« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 57009/2019/hakr stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví,IČO 70919771
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 11.listopadu 2019 jako dílčí přezkoumání 3.března 2020 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2019 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 01.11.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontrolor: lng.XXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.539/0EKO-PR dne 18.7.2019 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXXX - předsedkyně
<br> XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ: 70890650
<br> e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 9
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 57009/2019/hakr
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzene' podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke
<br> vv!
<br> dni uskutecnenl tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.neby...
FIN 12 2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Nebřehovice,386 01 Nebřehovice
<br> 006677222019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 530 300,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 530 300,00 565 397,42106,62 106,62
<br> 0000 12 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 12 000,00 14 962,76124,69 124,69
<br> 0000 42 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 42 000,00 50 461,27120,15 120,15
<br> 0000 400 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 470 032,73117,51 117,51
<br> 0000 950 000,001211 Daň z přidané hodnoty 950 000,00 1 058 196,68111,39 111,39
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 3 226,700,00 0,00
<br> 0000 44 000,001336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní 44 000,00 41 520,0094,36 94,36
<br> 0000 60 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 63 400,00 63 400,00105,67 100,00
<br> 0000 5 800,001341 Poplatek ze psů 6 180,00 6 180,00106,55 100,00
<br> 0000 200,001361 Správní poplatky 1 200,00 850,00425,00 70,83
<br> 0000 9 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 9 000,00 12 666,85140,74 140,74
<br> 0000 300 000,001511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 414,68100,14 100,14
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 400,00 65 400,000,00 100,00
<br> 2 353 300,00 2 452 480,00 2 681 709,090000 * 113,96 109,35
<br> 2 353 300,00 2 452 480,00 2 681 709,09000 ** 113,96 109,35
<br> ...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Nebřehovice; IČO 00667722;,386 01 Nebřehovice
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 21.1.2020 v 13:28
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č <.>
410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy- neúčtuje o zásobách XXX o opravných položkách.Majetek odepisuje ročním
odpisem <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů <,>
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-č.710 a MP/28/OEKO <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 66 486,0066 486,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 66 486,0066 486,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj...
Výkaz zisků a ztrát
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 12:52
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 694 866,35 3 323 700,84
<br> I.Náklady z činnosti 2 694 866,35 3 323 700,84
<br> 1.Spotřeba materiálu 48 660,00501 54 355,04
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 2 715,00511
<br> 9.Cestovné 27 249,00512 37 878,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 19 475,00513 42 805,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 362 232,35518 756 459,80
<br> 13.Mzdové náklady 1 619 395,00521 1 767 539,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 491 451,00524 509 171,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 089,00525 6 292,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 116,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 1 140,00543 844,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 99 840,00551 84 982,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek ...
Rozvaha
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 12:52
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 694 866,35 3 323 700,84
<br> I.Náklady z činnosti 2 694 866,35 3 323 700,84
<br> 1.Spotřeba materiálu 48 660,00501 54 355,04
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 2 715,00511
<br> 9.Cestovné 27 249,00512 37 878,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 19 475,00513 42 805,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 362 232,35518 756 459,80
<br> 13.Mzdové náklady 1 619 395,00521 1 767 539,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 491 451,00524 509 171,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 089,00525 6 292,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 116,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 1 140,00543 844,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 99 840,00551 84 982,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek ...
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu DSO –Svazek obcí Dolního Pootaví
za rok 2019
l.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (tis.Kč)
<br> Schválený Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.17
Třída 1-Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 524,1 1 116,8 1 116,8 100,00
Třída 3-Kapitálové příjmy 0 0 0
Třída 4-Přijaté transfery 1 415,9 1 540,3 1 540,3 100,00
Příjmy celkem: 1 940,0 2 657,1 2 657,1
Třída 5-Běžné výdaje 2 240,00 3 057,1 2 729,5 89,29
Třída 6-Kapitálové výdaje 0 0 0 0
Výdaje celkem 2 240,00 3057,1 2 729,5 89,29
Třída 8 – Financování
<br> Krátkodobé přij.půjčené 0 0 0 0
<br> Splátky půjč.prostředků 0 0 0 0
Změna stavu prostř.na účtech 300 400 75,46 18,11
Financování celkem: 72,46
Saldo po konsolidaci -72,46
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Cehnicích a v elektronické podobě na webových stránkách www.pootavi.cz <.>
2.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkazy Rozvaha,Výkaz zisků a ztráty a příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na webových stránkách www.pootavi.cz.Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok <.>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Poskytovatel: Rozpočet upr.Čerpání:
KÚJČK-Podpora činnosti SODP 31 332,00 31 332,00
Projekt ESF OPZ „Posílení strategického řízení VS“ 1 442 206,87 1 442 206,87
Neinvestiční příspěvky od členských obcí 76 004,00 76 004,00
Projekt CCS-Svaz měst a obcí 1 027 558,00 1 027 558,00
4.Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SODP za rok 2019
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 11.11.2019 kontrolorem panem Ing.Šťaberňákem a 3.3.2019 kontrolorem KU JČK panem Holubem <.>
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 podle § 2 a § 3
zákona č.420/2004 Sb.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Nebyla
Zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad
<br> Na h...

Načteno

edesky.cz/d/3978166

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz