« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Upřesnění č. 1 Výzvy k podání nabídek "Obnova propustku"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upřesnění č. 1 Výzvy k podání nabídek "Obnova propustku"
ueěesnění č.1 vízw k Ponal-lí nnaíoev na veěonou ZAKÁZKU MALÉHO aozsm-lu na srnveení Fanta Veřejná zokdzko malého rozsahu ve smyslu ust.& 2? o 5 31 zákona 5.13432016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve zněnípozdějšíeh předpísů ío'd'íe jen.W),není zadáváno v zadávacím řízení podle EVE <.>
<br> MMM
<br> Dbnova mugku 53155131233ng a.č.lili-02.| mm ' VAT Obec Naížovíoe IČU: oozazzzž se sídlem Chlum 21,Malšovice,PSČ 252 93 bankovní spojení: 521? IBSBIDBEIJ osoba oprávněná jednat za zadavatele: XXXX XXXXXXXXXX,starostka kontaktní osoba: Jana Fšeníčkovd telefon: XXX XXX XXX e—maíl: starootaĚnalzovíoe-a
<br> Testace článku ? odst.3 písm.aj výzvy k podání nabídek na veřejnou zakazku maíěho rozsahu s názvem „Obnova propustku Nalžovíce—Fazdernv,ev.č.lvi—02" se upřesňuje tak,že zni:
<br> aj předložením sexnamu stavebním prací provedeních uchanečem za posledních 5 let,z něhož bude prokazatelně patrně,že uchazeč předkladajicí nabídku řadně realizoval a dokončil jako dodavatel v příslušném časovém období alespoň jedenkrát stavební práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci mostu nebo propustku v minimalni hodnotě 1000000.- Kč bez DPH na jednu akci.Uchazeč prokáže provedení Stavebních prací předložením osvědčení ze stranili objednatelů — osvědčení musí obsahovat cenu stavebních prací,nazev projektu,popis činnosti provedených uchazečem.dobu a místo provádění a kontakt na objednatele.Osvědčení lze nahradit čestnijm prohlášením s doplněnými referenčními zakázkami,jehož vzor je uveden v Mneme č.2 ktěto výzvě.Podmínka realizace v posledních 5 letech se považuje za splnil-nou.pokud bvla otavební prace uvedena v seznamu v průběhu této doby dokončena <.>
<br> Zadavatel stanovuje,že posledním dnem lhůtv pro podání nabídek bude 19.05.1020 <.>
<br> Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise zadavatele po uplynutí Ihůt'v pro podání nabídek,tj.dne 30.06.2020,v sídle obecního úřadu Nalžovlce.Ostatní ustanovení vírzvv zůstavají nezměněna <.>
<br> 'sí Nalíovicieh dne 13.06.29...

Načteno

edesky.cz/d/3955612

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz