« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Návrh závěrečného účtu obce Lhota za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn.sz_ 065567/2019/KUSK Stejnopis č.2 Čj.: 002042/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LHO TA IČ: 00237001 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2019 bylo zahájeno dne 08.01.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 10.06 2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lhota Boleslavská 47
<br> 277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,DiS - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - fina...
Výkaz zisku a ztráty.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Lhota; IČO 00237001; Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 12:49
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 27 494 265,40 8 610 006,35 8 100,00
<br> I.Náklady z činnosti 4 221 475,56 3 072 779,52 8 100,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 510 014,34501 118 011,03 8 100,00
<br> 2.Spotřeba energie 237 407,35502 236 536,55
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 550,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 668 801,19511 81 127,00
<br> 9.Cestovné 512 1 616,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 121 554,61518 1 007 149,01
<br> 13.Mzdové náklady 862 030,00521 821 526,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 209 214,00524 203 102,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 19 500,00543 32 500,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 466 860,00551 433 936,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 25 677,07554 96,93
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 18 620,00556 12 600,00
<br> 34.Nák...
Výkaz Fin 2-12.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Lhota Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> 002370012019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 020 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 559 400,00 1 559 366,77152,88 100,00
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 886,00 42 885,77214,43 100,00
<br> 0000 110 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 145 000,00 144 757,56131,60 99,83
<br> 0000 960 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 347 800,00 1 347 791,54140,39 100,00
<br> 0000 80 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 510 530,00 510 530,00638,16 100,00
<br> 0000 2 240 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 140 000,00 3 032 485,35135,38 96,58
<br> 0000 91 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 91 000,00 75 097,6882,52 82,52
<br> 0000 350 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 388 000,00 382 366,00109,25 98,55
<br> 0000 20 000,001341 Poplatek ze psů 20 000,00 19 300,0096,50 96,50
<br> 0000 5 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 500,00 6 499,00129,98 99,98
<br> 0000 2 600,001361 Správní poplatky 2 600,00 1 470,0056,54 56,54
<br> 0000 48 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 48 000,00 36 397,9575,83 75,83
<br> 0000 290 000,001511 Daň z nemovitých věcí 325 000,00 317 000,55109,31 97,54
<br> 0000 71 324,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100 324,00 15 605,0021,88 15,55
<br> 0000 92 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100 700,00 100 700,00109,46 100,00
<br> 0000 0,004116 Os...
Rozvaha.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Lhota; IČO 00237001; Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 12:50
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 8 365 154,03 35 547 659,6343 912 813,66 38 710 978,69
<br> A.Stálá aktiva 8 316 624,03 21 515 063,0329 831 687,06 21 706 034,10
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 78 913,00 321 252,00400 165,00 248 050,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 73 465,0073 465,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 448,00 321 252,00326 700,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 248 050,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 8 237 711,03 21 187 811,0329 425 522,06 21 451 984,10
<br> 1.Pozemky 2 751 542,662 751 542,66 2 773 819,73031
<br> 2.Kulturní předměty 110 000,00110 000,00 110 000,00032
<br> 3.Stavby 6 484 675,00 17 110 193,3723 594 868,37 17 207 791,36021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 567 078,00 51 824,00618 902,00 72 536,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 185 958,031 185 958,03028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 164 251,001 164 251,00 1 287 837,01042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 6 000,006 000,00 6 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Maje...
Příloha.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Lhota; IČO 00237001; Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 12:50
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č <.>
410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2015.V roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech účtů podrozvahy,u
rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375.Došlo také ke změně vykazování u věcných
břemen a práva stavby <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27 <,>
odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2015 byly oceněny na základě znaleckých posudků <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1 <.>
2.Změny způsobů oceňování nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven...
Návrh závěrečného účtu za rok 2019.pdf
Obec Lhota
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Lhota
<br> Boleslavská 47
<br> 27714 Lhota
<br> 00237001
<br> Zatím neurčeno
<br> Telefon 326971008
<br> E-mail obec.lhota@iex.cz
<br> Obec Lhota Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.348
<br>
<br> Obec Lhota
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.348 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 559 366,77 1 020 000,00 1 559 400,00 33,23152,88 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 42 885,77 20 000,00 42 886,00 0,23214,43 100,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 144 757,56 110 000,00 145 000,00 242,44131,60 99,831113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 347 791,54 960 000,00 1 347 800,00 8,46140,39 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 510 530,00 80 000,00 510 530,00 0,00638,16 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 3 032 485,35 2 240 000,00 3 140 000,00 107 514,65135,38 96,581211 Daň z přidané hodnoty
<br> 75 097,68 91 000,00 91 000,00 15 902,3282,52 82,521335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> 382 366,00 350 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/3949257

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz