« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří nad Labem - Závěrečný účet obce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.11
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_060955/2019/KUSK Stejnopis č.2 Čj.: 093497/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZÁBOŘÍ NAD LABEM IČ: 00236624 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Záboří nad Labem za rok 2019 bylo zahájeno dne 01.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.09.2019
<br> ' 12.06.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Záboří nad Labem Záboří nad Labem 164 285 74 Záboří nad Labem
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX — kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: Mgr.XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Jaroslava Šubrtova — hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ...
Příloha č.10
17,47 čio/ca &.M
<br> _;
<br> Obec Záboří nad Labem „; FM./1“ !& & UMD/Luk.? KEO—W 1112907000917 Opis deníku zpracováno: 19.2.2020 Filtrované záznamy,tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.strana: 1 " 1 Doklad UD Doklad FO Doklad KN UUPIDUZP SU AU N+Z+UZ Kap Org XXX XXX ZJ Má dáti Dal Poznámka
<br> XXXX-XXXXXX XXXXX-XXXXX XXXXX-XXXXX 20.02.2019 201 0012 107117900 000 0000 0000 4210 000 33 904.59 0.00 Doplatek do
<br> 1902-000209 19000-00004 19003-00001 20.02.2019 201 0012 107517909 000 0000 0000 4210 000 503 917,01 0,00 Doplatek do
<br> 1900-000009 19-00500015 01.03.2019 231 0012 107517909 000 0000 0000 4210 000 043,20 0,00 oprava uz
<br> 1903-000009 19005-00010 01.00.2019 231 0012 107117908 000 0000 0000 4210 000 043.20 0.00 oprava uz
<br> CELKEM Počet vět: 4 017 901,00 0,00 *
<br> KEO4 1.6.11 UC003
<br> Obec Záhoří nad Labem.IČO 00236624
<br> __ <.>,<,> Opis deníku.<.> flťf/T/Š/UI/f „f,/DM
<br> Období: 112019 - 1212019 Filtr: Rok je menší 2019 nebo Měsíc je menší nebo rovno 12 01 XXX XXXXX se XXXX & ObratyíPočáteční stavy nerovná se XX a UZ začíná na 98018 01 Rok je větší 2019 nebo Měsíc je
<br> větší nebo rovno 1 a XXX XXXXX se XXXX
<br> Třídění: Datum UUP vzestupně,Datum UZP vzestupně,Číslo dokladu vzestupně
<br> Čísío dokladu Období Dat.UUP SU AU N+Zdroj+UZ Par Po! Zj Org Akce Má dán" Dal Poznámka Uhraz.doku JíD 19-805-00021 912019 09.09.2019 231 0012 98018 4111 3 430,00 0,00 Dotace - SÚ příprava sčítání lidu 19-701-00735 12/2019 19.12.2019 261 0990 98018 6171 5021 0,00 2 915,00 Odměna - příprava sčítání lidu 19-802-00227 12/2019 19.12.2019 231 0010 98018 6171 5021 0,00 515,00 daň srážková 3 430,00 3 430,00 Rozdíl: 0,00
<br> CELKEM:
<br> Počet záznamů: 3
<br> lil
<br> KEO4 1.6.11 UC003
<br> Obec Záhoří nad Labem,IČO 00236624 Opis deníku „133 ?“ „„ F 11; 1.0 31407
<br> Období: 112019 - 1212019 Filtr: Rok je menší 2019 nebo Měsíc je menší n větší nebo rovno 1 01 XXX XXXXX se XXXX
<br> eho rovno XX a XXX XXXXX se XXXX a ObratyíPočáteční stavy nerovná se...
Příloha č.9
Obec Záboří nad Labem.IČO 00235524
<br> Období: 112019 - 1212019
<br> Filtr: Rokje menší 2019 nebo Měsíc je menší nebo XXX XXXXX se XXXX a XXX začíná na XXXX
<br> Opis deníku
<br> "? f/',C“ if/(Ú/Cfi Li- ]
<br> 7- \
<br> KES/£ 1.6.11 UCDU3
<br> rovno 12 0 XXX XXXXX se XXXX a ObratylPočáteční stavy nerovná se XX X Rok je větší 2019 nebo Měsíc je větší nebo rovno 1 a
<br> Třídění: Datum UUP vzestupně,Datum UZP vzestupně,Číslo dokladu vzestupně
<br> Čislo dokladu Období Batt/UP SU AU N+Zdroj+UZ XXX XXX Zj Org Akce Má dáti Dal Poznámka Uhraz.doku J/D
<br> 19-980-00001 1/2019 31.01.2019 231 0010 3111 5331 0.00 152 750,00 Obraty importované 15.5.2019v9:04:47
<br> 19-980-00001 1/2019 31.01.2019 231 0010 3113 5331 0,00 100 750,00 Obraty importované 16.5.2019v9:04:47
<br> 19-980-00004 4/2019 30.04.2019 231 0010 3111 5331 0,00 152 750,00 Obraty importované 15.5.2019v9:07:30
<br> 19930—00004 4/2019 30.04.2019 231 0010 3113 5331 0,00 109 750,00 Obratyřmportované16.5.2019v9:07:30
<br> 19-802-00128 7/2019 15.07.2019 231 0010 3111 5331 0,00 152 750.00 PříspěvekMŠ
<br> 19902-00120 7/2019 15.07.2019 231 0010 3113 5331 0,00 103 750.00 příspěvek ZŠ
<br> 19-802-00185 10/2019 15.10.2019 231 0010 3111 5331 0.00 152 750,00 Příspěvek MŠ
<br> 19-802—00185 10/2019 15.10.2019 231 0010 3113 5331 0.00 108 750.00 PříspěvekZŠ CELKEM: 0,00 1046000,00 Rozdíl: -1 046 000,00 —| Počet záznamů: 8
<br> 11'1
<br> Obec Záboří nad Labem,IČO 00230524
<br> Opis deníku
<br> Období: 1Í2019 - 1212019
<br> KEOA 1.6.11 UC003
<br> Fifth Rok je menší 2019 nebo Měsíc je menší nebo rovno 12 a XXX XXXXX se XXXX a Obraty/Počáteční stavy nerovná so XX a Po! začíná na 5229 & Rok je větší 2019 nebo Měsíc je
<br> větší nebo rovno 1 a XXX XXXXX se XXXX
<br> Třídění: Datum UUP vzestupně,Datum UZP vzestupně,Číslo dokladu vzestupně
<br> Číslo dokladu Období Dahl/UP SU AU N+Zdroj+UZ Par Po! Zj Org Akce Má dáti Dal Poznámka Uhraz.dokur JID 19002-00115 6/2019 21.00.2019 231 0010 3419 5229 0,00 50 000,00 dar- oddíl kopané [CEL/...
Příloha č.8
'%'ťa/m &&? ROZVAHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za období: 12:2019
<br> Mateřská škola; 100 75030705: K Havaji 108.Záboří nad Labem.285 74
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti: 800000
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 28.1.2020
<br> 1 2 3 | 4 I i ÚČETNÍ osooeí \.S ntetir: ' - -.Název položky y 0 č et ky Bězné Ě Minulé Brutto Korekce Netto LAKTNA CELKEM 2 ZAS 002,49 1 007 695,50 1 235 306,89 851 345,51 jA.Stálá aktiva 1 034 773,60 1 007 695,60 27 078,00 33 450,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 32 888.00 32 888.00 0.00 0.00 ' 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 000: 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0,00 Š 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 * 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 32 888.00 32 888.00 0,00 0,00 * 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 ! 0,00 (m ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00.||.Dlouhodobý hmotný majetek 1 001 885.60 974 807,60 27 078,00 33 450.00 i 1.Pozemky _ 031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 _ 3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 44 601,00 17 523.00 27 078.00 33 450.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 957 284.60 957 284.60 0.00 0.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 „ 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 0.00 Í 0.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0,00 0.00? 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00— |||.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 000 0.00 | __ 000 2.Majetkové úč...
Příloha č.7
(Ž)/1702740
<br> R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za období: 1212019 Základní škola Záboří nad Labem,okres Kutná Hora,příspěvková organizace; IČO 75030748; Školní 71,Záboří nad Labem,285 ?4 Právní forma: Předmět činnosti:
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 28.1.2020
<br> 1 2 3 d i ÚČETNÍ oeooeí t * 5 ntetic ' - : \ Název položky y účet ky Bezné Minulé | ! Brutto Korekce Nette,i AKTIVA CELKEM 1 926 164,81 1 128 502,00 799 562,81 754 305,39 A.Stálá aktiva 1 126 502,00 1 126 502,00 0,00 0,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 139 320,00 139 320.00 0.00 0.00 Ě 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 o.oo'j » 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 l ' 3.Ocenltelna práva 014 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 j 4.Povolenky na emise & preferenční iimiry 015 0.00 0.00 ! 0.00,0.00 \ “.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 139 320.00 139 320.00 0.00 L 0.00 __r.' 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 * 0.00 0.00 l 0.00 i i 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 o.oo & 000 ! 5 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 | 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 Í.0.00 „.ll.Dlouhodobý hmotný majetek 987 182.00 987 182.00 0.00“L 0.00 1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 \ 0.00 j 2.Kulturní předměty ___ 032 0.00 0.00 _ 0.00 ' 0.00 l 3.Stavby 021 0.00 o.oo ] 0.00 0001.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0.00 0.00 l 0.00 0.00.<.> _ 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 [ 0,00 0,00 lí 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 987 182.00 987 182.00 0.00 0.00.?.ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 _" 0.00 0.00 * 0.00 a.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 „ onom" 0.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00jr lil.Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 * j 1.Majetkové účasti v...
Příloha č.6
<,> '!fTČf/m (?T Q __gle
<br> až) SBERBANK Č "í.-_.-
<br>.;.:x.<.> ;.<.> ;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13141.:
<br> Sberbank CZ,a.s <.>
<br> Na Pankráci 1724/129,140 00 Praha 4,Česká republika IČ: 25083325.DIČ: 0225083325
<br> Bankovní spojení: 8010200037f6800.Kód banky: 6800 IBAN: 029468000000008010200037,BIC: VBOECZ2X www.sberbankcz.cz.Infolinka 800 133 444
<br> Obec Záboří nad Labem Vážený pan
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX starosta obce
<br> Obecní úřad,Školní XXX XXX 74 Záboří nad Labem
<br> V Brně.dne 25.března 2014
<br> Platební harmonogram postoupené pohledávky ze Smlouvy o dílo mezi obcí Záboří nad Labem a společností BJP Company s.r.o.ze dne 13.11.2013
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo mezi Vaší obcí a Společností BJP Company s.r.o.ze dne 13.listopadu 2013 včetně dodatku č.1 ze dne 20.února 2014,Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Sberbank CZ,a.s.a společností BJP Company sro a uznání závazku ze strany Vaší obce ze dne 20.Února 2014 Vám předkládáme platební harmonOgram jeho splácení:
<br> Čtvrtletní splátkový kalendář - Obec Záboří nad Labem údaje v CZK datum splátky zůstatek pohledávky výše splátky
<br> 31.3.2014 2 109 296,00 43 944,00 30.6.2014 2 065 352,00 43 944,00 30.9.2014 2 021 408,00 43 944,00 31.12.2014 1 977 464,00 43 944,00 31.3.2015 1 933 520,00 43 944,00 30.6.2015 1 889 576,00 43 944,00 30.9.2015 1 845 632,00 43 944,00 31.12.2015 1 801 688,00 43 944,00 31.3.2016 1 757 744,00 43 944,00 30.6.2016 1 713 800,00 43 944,00 30.9.2016 1 669 856,00 43 944,00 31.12.2016 1 625 912,00 43 944,00 31.3.2017 1 581 968,00 43 944,00 30.6.2017 1 538 024,00 43 944,00 30.9.2017 1 494 080,00 43 944,00 31.12.2017 1 450 136,00 43 944,00 31.3.2018 1 406 192,00 43 944,00 „30.6.2018 1 362 248,00 43 944,00 30.9.2018 1 318 304,00 43 944,00 31.12.2018 1 274 360,00 43 944,00 31.3.2019 1 230 416,00 43 944,00
<br> Sberbank CZ.a.s.je zapsaná v obchodním rBjSlřikU vedeném Městským soudem v Praze,v oddílu B.vložce 4353 <.>
<...
Příloha č.5
“$$$/Án- & Í
<br> Obec Záboří nad Labem
<br> se sídlem: Obecní úřad Záboří nad Labem,Školní 164,285 74 Záboří nad Labem zastoupená: Bohumilem Kačerovským,starostou obce IČ: 00236624
<br> na straně jednějako poskytovatel příspěvku (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Vodohospodářská společnost Vrchlice — Maleč,&.s.se sídlem: Ku Ptáku 387,284 01 Kutná Hora
<br> zastoupená: Ing.Karlem Kvapilem,předsedou představenstva a ředitelem společnosti IČ: 46356967
<br> DIČ: CZ/16356967 : l ' zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 23 77
<br> na straně druhé jako příjemce příspěvku (dále jen příjemce)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> Smlouvu o příspěvku I.Preambule
<br> Příjemce příspěvku je investorem akce „Skupinový vodovod Bernardov,Habrkovice,Svatý Mikuláš“.Součástí této akce,která bude realizována vtermínu do 30.6.2012,je vybudování vodovodu v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou VIS — Vodohospodářsko—inženýrské služby,spol.s r.o.se sídlem v Hradci Králové <.>
<br> Stavba byla rozhodnutím MZe ČR č.j.10762/2011-MZe ze dne 19.1.2011 zařazena do Seznamu staveb s dotací MZe ČR <.>
<br> Zhotovitelem stavby,který vzešel zvýbčrového řízení,je fuma Stavak Havlíčkův Brod,se kterou má příjemce (investor) uzavřenou smlouvu o dílo <.>
<br> Celkové investiční náklady stavby _ NSTČ 59,20 mil.Kč
<br> ztoho: _ — dotace MZe (35 %) 20,72 mil.Kč - vlastní zdroje včetně zvýhodněného úvěru 38,48 mil.Kč
<br> Náplň stavby:
<br> Stavební objekt);
<br> SO 01 Hlavní řady PE DN 150,80,50 „ v délce 12 876,4 m
<br> ATS na řadu A 4 1/3 SO 02 Bernardov PE DN 80 v délce 863,4 m
<br> 80 04 Habrkovice PE DN 80 v délce 742,8 m
<br> SO 05 XXXXX XXXXXXX PE DN XX v délce X XXX,X m SO 06 XXXXX XXXXXXXX PE DN XXX,XX v délce X XXX,4 m SO 07 Lišice,Sulovice PE DN 150,80 v délce 2 364,0 m SO 08 Přípojka NN k ATS v délce 65,0 m
<br> Celková délka vodovodních řadů je 20 91 1,3 m.(Stavební objekt SO 03 není obsazen.) Vodovod...
Příloha č.4
"'Íl Y""/l lab '
<br> r; ;
<br> ago;
<br> i Sumy
<br> Aude? lupouth.S.e iĚu!a11š.__J <.>
<br> ČESKÁS SPORITELNA SMLOUVA o ÚVĚRU
<br> č.0394587499 1.obchodní tínna: Česká spořitelna,a.s <.>,sídlo: Praha 4.Olbrachtova 1929/62.PSČ: 140 00 iC: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 1171 jako věřitel (dále jen „Banka“).a 2.název subjektu: Obec Záboří nad Labem sídlo: Záboří nad Labem,Školní 164,235 74 |C- 00236524
<br> jako dlužník (dále jen „Klient“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne tuto
<br> SMLOUVU O ÚVĚRU ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMÚ 1.Pro účely této Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v tomto článku nasledujici význam: „Běžný úče " znamená běžný účet Klienta č.000000-044352439910800 vedený u Banky v Kč <.>
<br>.<.> Ceny" znamená odměny,poplatky a další ceny stanovene vtěto Úvěrové smlouvě,Sazebníku a jakemkoli dalším ujednání mezi Bankou & Klientem <.>
<br> „Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředku Klientem podle této Úvěrové smlouvy,denominovaných v Kč.„Dotace" znamená dotaci poskytovanou na Prejekt ze státního rozpočtu České republiky.„lnkasní účet" znamená Běžný účet <.>
<br> „Kč" nebo „CZK“ znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měnu,která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v Ceske republice <.>
<br> „Období čerpání“ znamená období.ve kterém je Klient oprávněn čerpat prostředky podle této Úvěrové smlouvy,které začíná od 1.1.2014 a trvá do 31.12.2014 (včetně) <.>
<br> „Obchodní den“ je kterýkoli den,kdy jsou otevřeny banky v Ceske republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů.Pro platby v jiné méně než českých korunách je to kterýkoli den,kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádání devizových obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu,v níž jsou platby denominovány.Finanční centrum je místo.kde se převážně kotuji úrokové sazby pro danou měnu & kde se vypořádávají platby v takové měně <.>
<br> „Projek " znamená projekt Kiíenta pod názvem Tlak...
Příloha č.3
R 0 Z V A H A _ ZKY osol REGIONALNÍ RADY REGlONU SOUDRZNOSTI
<br> Zaobdobi:12l2019 “' 74 Obec Záboří nad Labem; lČO 00236624; Školní 164,Záborl nad Labem.285
<br> Právní forma: Obec Předmět činnosti: 751100 Datum výkazu: 31.12.2019 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVA
<br> Datum sestaveni: 28.1.2020
<br> „ **) z __ _š_____t___1__ „ ________)__ )_____r____ Í— +;J))_J ušní oeooei __ _____ ___ _ Název položky |Syr:\tg\t_itcký ;;Ř—WFŘĚĚÉ,H———-*,** — j Minulé \ Í Brutto,Korekce Netto_ ___l _________ * )____________________._______r—-ť_)g—P— 150 231 322,55 9 500 5380391;— 140 730 942145 \ ÍAKTNA CELKEM 3M ČA“ Stálá am“ |.433 588.78.__ _ PĚÉQĚÉŠ __|._ Dlouhod__ob_ý_ nehmotn__l'f_ WHEEL _________ _ ___ F_i-ÝJTŘ—f—m—mošo \ & 00_1__ _____ _ 9991— _ ___ 9.20 _1 NeanomÉ „MW) _ " TŘETÍ—; 0.00 | __o.gl__ _____ _ o.oo _ __ 3991 _ _ _2_ 5__oltw_a_re_ )_____ ___r—J \ )011— \ )m—ĚT—J _(JŘ____ _ _ _ 990-1 ___—__ (2.ng 3.Oceniteln_á_ práv__a _ ______ ___—4_ _ _ __ 4—4— 015 \,ř—Ěojílm— DDL _ __ _ [B]? __ 1333904.4__ Po_v__olenky na emi__se a L&M __ *,f—Jr—Oíš—ď—f— 203" 238.75 \ _2_03__ 233_ 73 _ 0:00 _ LOG “ )5- Branný dloLhĚĚ-g—Fťmhmmy maří—lem“ _______ m—JF—řř—PFJĚW 153 373._ do J_123 972.do _ __13_3 39350 šcššríaoihoiobý nehmotný maletek __ _ _ __43_) 019 —L—í—m—'-O—D—r)m—) O 00;— +_"_ d _o mí; o.oo_ _ i 7.Ne_d_okonče__ný dlouhodobý nehmotný majetek _ _ _ Uíl_ \ 300: ___OTJU __ _ _ _ _6'00 _ _____630.H—_) _8.Po_s__kytnu__te za__lohy na dlouhodobý nehmotný MĚL—___ __ _____'___lĚil__\___ __)0.00 \ __ iní _ __ _ __ ___TOIÍ _ ___ _005 9.Dlou_ho__dobý nehmotný m_a__jetel< určený “ELJ—_) _,ÉLĚS \ filia 433 31 _ ĚBÉ_19_5-_BĚ_ ;:552235 1_18.01 L_"' __;iOUhOdDby __hquný _m___ajetek ______________ť——-_ ???—Oši— \ B 594 147,76 | __ ___„D__ OU____s_5g;1_14_7_\_75\|___8_£515_30_0.75_ | _Líoaeílfíl.)f—f—»H—.„„ Fram ooo _ _000 __ _ooo * )% Žingšwedměw__ ***—É— _,732 W532,6 438 19_4_oo_ | _ _Ěgg41_ 49_3._o4lí; _5_5_ 535__ 313 %> | * av._ __ ___ ).íf—ť—ř—ť—d—...
Příloha č.2
„1 _," hw cí:/LJ
<br> Fin2-12M
<br>,_ VÝKA_Z PRO HOODNOCENÍ PLNĚNÍ tgozeočTU _ _ UZEMNICH SAMOSPRAVNÝCH CELKU,DOBROVOLNÝCH SVAZKU oecí A REGIONALNICH RAD
<br> Za období: 1212019
<br> Obec Záboří nad Labem; IČO 00236624; Školní 104,Záboří nad Labem,285 74 Právní forma: Obec Předmět činnosti: 751100 Datum výkazu: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 14.1.2020
<br>,I.Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočet po
<br> Výsledek od počátku Plnění v i
<br> _ paragraf * Položka - Text * Schválený rozpočet změnách roku % _ a b 1 2 3 !
<br> _ 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000.00 2 052 122,00 2 532 115,43 ___—10000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky 230 000.00 70 720.00 ___—___7—3 715,24 99_.__ 99
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybírané.srážkou 200 000.00 275 000,00 255 410 74 _90 _51_
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000.00 2 4í'2 479,G_G 2 472 471 O_B__ ___100 00_
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 140 000.00 135 230.00_ ___ 135 230,00 ;_ _ 30,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty _ 4 500 000,00 5 557 100,00 5 557 099,35 10000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 572,00 _ _ _____071,19 9000i
<br> 1340 Poplatek za provoz systerhu shromaždování,sperdpřepravy 490 000,00 490 000,00__:__ 483 030,00____ 9838;
<br> _,1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 * 0,00 0,00 0,00 | 1344 Poplatek ze vstupní,-ho _ __ 1 000,00 _0DTi—___ _ _ _ _ _ __,_00_0 __ _ 0,00 _
<br> i 1301,Správní poplatky 150 000,00 40 000.00 * 35 150 00 _ 07.00
<br> * 1381 : Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 50 000.00 67 500,00 _E_5€r 598 42 98,66—
<br> __ 1511 ' Darí z nemovitých věcí _ 550 000,00 _ 750_00—0,_00._ 749 črn—ešíššíe
<br> _ 4111,Neinvestpřijxransfery z všeob.pok|.spr_ávy 5tát.rozpočtu 0,00 43 932,00,_— "__ 43932 00 100 00 *
<br> _ —__ 4112 i Neinv.přij.transíery ze st.rozp_v rámci souhrn.d0tač.vzta 459 750.00 555 300,00 [___—5š300.00 00...
Příloha č.1
1%; m g? 4 Obec Záboří nad Labem
<br> Závěrečný účet za rok 2019
<br> Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Nazev Obec Záboří nad Labem Adresa Školní 164
<br> 285 74 Záboří nad Labem IČO 00236624
<br> Právní forma Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 0321 781 285 E-mail ucetni©zaborinadlabemcz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu dle tříd — sumárně 1 Plnění rozpočtu dle tříd 2
<br> Plnění rozpočtu podrobného 5
<br> Obec Záboří nad Labem.IČO 00236624 KEO4 1.5.11 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně
<br> Za období: 12Í2019 bez návrhu RO
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet
<br> Skutečnost Schválený % upravený % Rozdíí Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY celkem: 12 717 179,51 10 352 600,00 122,72 12 739 823,00 99,32 22 543,19 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY celkem: 715 455.10 548 500,00 110,32 715 825,00 99,95 359,90 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY cel'kem: 4 355 750,00 5 591 755,00 55,55 4 395 750,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: 2 519 553,50 559 750.00 449.95 2 547 295,50 98,88 25 545,00 Příjmy celkem: 20 333 039,51 18 152 535,00 111,98 20 359 595,50 99,75 51 557,09 Výdaje Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: 9 415 479,45 8 154 520,00 115,45 9 474 740,35 99,37 59 251,43 Třída 5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ceíkem: 11 754 190,51 13 550 000,00 86,75 11 754 245,50 100,00 55,99 Výdaje celkem: 21 159 570,05 21 704 520,00 97,54 21 229 997,49 99,72 59 317,42 Financování Třída 5 FINANCOVÁNÍ ceíkem: 331 530,55 3 541 994,00 23,49 539 250,89 99,09 7 550,33 Financování celkem: 531 530,55 3 541 984,00 23,45 839 290,88 99,09 7 550,33
<br> Závěrečný účet za rok 2019 strana 1
<br> Obec Záboří nad Labem,IČO 00236624 KEO4 1.5.11 09011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Za období: 1212019 bez návrhu RO
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet Třída 1 oANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 862 115,43 2 000 000,00 143,11 2 662 122,00 100,00 6,57 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky 78 715.24 280 000,00 28,11 78 ...
Závěrečný účet 2019
Obec Záboří nad Labem,Školní 164,Záboří nad Labem,IČO 00236624
<br> Závěrečný účet OBCE za rok 2019
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>  
Skutečnost
<br> k 31.12.2018
Rozpočet
<br> schválený
Upravený rozpočet
% plnění k upravenému k rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
12 717
10 362
12 739
99,82
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
715
648
715
99,95
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
4 386
6 591
4 386
100,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
2 518
559
2 547
98,88
<br> Příjmy celkem
20 338
18 162
20 389
99,75
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
9 415
8 154
9 474
99,37
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
11 754
13 550
11 754
100,00
<br> Výdaje celkem
1 169
21 704
21 228
99,72
<br> Třída 8 - financování
 
 
 
<br>
financování
831
3 541
839
99,09
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec nemá hospodářskou činnost
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní hospodářky <.>
<br> Přílohy:1) Přehled příjmů a výdajů dle tříd
<br> 2)Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2 – 12
<br> 3) Rozvaha
<br> 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
účet
popis
Stav k 31.12.2019
<br> 231.010
ZBÚ ČS a.s.443524399/0800
8.911.404,18
<br> 231.12
ZBÚ ČNB 94-416161/0710
4.656.142,86
<br> 236.100
Sociální fond 107-443524399/0800
75.590,--
<br> 261.990
Pokladna
18.117,--
<br> 069.100
<br> 069.200
Akcie na jméno VaK Pardubice
<br> Akcie na jméno VaK Pardubice
8.190.000,--
<br> 41.246.715,80
<br>
Sociální fond
<br>
<br>
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami sociálního fondu schválené zastupitelstvem obce dne 17.9.2003 a schválenou úpravou čerpání ze 17.12.2014
4)Finanční závazky
<br> Úvěry: od ČS a.s.– kanalizace Habrkovice- v roce 2014 čerpáno 5.000.000,--Kč.Dle smlouvy o úvěru sjednaný konečn...

Načteno

edesky.cz/d/3980755

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Záboří nad Labem
08. 07. 2020
30. 06. 2020
25. 06. 2020
17. 06. 2020
17. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Záboří nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz