« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Zápis z 12. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2020
Stránka 1 z 4
<br>
<br> Z Á P I S
z 12.zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 24.6.2020,od 19:00 hodin <.>
<br> Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin.Jednání vedl XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Z předešlého zasedání:
<br> - 2020/02/1 - Kupní smlouva na pozemky v areálu bývalého JZD byla uzavřena,pozemky jsou již ve
<br> vlastnictví obce <,>
<br> - 2020/02/2 – finanční příspěvek záchranné stanici Buchlovice byl poskytnut <,>
<br> - 2020/02/3a a 3b – podklady pro podání žádostí o dotace byly předány administrátorům projektů <,>
<br> - 2020/02/4 – Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce zatím nebyla obci doručena <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva <,>
<br> tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX <,>
<br> XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: -
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele,volba návrhové komise
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelkou p.Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Bronislava Švece a XXXX
<br> Vlčnovského.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatelku Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu
<br> Bronislava Švece a XXXX Vlčnovského <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: 0,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Program zasedání
<br> Starosta předložil návrh na doplnění programu o Účast obce v dotačních projektech a Smlouva o
<br> zřízení věcného břemene.Doplněný návrh programu zasedání zní:
<br> 1) Dodatek ke Smlouvě se spoluautorem publikace k výročí obce
2) Dodatky k veřejnoprávním smlouvám
3) Závěrečný účet obce Popovice za rok 2019
4) Rozpočtové opatření č.3/2020
5) Žádosti,připomínky,různé
6) Diskuse
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje navržený program zas...
bez názvu
Stránka 1 z 7
<br>
<br> Z Á P I S
z 6.zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 17.6.2019,od 19:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.00 hod.Jednání vede XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Nejsou žádná předešlá usnesení ke kontrole <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva <,>
<br> tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: -
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele,volba návrhové komise
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelem p.Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu p.Tomáše Malinu a XXXX
<br> Vlčnovského,do návrhové komise Martina Slováčka.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Tomáše
<br> Malinu a XXXX Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 9,Proti: 0,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Program zasedání
<br> Navržený program zasedání starosta doporučil upravit zahrnutím bodu 6 do bodu 5,doplnit o bod 6 –
<br> Postoupení pohledávky obce Základní škole a Mateřské škole Popovice,p.o.:
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
<br> Schválení programu
<br> Program:
<br> 1) Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce
<br> 2) Prodej části (17 m2) pozemku parc.č.5019/2 (pod RD č.p.110 – Dítková)
<br> 3) Závěrečná zpráva Základní školy a Mateřské školy Popovice,p.o.za rok 2018
<br> 4) Závěrečná zpráva Amfíku Bukovina,p.o.za rok 2018
<br> 5) Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Popovice za rok 2018
<br> 6) Postoupení pohledávky obce Základní škole a Mateřské škole Popovice,p.o <.>
<br> 7) Změna č.3 rozpočtu obce pro ro...

Načteno

edesky.cz/d/3971409

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz