« Najít podobné dokumenty

Obec Lešná - Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 3
‘ _ A,1 '~.:4 A [M v1: R ’u ’ film,a ‘ Invest CiSLO VVKRESU RMSBSHAMJUZ «A,‘ “ ’ I _ 1 ’3 ~11 A Cep,mm éawenecZUW m,<,> A a,” :1 A «‘wa { DATUM RvazE éervenec 2018 ”57%:wa Ham,4,f "’ k \,AA,I,»,m ‘5 t *3 m ‘ v M /11 1 ‘ L ; an ‘ I I D / a a x W H D0137; 3 <.>,‘A A A 4‘ A OBJEDNATEL fl ’7 * u 3‘ r \ a CEPSAasAE\ektrérenskéV74/2 1015mm“) \ ‘ \ Swm,4 ‘ “V I _ ' g “‘3‘ """" 1.1% ‘ A g A \ ”m x/ :\ *HM‘» y \ fez/WW / / 3 mmma \ / WWW 6 _ ‘\.a A Va mm \ Am was A ~‘ ' névco‘STL STAVBA: ; 7 J ‘lANV x N _ A A A: A A ’4 7» x»! _ _ // d.~ 5‘ ‘,r A; X ‘ ‘ W,K a —” [A nvdslomfvlce an“ 75: \ TiCha’,‘ V270 / f k,<.> “N 1 v0 \.my“ ~ A A.<.>.<.>.<.>.h A A i / I v 403/803 - ZDVOJENI VEDENI A ‘ _ A1 A \,x,_ ~ x <.>,A k 3.2%,<,>,<.> _,1A 3 a,7 A K I CETWKabel f‘theNN ‘ A,<,>,3 ; A ‘u,\‘,- a _ A “W 3,/,A ' 1 - 4mm” : oemKa /,7“ ' ’ WW A “mew _ N ",‘ ' ~ _A y L ‘,A Kabemvé em N '2“ r “ A e > * ‘ ’ / K / I / 1 Keg,‘ PkynovodSTL ' '7 7 7,fl.» : A ‘ Kabe‘ove A D 330 ’wVedenIZ v A,A A A,A A Kacerovevedam,K "A 176 A ‘ r / A g,Ebel J ‘ _ m - / Vedem 22 W x I 3ng ¥ 1 126 M ovodSTL - ‘,/ > 1 Sta m <.>,[f x 1,(U ’ n,<,> 175 Vader,_ :4 M,E A‘ v0 / N _ { Zea; ‘ 1 __ VALE/{me / ‘ “M -,‘ a / -’ 1(73 ‘ k 1174 ~ 7,Ma’s”? Ts; 4 L Y.<.> <.>,‘ H1,\A 1‘ 3 "6a A Ax,MWs L _ M A; DOKUMENTACE KZADOSTI OVYDANI 5mm,<,> A/ _- mm,<,> 1 fig; 7,<,>,<,>,<,>,WW - A,71 72 v 3; ~ A V" OVDdDNao / ’ k I “ \ ~—.‘ 7 ' * if " 7 ‘ '- K ' ‘ "CA,All! <.>,x,<.> w.\A K 4,<,> 7,A,V r 1 4,v ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY \ ”Yams/TL '1“ / \.7 Pl "mam ' "h ‘ ~ ‘ ‘ ’ /,169 170,k; g x” a / / Kabelovéveden N ",7 3 >.Ax yDNwou ‘ u.A ‘ / VedaniZZk,A A j ",<,> 4 MA H \ w r ' DUR Tmm-upmk-aem \ / A 11 zmmm SMVAKos A x t,‘1 fl,<.> A M,<,>._ A 2 4mm mm a men- A A A x / Veden Va 1 1n 1 Kabela m NN <.>,mew—m: ‘ \/.1 A A.A a me “cw edeanZkV ‘ r A.”‘ 1 Veden' 1 ',i “Y- H‘ 29115-2320 / / A/ a: 5 ‘ A‘ VodDNmo kc [ >9 my ' " x.<.> ‘ > x u.A *3 x p C POV i$~02kflfl Iii/‘11 V/JWV / / / / \ P {at ‘,a x u 3 H La SfLm‘w H 1' \ s :12;,x w; I,J / / / 114: [7/,/ ...
Příloha 2
: z I n v e s t CiSLO WKRESU :RO439-SIT-10-3rev01 ceps DATUM REVIZE : éervenec 2017 éervenec 2018 OBJEDNATEL: CEPS.a.s <.>,Elektrérenské 774/2,101 52 Praha 1O STAVBA: V 403/803 - ZDVOJENI VEDENI DOKUMENTACE K ZADOSTI o VYDANi ROZHODNUTI 0 UMiSTENI’ STAVBY (DUR) Tento situaéni pl“! k 00'5““ fizemiho rozl’xfimfi 0 mm why R ‘23:; 29 415- 2020 POV Hfl/fl Mali/J 7'7 SITUACE 1 : 10 000 Cast 3 - st.é.180 - TR Noéovice LEGENDA A ------------------ ochranné pésmo vedeni 400 kV pfijezdové — osa zdvojeného vedeni 2x cesty 400 kV stévajtci trasa stoiéry Zakézka éislo : R0439 IUD/‘0 5,1!)N «M 420x19?“ 2 2w \.Vedeni NNJzolované A <.>,<,>.-—~ 1 / / \ \2 \ \ x *3 72 D C (,L C N ‘._‘ Q a V" r o,< ’7‘;,«v.2a“ ” "’ “fl~.’“‘—~\ 2.a” \\,- J2,’ **** \z I; 3‘.belo‘ é veueni NN fitur 1592301)“ ‘ 03031 1 ' I 193 1 9| KébeIoJéglldeni NN192 i.: NW" mgmuu‘ ‘W 2 E- ”#E"’ ‘- \31 2f"V———l z o 2' 0—0 2% 4‘.” n»;,2 N ‘\ TLEZ.\ 2 M; ‘ 7 \ \,2 \\ a \\ s \ \ 2 ‘\>\ \ \,<.> I,2_ \ \,\ ‘\ \ ‘x‘ ‘ 7< \ :2 v.‘r' r‘ - 22 2% 3 5:1“ E710 ‘“ \ §3 \,\ ” ;‘ 2»-2\‘ ‘ 2‘,"""" ‘M2‘ 1 ‘mkr 1 1‘ I 60",DH 1.9 MWs o' 2,‘ oral; 1/ ‘ P 3; m,; k 5'2 _,1 I’lun: mcuv mpg? <.>,a A we; 3 new).' 2.2’ ' / 1 2 °-beIové vedem’ N 35‘ kabel 195A]: MVAK os,<,> ‘ Vodovod Grm’w P051 5mm 199 mm.In > 29mg“ Zn Mm,Plynovod VTL Kuly ‘\ man and nmm 208 138 Al \.‘-\ I» No“,\\ \ \ l \ I I I 1\ NA,- 2 \ r‘r”."37?§?' 1 l / I I I I \ ‘ ’ K v \ I N \‘L 1 H *,I I I I I vs49f650 -‘NET4GAs plnyrfovod DN500,} o-L kabel “2" ' \.<.>.\,<.> I __l_ __.__.I I,I (1"‘0;_r_,€___._.‘,<.> 2.8A ‘ 209 4 10 “3:35: CUEFK 2:133 81 122‘ / 2.),5‘00._,'-- H j‘T-wvtm_\ I“ Kamenec J,511 m1 I I r Rfiswsm Vodafone MW 5.o',A L ' 2 11A 221/ 1"”.‘ 1 2891112sz - \‘ ‘ ‘ 5‘,1 ’A“‘ ’0 lung,<,> SMVAK OS <.>,<.> _v x \\ »_,2,_ "m VOdOVOd "'01 i in" If I f' y‘ I 189.5 1 I.“ I \ 1 \ I \ 2 \\ I \.\ Hwy,“ 1 <.>,‘u_.1 \ 's I 2,<.> I 1 I 2 av ’ I 2 «9w 2 A 2 f S,<.> 2,M2 - ; kaIlcke' l A [I,I,\’ x 2 I a awni'ZkV 2 (257‘? ”1 ‘kljwrové vedeni NN ‘ "T— A [I _SKAUCKA STRAZNICE X ” ”3h?” 33211}: ...
Příloha 1
: g L n v e 5! CWSLO WKRESU R.O439ASIT-10-Lrev0 éervenec 201B DATUM nsvsz OBJEDNATEL CEPS,a 5A,E‘eklrarenské 774/2 101 52Praha10 STAVBA: v 403/803 - ZDVOJENi VEDENI’ DOKUMENTACE K ZADOSTl O VYDANi ROZHODNUTi O UMiSTENi STAVBY (DUR) XXX M m- ;- mm v‘mim mum“ o «amen mm as mm zq.m m pov f” Liam m» 7/1”? SITUACE @ 1:10000 t ” \\ Cést 1 - TR Prosenioe - 516.91 Plynovod S} DNg \ Fiynavnd VTL ‘ DN 100 Vodovud [\DN 150 LEGENDA % /7 k A rrrrrrrrrrr ocmanne pasma vedem 400 kV pmemoyé osa Zdvojenéhll veden‘x 2x 5m" (zesty 400 kv Zakazka (:x'sk: R 0439 smaflcr trasa r m H mm u my“ 1.mm u \ \ _.MN,”mm 0W FkynovadSTL ‘ x XXXX XXX znn vodLvod \ s D ‘ ‘ 'r Dmoam Kanafizace Piynuvod STL DN 250,A/ phmu ke,_ \ sm77nexze ‘ ‘‘‘‘‘ ‘ 7 i ‘ ‘ i 7 ix _ Wm,‘ EH _ 1 49 may Q,J / I w _ x,‘ 7‘-,‘_ 7 x »\ ~ _ fi _ 79 \ \- * \ w \ R '5 @gm 22 v.\ _ ~ke ~ \.“0" J < / _ \_ Vudafone \ ‘ MWS M",x / K (4/ ; 3mm.w v.\ 0W \ ‘\ \ \) A,r xx»;,‘ A; »,Iar ‘ 7 1,Kraéma mama fiami Nétclce
Rozhodnutí
Č.j.MMFM 186559/2019 str.1
<br>
hý
<br>
<br>
<br>
*MMFMX0191C1A
<br>
<br> Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148,Frýdek
<br> Číslo jednací: MMFM 186559/2019
Spisová značka: MMFM_S 17857/2018/OÚRaSŘ/Hr
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: hrtus.pavel@frydekmistek.cz
Datum: 29.06.2020
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Výrok:
<br> Magistrát města Frýdku-Místku,odbor územního rozvoje a stavebního řádu,oddělení stavebního řádu
(dále jen "stavební úřad"),jako stavební úřad příslušný podle ust.§ 13 odst.4 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust.§ 11 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),posoudil v územním řízení podle ust <.>
§ 84 až § 90 stavebního zákona,dále podle ust.§ 9b až § 9d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o posuzování vlivu na životní prostředí“) a ve vazbě na zákon č.416/2009 Sb.o urychlení
výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“),žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby,kterou dne 27.09.2018 podala ČEPS,a.s <.>,IČ 25702556,Elektrárenská č.p <.>
774/2,101 52 Praha,kterou zastupuje ČEPS Invest,a.s <.>,IČ 24670111,Elektrárenská č.p <.>
774/2,101 52 Praha (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle ust.§ 79 a
§ 92 stavebního zákona,ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu a podle ust.§ 9b až § 9d zákona o posuzování vlivu
na životní prostředí
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané "V403/803 - zdvojení vedení" (dále jen "stavba") ...

Načteno

edesky.cz/d/3980726

Meta

Dopravní informace   Stavby   EIA   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz