« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení č. 2020/03 z 12. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2020/03 z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2020
USNESENÍ č.2020/03
z 12.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 24.6.2020
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> určuje zapisovatelku Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Bronislava Švece a XXXX Vlčnovského <,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1.schvaluje navýšení celkové částky za honoráře s kolektivem autorů monografie obce
<br> o 1.500 Kč a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s PhDr.Blankou Rašticovou <,>
<br> 2.schvaluje změnu účelu individuální dotace poskytnuté Mysliveckému spolku Bukovina
<br> Popovice,Popovice 25,686 04,IČ 48506061 ve výši Kč 30.000,- z původního „na pokrytí části
<br> nákladů spojených s uspořádáním přehlídky trofejí zvěře ulovené v roce 2019 v okrese Uh <.>
<br> Hradiště“ na nový „na pokrytí části nákladů spojených s obnovou vnitřního vybavení
<br> myslivecké chaty“ a uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě <,>
<br> 3 <.>
<br> a.souhlasí s celoročním hospodařením obce Popovice za rok 2019 bez výhrad <,>
<br> b.souhlasí se závěry Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2019 <,>
<br> c.schvaluje účetní závěrku obce Popovice sestavenou k 31.12.2019 <,>
<br> d.schvaluje závěrečný účet obce Popovice za rok 2019 <,>
<br> e.schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
<br> Popovice,Popovice 150,686 04,IČ: 70980993,sestavenou k 31.12.2019 s výsledkem
<br> hospodaření ve výši 233.829,06 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši 187.000,- Kč
<br> a do rezervního fondu ve výši 46.829,06 Kč <,>
<br> f.schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Amfík Bukovina Popovice <,>
<br> Popovice 379,686 04,IČ 71294953,sestavenou k 31.12.2019 s výsledkem hospodaření ve
<br> výši 54.701,70 Kč a jeho použití v plné výši ke krytí ztráty z minulých let <,>
<br> g.bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok
<br> 2019 <,>
<br> h.bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Regionu Slovácko – sdružení pro
<br> rozvoj ce...
bez názvu
USNESENÍ č.2019/03
<br>
z 6.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 17.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Tomáše Malinu a XXXX
<br> Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka.<,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1 <.>
<br> a.schvaluje poskytnutí dotace na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených
<br> s poskytováním sociálních služeb pro občany Popovic (na územ obce nebo v
<br> pobytových a ambulantních zařízeních žadatele) realizovaných v období
<br> 1.1.- 31.12.2019 ve výši Kč 12.000,- pro Charitu Uherské Hradiště,Velehradská
<br> třída 247,686 01,Uherské Hradiště,IČ: 44018886 <,>
<br> b.neschvaluje poskytnutí příspěvku na podporu konání Javorinských slavností
<br> konaných 28.7.2019 pro Bratrství Čechů a Slováků Javořina,z.s.<,>
<br> tř.Masarykova 119,698 01,Veselí nad Moravou,IČ: 07889763 <,>
<br> c.neschvaluje poskytnutí příspěvku na provoz krizové linky 116 111 ve výši
<br> Kč 7.500,- pro Linku bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,181 02,Praha 8,IČ: 61383198 <,>
<br> d.neschvaluje poskytnutí finančního daru na zabezpečení letošního ozdravného
<br> pobytu těžce zdravotně postižených dětí pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
<br> postižených dětí v ČR,z.s <.>,Klub RADOST,Barákova 23,796 01,Prostějov <,>
<br> IČ: 47922281 <,>
<br> e.neschvaluje poskytnutí finančního daru na podporu poskytovaných služeb pro
<br> Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA,Na Stavidle 1266 <,>
<br> 68601,Uherské Hradiště,IČ: 65267991 <,>
<br> 2.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č.5019/2
<br> v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště,v geometrickém plánu č.613-45/2017
<br> označeného dílem „b“,o výměře 17 m2,za kupní cenu 100,- Kč/m2 (tj.za celkovou
<br> kupní cenu 1.700,- Kč) paní LXXXXXXXXXXXXXXXX,bytem XXXXXXXXXXXXXXX,s tím <,>
<br> že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
<br> kupují...

Načteno

edesky.cz/d/3971408

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz