« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Závěrečný účet Obce Krasíkovice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN k 31.12.2019
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2019
<br> Rok
<br> 2019
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00583472
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Krasíkovice,Krasíkovice čp.28,393 01 Krasíkovice
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 350 000,00 396 500,00 396 457,53 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 11 000,00 10 856,04 98,7 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 32 000,00 37 000,00 36 636,88 99 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270 000,00 341 200,00 341 145,82 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 000,00 73 000,00 72 580,00 99,4 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 730 000,00 768 000,00 767 665,20 100 %
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 50,00 0,20 0,4 %
0000 1361 Správní poplatky 100,00 150,00 150,00 100 %
0000 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 9 400,00 9 400,00 9 162,65 97,5 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 50,00 46,08 92,2 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 90 000,00 94 800,00 94 798,66 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 19 086,00 19 086,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 65 400,00 65 400,00 100 %
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 127 000,00 127 000,00 100 %
<br> 1 628 400,00 1 942 636,00 1 940 985,06Celkem za 0000: 99,9 %
<br> Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav <.>
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 600,00 110 600,00 110 521,00 99,9 %
<br> 110 600,00 110 600,00 110 521,00Celkem za 1012: 99,9 %
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20...
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 41918/2020 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Krasíkovice
<br> se sídlem Krasíkovice 28,393 01 Pelhřimov,IČO: 00583472
za rok 2019
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 7.dubna 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.dubna 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 29.dubna 2020 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Krasíkovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> B.Plnění opatření při jatých k nápravě chy...
Závěrečný účet Obce Krasíkovice za rok 2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRASÍKOVICE ZA ROK 2019
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 v Kč
<br> Schválený Upravený Skutečnost
<br> PŘÍJMY: rozpočet rozpočet k 31.12.2019
<br> Třída 1 - daňové příjmy 1 567 500,00 1 731 150,00 1 729 499,06
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 426 300,00 624 600,00 624 028,74
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 19 300,00 19 275,00
<br> Třída 4 - přijaté dotace 60 900,00 211 486,00 211 486,00
<br> 268 000,00
<br> Příjmy celkem: 2 054 700,00 2 586 536,00 2 852 288,80
<br> VÝDAJE:
<br> Třída 5 - běžné výdaje 1 389 700,00 1 537 136,00 1 514 704,76
<br> 268 000,00
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 665 000,00 652 500,00 651 418,30
<br> Výdaje celkem: 2 054 700,00 2 189 636,00 2 434 123,06
<br> Saldo Příjmy - výdaje 0,00 396 900,00 418 165,74
<br> a zároveň jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě <.>
<br> Kč
<br> Výsledek hospodaření za rok 2019 - přebytek 418 165,74
<br> Stav peněžních prostředků v Kč: 31.12.2018 31.12.2019
<br> Peněžní prostředky v bankách 3 469 792,35 3 894 269,09
<br> Peněžní prostředky v hovotosti 22 599,00 16 288,00
<br> Stav úvěrů 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY:
<br> Přehled přijatých dotací:
<br> 4111-dotace na volby do Evropského parlamentu 19 086,00
<br> 4112-dotace na správu 65 400,00
<br> 4222-dotace z Kraje Vysočina na komunikaci (ZTV) 127 000,00
<br> Celkem dotace 211 486,00
<br> Nejvýznamnější nedaňové příjmy:
<br> pronájem pozemků 110 521,00
<br> prodej dřeva 371 707,80
<br> vodné 96 810,00
<br> Třída 4 - převody mezi účy obce
<br> Třída 5 - převody mezi účty obce
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12M) jsou přílohou tohoto Závěrečného účtu obce
<br>
<br> Kapitálové příjmy - prodej pozemků 19 275,00
<br> VÝDAJE:
<br> Poskytnuté finanční dary:
<br> důchodci s trvalým pobytem v obci 7 350,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3930852

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz