« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - NÁVRH závěrečného účtu obce Chocnějovice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-str.11.pdf
Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ust.© 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu — Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor interního auditu a kontroly,Zborovská 11,150 21 Praha 5,a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení š 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněnim těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení 5 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územního celku podle ustanovení © 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše Kč XX.XXX,- <.>
<br> Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal Krajský úřad,<,> 1 1 X Středočeského kraje Jana Pychova Obec _ 2 1 x Chocnějovice XXXXXXXXX XXXXX Upozornění:
<br> ' Výkaz Příloha se skládá z textových a číselných částí.- Obec musí zkontrolovat správné načtení účetních dat číselných částí a zároveň musi doplnit nebo aktualizovat komentáře do textových části (zejména částí A.1.- AB.),které mají sloužit konečným uživatelům (např.samosprávě,MF ČR a pod.).Textové části jsou určeny jako doplňující zdroj informací,které nelze přímo nalézt ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty <.>
<br> ' Cena lesních pozemků (včetně porostu) - - upozorňujeme,že vykazovaná hodnota lesních pozemků zřejmě obsahuje i cenu lesních porostů na účtu 031 - Pozemky.V této souvislosti upozorňujeme na nesprávný údaj na podrozvahovém účtu 909 (999) — část P.I.5 <.>
<br> 11
zprava-str.10.pdf
mmszý ÚŘAD © smanočnsxane KRAJE
<br> Podpisy kontrolorů: Odbor interního „,an „ kontruly 150 21 Praha 5,Zborovská 11,aká/0572 Jana Pýchova.<.>.<.>.<.>.<.>.%.!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> kontro r pověřený řízením přezkoumání Č ] (Č „ <.>,XXXXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.&ÉURÚLUQ—P/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolorka
<br> Tato zpráva o 332 sledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
<br> —ke zjištěním uvedeným vtomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy,a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor interního auditu a kontroly,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání
<br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se stejnopis č.2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č.l se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
<br> S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice o počtu ll stran byl seznámen a stejnopis č.2 převzal,p.XXXXXXXXX XXXXX,starosta obce.Dále starosta obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice ve strojově čitelném f átu PDF pro naplnění ustanovení % 4 zákona č.99/2019 Sb <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX starosta obce Chocnějovice
<br> dne XX.XX.2020
<br> 10
zprava-str.9.pdf
D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice za rok 2019 podle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Byly zjištěny nedostatky spočívající v: (Š10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky.' Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm.a) a b) <.>
<br> Upozornění na rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: Neuvádí se <.>
<br> Podíly dle & 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,56 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,20 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,39 % Komentář:
<br> Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3,00 Kč <.>
<br> Výrok dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: ' Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
<br> Chocnějovice 29.04.2020
zprava-str.8.pdf
' Vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 7 odst.2,neboť: Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí kúčtům č.021,č.081,č.192,č.194,č.315,č.901,č.902 <.>
<br> NAPRAVENO Předložením inventurních soupisů se stavem ke dni 31.12.2019 se chyba neopakuje <.>
zprava-str.7.pdf
B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky — porušeny níže uvedené předpisy:
<br> - čÚs č.701 _ 710 (g 36 odst.1 zákona o účetnictví)
<br> ČÚS č.701 bod 6.2.a 6.4 <.>,neboť: Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem,které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy koupě a prodej nemovité Věci ze dne 13.3.2019,kterou obec prodává p.č.732/7 o výměře 47 m2 v k.ú.Rostkov,vklad do katastru nemovitostí dne 19.3.2019,pozemek vyřazen z majetku obce účetním dokladem č.19-010-00002 ze dne 10.4.2019 <.>
<br> NAPRAVENO Účtováním k okamžiku uskutečnění účetního případu v případě Smlouvy darovací ze dne 14.1 0.2019 <.>
<br> ' Zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních sam0správných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> š 13 odst.1 písm.b),neboť: Nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu,ale opožděné.Závěrečný účet obce za rok 2018 projednalo zastupitelstvo obce 26.6.2019,informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla zaslána i doručena přezkoumávajícímu orgánu 15.7.2019
<br> NENAPRAVENO
<br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
<br> ',čÚs č.701 _ 710 (g 36 odst.1 zákona o účetnictvů
<br> CÚS č.701 bod 4.2.písm.b),neboť: Obec nevytvořila analytické účty,případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem.např.v případě pozemků stp.č.94,ppč.380/3,ppč.388/2,ppč.757/2 v k.ú.Rostkov <.>
<br> NENAPRAVENO
zprava-str.6.pdf
zhotovitele dne 4.12.2019 - Alenu Hanušovou — okna,dveře,rolety,Kosmonosy s nabídkovou cenou Kč 139.982,54 bez DPH (Kč 169.378,87 včetně DPH),cena díla uvedena ve Smlouvě o dílo ze dne 6.12.2019 (po zaokrouhlení) souhlasí s cenou nabídkovou,veřejná zakázka malého rozsahu zadána v souladu se Směrnicí k veřejným zakázkám malého rozsahu čl.6 bod 6.1 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<.>,apod.) ' dopisem č.j.097330/2019ÍKUSK ze dne 15.7.2019 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 28.11.2018 (schválení výhledu a rozpočtu na rok 2019),6.2.2019,27.3.2019,26.6.2019 (schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky),10.7.2019,9.10.2019,4.12.2019 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně
<br> Vkontrolovaném období obec Chocnějovice,dle prohlášení starosty obce,neuzavřela smlouvu směnnou,pachtovní,smlouvu o výprose,o nabytí,převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví,ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání svěcnými právy,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,a to XXX vpřípadech taxativně vyjmenovaných v š XX odst.X zákona o obcích,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o přijetí dotace,smlouvu o převzetí dluhu,o převzetí ručitelského závazku,o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,nevydala komunální dluhopisy,nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku,nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob,neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu <.>
zprava-str.5.pdf
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ' Kupní smlouva koupě a prodej nemovité věci ze dne 13.3.2019,kterou obec prodává p.č.732/7 o výměře 47 m2 v k.ú.Rostkov,kupující p.R.V <.>,zastupitelstvo obce schválilo prodej dne 3.10.2018
<br> Darovací smlouvy
<br> ' Darovací smlouva ze dne 1.4.2019,obdarovaný - Základní škola Bodláka a Pampelišky,o.p.s <.>,Veliš,obec daruje finanční dar ve výši Kč 3.000,00 „
<br> ' Darovací smlouva ze dne 29.7.2019,obdarovaný Sdružení hasičů Cech,Moravy a Slezska,Sbor dobrovolných hasičů Horní Mohelnice,obec daruje finanční dar ve výši Kč 5.000,00
<br> ' Smlouva darovací ze dne 14.10.2019,dárce Středočeský kraj,Praha 5,předmětem smlouvy je darování pozemků p.č.251/3 o výměře 199m2 - ostatní plocha,p.č.251/4 o výměře 113m2 - ostatní plocha,p.č.275/2 o výměře 404m2 - ostatní plocha vše v k.ú.Chocnějovice,pozemky zařazeny na základě ocenění v bodě III.smlouvy,na pozemcích p.č.251/3 a p.č.275/2 váznou věcná břemena,nabytí daru schválilo zastupitelstvo obce dne 29.8.2018,návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podán dne 17.10.2019
<br> Smlouvy o výpůjčce
<br> ' Smlouva o výpůjčce ze dne 29.7.2019,půjčitel obec,vypůjčitel p.MZ <.>,na pozemky p.č.439/1 - orná půda o výměře 5118 m2 a pozemek p.č.440 - trvalý travní porost o výměře 1327 m2 v k.ú.Drahotice u Mnichova Hradiště za účelem údržby těchto pozemků k sekání trávy,bezúplatnému užívání na dobu do 31.12.2024,schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2019
<br> ' Smlouva o výpůjčce ze dne 29.7.2019,půjčitel obec,vypůjčitel p.V.M <.>,na pozemky p.č.432/2 — ostatní plocha o výměře 539 m2 a pozemek p.č.435/2 — trvalý travní porost o výměře 1255 m2 v k.ú.Sovenice u Mnichova Hradiště za účelem údržby těchto pozemků k sekání trávy,bezúplatnému užívání na dobu do 31.12.2024,schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2019
<br> Smlouvy nájemní
<br>.Smlouva o pronájmu ze dne 29.7.2019,nájemce AVZO TSČ ZO Sovenice na část pozemků p.č.90,428/3,428/4 a 784 v k.ú.Sovenice u Mnichova Hrad...
zprava-str.4.pdf
Účetní doklad ' k č.6329181/0100 - od č.19-801-00378 ze dne 22.5.2019 do č.19-801-00422 ze dne 11.6.2019,od č.19-801-00814 ze dne 10.12.2019 do č.19-801-00833 ze dne 13.12.2019 ' k č.94-8615181/0710 - od č.19—806-00013 ze dne 13.5.2019 do č.19-806-00022 ze dne 31.7.2019,od č.19-806-00035 ze dne 6.12.2019 do č.19—806-00038 ze dne 31.12.2019 ' k pokladně - od č.19-701—00289 ze dne 3.6.2019 do č.19-701-00333 ze dne 28.6.2019,od č.19—701-00485 ze dne 2.12.2019 do č.19-701-00516 ze dne 30.12.2019 ' předpisy odeslaných faktur - č.19—002-00003 ze dne 1.4.2019,č.19-002-00005 ze dne 29.4.2019,č.19-002-00006 ze dne 1.7.2019,č.19-002-00015 ze dne 18.11.2019 ' předpisy došlých faktur 4 od č.19—001-00094 do č.19-001-00096,od č.19—001-00100 do č.19-001-00109,č.19-001-00241,č.19—001-00242,č.19-001-00245,č.19-001-00248,č.19—001-00249,od ě.19-001-00253 do č.19-001-00255,č.19-001-00260 ' předpisy mezd - č.19-007-00005 ze dne 31.5.2019 ' vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření — č.19-010-00003 ze dne 26.6.2019 Pokladní kniha (deník) - za období červen,prosinec ' skonto pokladní hotovosti k 19.9.2019 v 13:25 hodin činí Kč 15.270,00,stav souhlasí se záznamem v pokladní knize,k dokladu č.408 ze dne 16.9.2019 Pokladní doklad ' od č.289 ze dne 3.6.2019 do č.333 ze dne 28.6.2019,od č.485 ze dne 2.12.2019 do č.516 ze dne 30.12.2019 Evidence poplatků ' vedena ručně v sešitě - TKO,psi Evidence majetku ' vedena v programu KEO4,dle jednotlivých syntetických účtů Inventurní soupis majetku a závazků ' složka inventarizace za rok 2019 - Plan inventur na rok 2019 ze dne 4.12.2019,Protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 12.12.2019,inventurní soupisy k 31.12.2019,výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2019 pro obec a příslušná k.ú - namátkově dle potřeby,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2020 Mzdová agenda ' výkaz práce za období duben a říjen ke kontrolované dohodě o provedení práce p.J.Š.mzdový list za období 1/2019 — 12/2019 ke kontrolovaným dohodám o provedení práce Od...
zprava-str.3.pdf
A.Přezkoumané písemnosti
<br> Střednědobý výhled rozpočtu ' na roky 2019 - 2021,schválen zastupitelstvem obce dne 27.3.2019,zveřejněn na stránkách obce dne 25.4.2019,návrh zveřejněn ve dnech 11.3.2019 - 28.3.2019 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena zastupitelstvem obce dne 28.11.2018 ve výši 1/12 výdajů roku 2018,zveřejněna dne 7.12.2018 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 11.3.2019 do 27.3.2019 Schválený rozpočet.zastupitelstvem obce dne 27.3.2019 jako vyrovnaný,závazné ukazatele v odvětvovém třídění (paragrafy) rozpočtové skladby,zveřejněn dne 25.4.2019 Závěrečný účet ' za rok 2018,projednán a schválen zastupitelstvem obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 26.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad",zveřejněn dne 16.7.2019,návrh zveřejněn od 10.6.2019 do 26.6.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.3.2019 ze dne 13.4.2019,30.4.2019 ze dne 13.5.2019,30.6.2019 ze dne 12.7.2019,31.12.2019 ze dne 31.1.2020 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.2019 ze dne 18.7.2019,31.12.2019 ze dne 20.2.2020 Rozvaha.31.3.2019 ze dne 18.4.2019,30.6.2019 ze dne 18.7.2019,31.12.2019 ze dne 20.2.2020 Příloha rozvahy ' k 30.6.2019 ze dne 18.7.2019,31.12.2019 ze dne 20.2.2020 Účtový rozvrh - platný pro rok 2019
<br> Hlavní kniha ' k 30.6.2019,31.12.2019 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena ručně v Knize závazků - od č.1 ze dne 7.1.2019 do č.280 ze dne 14.1.2020 - dle potřeby
<br> Kniha odeslaných faktur.vedena ručně v Knize pohledávek (vystavených faktur) - od č.1/2019 ze dne 28.1.2019 do č.17/2019 ze dne 9.12.2019 Faktura ' číslo 20190165 ze dne 6.12.2019 ve výši Kč 169.379,00 splatná dne 13.12.2019,dodavatel XXXXX XXXXXXXX - okna,Kosmonosy na akci dle smlouvy o dílo č.65/2019.Faktura zapsána v knize došlých faktur pod pořadovým číslem 254 ze dne 9.12.2019,předpis závazku č.19-001-00254 ze dne 9.12.2019,úhrada z běžného účtu - číslo výpisu 158,účetní doklad č.19—801-00826 ze dne 10.12.2019 ve výši Kč 169.379,00 Bankovní výpis ' k účtu č.6329181/0100 vedenémn 11 Kom...
zprava-str.2.pdf
Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a f; 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.E; 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynak1ádaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> - ov...
zprava-str.1.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> QpZn: SZ_072436/2019ÍKUSK Stejnopis č./Ž/ Cj.: 003290/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> CHOCNĚJOVICE IČ: 00237906 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 01.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícim orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 29.04.2020
<br> I 19.09.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Chocnějovice
<br> Chocnějovice 43 294 13 Mohelnice nad Jizerou
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
priloha-k-31.12.2019.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Chocnějovice; IČO 00237906; 43,294 13 Chocnějovice
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 17:04
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti <,>
nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek
účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá <,>
vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
ČÚS č.701 - č.710 a MP/28OEKO v aktuálním znění <.>
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob metodou B
b) postupy účtování u opravných položek k 31.12.daného účetního období
c) hranice pro DDHM je 3000,- Kč,hranice pro DDNM je 7000,- Kč
d) způsob odepisování majetku - rovnoměrný
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 32 058 570,8632 084 361,86
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16 425,0023 675,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 376 477,86395 018,86902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 31 665 668,0031 665 668,00909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinanco...
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2019.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Chocnějovice; IČO 00237906; 43,294 13 Chocnějovice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 17:01
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 5 447 324,64 7 338 568,58
<br> I.Náklady z činnosti 5 391 142,64 7 205 809,78
<br> 1.Spotřeba materiálu 209 057,58501 243 045,00
<br> 2.Spotřeba energie 527 296,29502 466 214,10
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 13 650,25504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 513 819,03511 1 620 494,89
<br> 9.Cestovné 2 167,00512 4 530,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 15 128,00513 45 406,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 500 817,09518 1 784 748,32
<br> 13.Mzdové náklady 1 371 912,00521 1 547 202,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 253 511,00524 259 747,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 1 489,00525 1 496,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 7 395,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 175,00532 295,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 2 500,00538 1 500,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 624,00542 1 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 16 037,00543 29 340,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX X XXX,XX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 742 895,15551 731 725,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 4,70554 1 731,29
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<b...
rozvaha-k-31.12.2019.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Chocnějovice; IČO 00237906; 43,294 13 Chocnějovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 17:01
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 13 657 422,75 41 945 383,7455 602 806,49 39 601 554,37
<br> A.Stálá aktiva 13 650 152,15 36 383 606,6450 033 758,79 36 725 576,69
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 682 247,00 68 072,00750 319,00 124 964,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112 121,00112 121,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 570 126,00 68 072,00638 198,00 124 964,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 12 967 905,15 36 193 534,6449 161 439,79 36 478 612,69
<br> 1.Pozemky 16 571 680,5816 571 680,58 16 557 365,28031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 9 576 736,75 17 718 192,1627 294 928,91 17 974 393,51021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 022 044,00 1 687 460,002 709 504,00 1 885 592,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 369 124,402 369 124,40028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 166 901,90166 901,90 11 961,90042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 49 300,0049 300,00 49 300,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 122 000,00122 000,00 122 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br...
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-k-31.12.2019.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Chocnějovice 43,294 13 Chocnějovice
<br> 002379062019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 400 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 505 000,00 1 504 136,49107,44 99,94
<br> 0000 35 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 000,00 41 716,86119,19 99,33
<br> 0000 151 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 146 000,00 140 692,9193,17 96,37
<br> 0000 1 152 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 311 000,00 1 310 494,23113,76 99,96
<br> 0000 100 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82 000,00 31 920,0031,92 38,93
<br> 0000 2 900 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 951 000,00 2 950 282,49101,73 99,98
<br> 0000 23 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 23 000,00 22,720,10 0,10
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50,00 35,000,00 70,00
<br> 0000 210 000,001337 Poplatek za komunální odpad 253 000,00 252 325,00120,15 99,73
<br> 0000 9 200,001341 Poplatek ze psů 10 700,00 10 605,00115,27 99,11
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 000,00 1 675,0083,75 83,75
<br> 0000 35 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 36 000,00 35 142,27100,41 97,62
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 180,00 176,820,00 98,23
<br> 0000 900 000,001511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 866 842,9696,32 96,32
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 39 885,83 39 885,830,00 100,00
<br> 0000 74 600,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn...
navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf
1
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - za rok 2019
<br>
OBCE CHOCNĚJOVICE,IČ 00237906
<br> se sídlem v Chocnějovicích čp.43
<br>
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
Starosta obce: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zpracovatel závěrečného účtu,účetní: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> - Rozpočet na rok XXXX byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27.3.2019
<br>
<br>
<br> Účty Obce Chocnějovice:
<br>
<br> Účet Číslo účtu k 1.1.2019
<br> (Kč)
<br> k 31.12.2019
<br> (Kč)
<br> BÚ u Komerční banky a.s.<,>
<br> Ml.Boleslav
<br>
<br> 6329181/0100
<br>
<br> 1.831.770,15
<br>
<br> 4.477.131,22
<br> BÚ u ČNB
<br> pobočka Praha
<br>
<br> 94-8615181/0710
<br>
<br> 742.732,68
<br>
<br> 876.901,48
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):
<br>
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2019
<br> Daňové příjmy 6.917.200,00 7.261.930,00 7.146.067,75
<br> Nedaňové příjmy 645.000,00 796.816,00 562.205,00
<br> Kapitálové příjmy 0,00 940,00 940,00
<br> Přijaté transfery 74.600,00 140.185,83 436.185,83
<br> Celkem příjmy 7.636.800,00 8.199.874,83 8.145.399,08
<br>
<br> Běžné výdaje 6.436.800,00 7.259.871,83 4.992.265,41
<br> Kapitálové výdaje 1.200.000,00 940.000,00 386.609,80
<br> Celkem výdaje 7.636.800,00 8.199.871,83 5.378.875,21
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 2.766.523,87
<br> Financování 0,00 0,00 -2.766.523,87
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12) – 12/2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Přijaté dotace – určené k vyúčtování:
<br>
<br> Posky-
<br> tovatel
<br> Polo
<br> žka
<br> ÚZ Stanovený účel Poskytnuto
<br> (Kč)
<br> Čerpáno
<br> (Kč)
<br> Vráceno
<br> (Kč)
<br> MF ČR 4111 98348 Volby EP 58.000,00 39.885,83 18.114,17
<br> KÚ Stř.kraje 4116 29014 Lesní
<br> hospodářství
<br> 1.700,00 1.700,00 0,00
<br> Obec
...

Načteno

edesky.cz/d/3930479

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz