« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2- 2020
Usnesení zastupitelstva obce Tlustice č.2/ 2020 ze dne 18.6.2020
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů se usneslo :
<br> !Q
<br> [.Bere na vědomí
<br> Zprávu místostarosty,Marka Hasmana,o činnosti rady obce za období od konání posledního zasedání zastupitelstva obce„ tj.od 5.března 2020,k dnešnímu dni.Zprávu místostarosty,Marka Hasmana.o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice č.I/2020,ze dne 5.3.2020.Výroční finanční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Tlustice.okres Beroun,za rok 2019.kterou přednesl ředitel školy,PaedDr.XXXXX XXXXX.Informaci o stavbě převaděče na ČOV do Hořovic a plánovaných akcích„ kterou podala starostka obce.Mgr.XXXXXX XXXXXXX.Informace o ne/schválených dotačních titulech pro rok XXXX,kterou přednesl zastupitel XXX XXXXX XXXXX mX.Il.Schvaluje
<br>.Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2019 bez výhrad a vyjadřuje souhlas s celoročním
<br> hospodařením obce Tlustice <.>
<br> Řád veřejného pohřebiště obce Tlustice <.>
<br> Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “ předmět zakazky: „Výstavba chodníku podél silnice III/1 142 v Tlustici“
<br> Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Výstavba chodníku podél silnice III/] 142 v Tlustici“ ve složení: XXX XXXXX XXXXX ml <.>,XXXXX XXXXXX & XXXX XXXXX,jako náhradnice: paní XXXXXXXX XXXXXXXX <.>,kontaktní osoba: XXX XXXX XXXXXXXX.Oslovení X firem na akci „Výstavba chodníku podél silnice 111/1 142 v Tlustici“: Strabag Beroun a.s <.>,Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o <.>,Ekotech Hořovice s.r.o.Zadat firmě Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.vybudování kanalizačních přípojek u všech nemovitostí v Tlustici,kde není v současné době žádná přípojka ke kanalizační síti obce Tlustice <.>
<br> Ill.Neschvalu je
<br>.Snížení nájemného o 50% nájmu sjednaného ve smlouvě po dobu 1 roku od skončení
<br> nouzového stavu pro firmu Czech Outdoor s.r.o.[V.Pověřuje
<br> Starostku obce: Podpisem sm...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 2-2020
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.2I2020 konaného dne 18.6.2020 od 19:00 v hostinci u Vlčků
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 a ukončeno ve 20:25.Z celkového počtu 15
<br> zastupitelů bylo přítomno 14 zastupitelu.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,M.Hasman,J.Červenka,K.Burešová,Z.Tobiška,Ing.J.Vlček,P.Bureš ml <.>,ing.J Chaloupecký,F.Smida,P.Bureš,E.Pergl,D.Bazik,|.Eiseltová a |.Horská <.>
<br> Nepřitomni zastupitelé: Mgr.P.Dražil- (pracovní povinnosti)
<br> Hosté: PaedDr.XXXXX XXXXX,ředitel ZŠ a MŠ Tlustice
<br> Přítomní občané: 6- pan A.Pondělíček,J.Sojka,J.Škrlant,Z.Škrlantová,L.Babík,Z.Babíková
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,20 — zastupitelstvo obce,FV — finanční
<br> '
<br> výbor,KV — kontrolní výbor,UPO — územní plán obce,OZV — obecně závazná vyhláška.ZMR - zakázka malého rozsahu
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2 Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustíce za minulé období 4.Schválení Závěrečného účtu obce Tlustice za rok 2019 5.Výroční finanční zpráva za rok 2019 o hospodaření ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun 6.Majetkoprávní záležitosti a) Czech Outdoor s.r.o.— návrh na snížení nájemného o 50% po dobu 1 roku b) Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště obce Tlustice c) Výběrové řízení na akci„ Výstavba chodníku podél silnice |l|l1142 v Tlustíci“
<br> 7.Různé
<br> a) Informace o stavbě převaděče na ČOV do Hořovic a dalších plánovaných akcich b) Informace o podaných dotačních titulech 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> 1.Zahájeni,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obce,Mgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele,hosty a občany a zahájila 2.veřejné zasedání ZO Tlustice v roce 2020.Zasedání bylo v souladu...

Načteno

edesky.cz/d/3972540

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz