« Najít podobné dokumenty

Obec Hrdějovice - Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrdějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře
OBECNÍ ÚŘAD HRDĚJOVICE Dlouhá 221,373 61 Hrdějovice,IČO: 00244961,DlČ: C200244961 Telefon: +420 387 220 648,e-mail: obecníurad©hrdejovice-opatovice.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍ OPATŘENÍ o STAVEBNÍ UZÁVĚŘE v zastavitelné ploše 210 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše 211 v části označené OV-1
<br> Zastupitelstvo obce Hrdějovice,jako orgán příslušný k vydání územního opatření 0 stavební uzávěře dle ustanovení 5 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
<br> VYDÁVÁ
<br> po předchozím projednání s dotčenými orgány dle ustanovení & 98 odst.2 stavebního zákona a s veřejností dle ustanovení 5 98 odst.3 stavebního zákona á 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu ustanovení 5 98 odst.1,s vazbou na ustanovení 55 171,172 a 173 správního řádu a s využitím ustanovení 5 17 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,v platném znění (dále jen „vyhláška 5003/2006“)
<br> územní opatření 0 stavební uzávěře v zastavitelné ploše 210 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše 211 v části označené OV-1 <,>
<br> ve správním území obce Hrdějovice,v k.ú.Hrdějovice,formou opatření obecné povahy,v tomto znění:
<br> Článek | <.>
<br> vymezení území a parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí,pro které platí stavební uzávěra
<br> Stavebni uzávěra se vymezuje na území,které je vyznačeno ve výkresu v měřítku 1:1000,který je nedílnou součástí tohoto územního opatření <.>
<br> Článek u.rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti
<br> V území vymezeném v článku I.se zakazuje umisťování,povolování a realizace nových staveb a objektů,s výjimkou udržovacích prací <.>
<br> Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby,pro které ke dni vydání tohoto územního opatření existuje pravomocné územní rozhodnutí,případně řádně uzavřená veřejnoprávní smlouva nahrazující úz...

Načteno

edesky.cz/d/3980786

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrdějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz