« Najít podobné dokumenty

Obec Darkovice - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. KP-001/2020, KP-002/2020,KP-003/2020,KP-004/2020… (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Darkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KP-05-2020.pdf [0,29 MB]
SMLOUVA Č.KP-005/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Darkovice
se sídlem: Dlouhá 180/37.747 17 Darkovice
IČ: 00635456
zastoupená: Ing.Danielem Kociánem,starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 35-1843725389/0800
variabilní symbol: 52020
ID datové schránky: 6sray99
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> xxxxxxxxxxxxx
adresa bydliště: xxxxxxxxxxx,747 17 Darkovice
místo trvalého pobytu:
datum narození: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu obce Darkovice,vyhlášených obcí Darkovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 4.9.2019,usnesením
č.5/2019 písm.i).(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o
poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu
mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená v této
smlouvě <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
<br>
<br> předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc“) na p...
KP-04-2020.pdf [0,29 MB]
SMLOUVA Č.KP-004/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Darkovice
se sídlem: Dlouhá 180/37.747 17 Darkovice
IČ: 00635456
zastoupená: Ing.Danielem Kociánem,starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 35-1843725389/0800
variabilní symbol: 42020
ID datové schránky: 6sray99
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> xxxxxxxxxxxxx
adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxxx,747 17 Darkovice
místo trvalého pobytu:
datum narození: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu obce Darkovice,vyhlášených obcí Darkovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 4.9.2019,usnesením
č.5/2019 písm.i).(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o
poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu
mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená v této
smlouvě <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
<br>
<br> předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc“) n...
KP-03-2020.pdf [0,29 MB]
SMLOUVA Č.KP-003/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Darkovice
se sídlem: Dlouhá 180/37.747 17 Darkovice
IČ: 00635456
zastoupená: Ing.Danielem Kociánem,starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 35-1843725389/0800
variabilní symbol: 32020
ID datové schránky: 6sray99
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> xxxxxxxxxx
adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx,747 17 Darkovice
místo trvalého pobytu:
datum narození: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu obce Darkovice,vyhlášených obcí Darkovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 4.9.2019,usnesením
č.5/2019 písm.i).(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o
poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu
mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená v této
smlouvě <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
<br>
<br> předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc“) na po...
KP-02-2020.pdf [0,29 MB]
SMLOUVA Č.KP-002/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Darkovice
se sídlem: Dlouhá 180/37.747 17 Darkovice
IČ: 00635456
zastoupená: Ing.Danielem Kociánem,starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 35-1843725389/0800
variabilní symbol: 22020
ID datové schránky: 6sray99
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> xxxxxxxxxxxxx
adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx,748 01 Hlučín - Darkovičky
místo trvalého pobytu:
datum narození: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu obce Darkovice,vyhlášených obcí Darkovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 4.9.2019,usnesením
č.5/2019 písm.i).(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o
poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu
mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená v této
smlouvě <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
<br>
<br> předpisů (dále jen „návratná finanční vý...
KP-01-2020.pdf [0,29 MB]
SMLOUVA Č.KP-001/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Darkovice
se sídlem: Dlouhá 180/37.747 17 Darkovice
IČ: 00635456
zastoupená: Ing.Danielem Kociánem,starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 35-1843725389/0800
variabilní symbol: 12020
ID datové schránky: 6sray99
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxx
adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx,747 17 Darkovice
místo trvalého pobytu:
datum narození: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu obce Darkovice,vyhlášených obcí Darkovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 4.9.2019 <,>
usnesením č.5/2019 písm.i).(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání
žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu
mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená v této
smlouvě <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
<br>
<br> předpisů (dále jen „návratná finanční výpo...

Načteno

edesky.cz/d/3980817

Meta

EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Darkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz