 30
-dopravní značení a zařízení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům především ČSN 01
8020,ČSN 36 560-1-1,ČSN 73 6021 <.>
Na výše uvedených pozemních komunikacích bude provedena dle předloženého návrhu schválené
grafické přílohy zpracované žadatelem a předchozího písemného vyjádření dne 3.6.2020 KŘP LK <,>
Územní odbor Semily,DI pod č.j.KRPL -33061-1/ČJ-2020-181106-03 <.>
Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích (II.vydání) <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Turnov,odbor dopravní příslušný podle ustanovení podle § 124 odst.6
zákona o provozu,ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II.a III.třídy a na místní
komunikaci,oznamuje na základě žádosti 16.4.2020,kterou podala Obec Příšovice o stanovení
dopravního značení z důvodu místní úpravy na ...

Načteno

edesky.cz/d/3980824

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Příšovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz