« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2020. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [0,04 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle g 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 02.07.2020 od 19.30 hod v kabinách TJ
<br> Program: 1.Volba návrhové komise 2.Volba ověřovatelů 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 4.Projednání návrhu USNESENÍ k problematice odkanalizování obce Horní Újezd v následujícím znění: „Obec Horní Újezd se na základě zpracovaných podrobných podkladů rozhodla odstoupit od možnosti zbudování liniové kanalizace; s ohledem na místní poměry: na složení geologického podloží,na výškové uspořádání a značně vzdálenosti mezi jednotlivými místními částmi obce,se jeví z finančního hlediska zbudování jak gravitační,tak itlakové kanalizace jako zcela nemožné.Obec bude nadále podporovat budování DČOV u jednotlivých rodinných domů a to tím způsobem,že nové podpoří výstavbu domovních ČOV bez ohledu,zda se jedná o novostavbu,či stávající RD a to s možností čerpání příspěvku na výstavbu nové ČOV ve výši 25 tis.Kč od 1.1.2021“ 5.Projednání návrhu na o Odkup obecních pozemků č.parc.965/1 a 2,966 a st.98 O celkové výměře 848 m2 v Cikově manželům Janderovým,bytem Dolní Újezd,pro výstavbu rodinného domu (cena: 20; Kč/m2 + 70 tis.Kč kauce) 6.Projednání návrhu na směnu pozemků - odkup Obecního pozemku č.parc.596/2 O výměře 155 m2 na Podlubníčku pro žadatele ing.Mikuláše Řihu (manžele Říhovi) a nákup pozemku č.parc.1112 O výměře 331 m2 od 13.Jitky Říhové do vlastnictví obce 7.Projednání žádosti p.XXXX XXXXXXX,bytem Sebranice XXX,O uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 11.6.2014,kterým by se o XXX prodloužil termín pro výstavbu RD,resp.termín na podání žádosti O kolaudaci stavby (nově do 12.7.2021) tak,aby nepropadia složená kauce ve výši 50 tis.Kč 8.Projednání návrhu smlouvy mezi obcí a Svazkem Obci Vodovody Poličsko na akci: „Vrt Horní Újezd — Krásňoves,doplňující zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Poličsko a napoj ení na vodovodní sít'“ 9.Projednání smlouvy O smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene pro ak...

Načteno

edesky.cz/d/3965961

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz