« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Zápis-ze-zasedání-zastupitelstva-dne-27.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis-ze-zasedání-zastupitelstva-dne-27.5.2020
Obec HoruSice HoruSice 23,28573 Z6pis ze zasedinizastupitelswa obce Horu5ice,kter6 se konalo dne27.5.2020 od 18:00 hodin vzasedaci mistnosti Uiadu obce Horu3ice.Starosta obce HoruSice piivital piitomn6 a v dase 18:40 hodin zahfijil schf,zi OZ.Piitomno 7 dlenri zastupitelstva,Vladislava KSrnikov6 piichod v 18:55 hodin' Zastupitelstvo j e usn6Senischopn6.Zapisovatelem z6pisu byl urden Milan Stodek.ovdiovateli z6pisu byli jmenovSni Mgr.Pavla Havelkov6 a Mark6ta Poskodilov6.Starosta obce navrhl doplnit program zasedinio body 6.c) a 6'0' Mgr.Pavla Havelkov6 navrhla doplnit program zasedhni o bod 6'e)' NSvrh programu zased(ni zastupitelstva:.l.Zahajeni 2.Jmenov6ni zapisovatele a ovEiovatehi zfryisu.3.Schv6leni programu zasedfni.4.Informace vodovod.5.Rozpodtov6 opatienf.6.Informace obecniho riiadu.a) Dotace Efekt - VO.b) Prodej pozemktr,- podan6 Z6dosti.c) Dotace rozhlas.d) Parkovani v obci.<.> j Upta.ro veiejn6ho prostranstvi schvaluje zastupitelstvo' 0 Dopravni zrcadla.7.Diskuse.N6vrh programu piijat bez piipominek' Hlasovini: 6 pro,0 Protir 0 zdrZel se Ov6iovatel6 z6pisu jedn6ni zastupitelstvaze dne28.2.2020 provedli konffolu z6pisu a souhlasi s jeho zndnim.* tt( X< Starosta seznSmil zastupitele s prub6hem vfstavby vodovodu.V obci bude pokradovat vystavba vodovodnich pfipojek,moment6lnd: zbyvhzbudovat 24 piipojek Vodovod je jiZ klmpletnd rystrojen,pt"C uyUa ena je jiZ i piederpilaci stanice a komora redukdniho ventilu.V oUil bude ve dnech 28.5 a29.5.provedena prrmi etapa asfaltoveni.tr*it Zastupitelswo bylo sezn6meno s rozpodtovym opatienim 6'21?020' Zastupitelstvo navrhuj e schv6lit rozpodtov6 opatieni 8.2 12020' Hlasovfni: 7 pror 0 Protir 0 zdrZel se Usneseni i.1t512026: Zastupitelstvo schvaluje rozpoitov6 opatieni 8.212020.rltr* Zastupitelstvo bylo informovano o dinnosti v'.ibdrov6 komise.V;ibdrov6 komise se sesla 27.5.2020 v t6:tj0 hodin,aby rybrala zhotovitele,kte4i provede vym6nu hlavic veiejn6ho osvdtleni.Na z6klad6 jedn6ni qfbdrovd komise byla z do5llich nabi...

Načteno

edesky.cz/d/3945789

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz