« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

57.pdf
___ —-.-A.<.> -
<br> " '.<.> _ ! Můiinivrčílíffliál FZSIII “í !C_í\"'1.| KHfHí-íKY URAL? L'ÍSLÚ lvliv-1í_.í:i|_|"“'ť'(EH'.Jl'ili'v'l'h'ilj “|-
<br> „iélik „2m [ FRU
<br> '"Í- Čín'ln- --------------
<br> SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezském kraje
<br> P -I_.1 Doaoni úřad Hostašovice | 5"- Cur-.Smluvní strain.i Lao?
<br> 1.Moravskoslezský kraj DDM —--L'] 35 Elam/“Lil“ se sídlem: 23.října 111 FDI: 18 Ostrava Či.<.> _ __J;/____ „JL zaEtoupen: u_n znak
<br> Přlr: _—— _ __.rof.Inq.!vo Uondrákem,CSc.<.> hejtmanem kraje _"'—_—|_"'—" ICL-3: ? BÉDEQŽ DIC: 1235892435192 bankovní spojení: Ceská spořitelna,as.číslo účtu: 155%?53493'0300
<br> (dále jen „positvtovatelťl
<br> Obec Hostašovice
<br> se sídlem: Hostašovice 44,?41 131 Nový Jičín zastoupen: Zdeňkem Kelnarem,starostou ICO: DÚEDÚÍEE
<br> DIČ: czooaoozzs
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> číslo účtu: zssz4ap1jo1oo
<br> [dále jen „příjemceuj
<br> II.Iáklaůní ustanoveni
<br> Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle g ltia odst.5 zákona č.ESWÉDUÚ Sb <.>,orozpočtovvch pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon č.ZEUIEDDU Sb.“) <.>
<br> Dotace je ve smvsiu zákona č.32DIEDD1 Str.r o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“ :|,veřejnou Finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Emluvní stranvr prohlašují,že pro právní vztah založeni? touto smlouvou jsou stejně jako ustanovEní této smlouvv právně závazná ustanovení obsažená ve vvhlášeněm dotačním programu „Podpora opnovv a rozvoje venkova Moravskoslezskěho kraje 21320“ (dále jen „Dotační program“),o jehož vvhlášení rozhodla rada kraje svjírm usnesením č.FEIEFEiE-i ze dne 25.11.2019 <.>
<br> Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskvtnutvch z rozpočtu poskvtovatele je porušením rozpočtová kázně podle š22 zákona č.ESDIEDDD Sb.v případ...

Načteno

edesky.cz/d/3965264


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz