« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Mikroregion Telčsko - schůze 24.6.2020 + další dokumenty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_18/6
sval má“ & Obor
<br> ** * ** Evropská unie * * Evropský sociální fond 5 ** * ** Operační program Zaměstnanost M0 ČESKÉ REPUBLIKY Mikroregion Telčsko nám.Zachariáše z Hradce 4 58856 Telč
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> dovolujeme si Vás pozvat na setkání starostů Mikroregionu Telčsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce * Centra společných služeb,které se uskuteční
<br> vrr
<br> ve středu 24.června 2020 v 16:00 hod.v prísalí Kulturního domu v Mrákotíně
<br> Program setkání:
<br> 1) Prezence účastníků
<br> 2) Zpráva o činnosti CSS za uplynulé období
<br> 3) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 4) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
<br> 5) Závěr
<br> Rozdělovník: Všem členům Mikroregionu Telčsko
<br> “El.<.> —1M
<br> MIKROREGION TEL.i NÁM.ZACHAHIÁŠEZ HRM,58856 TELČ * \ ___ ÉČQLÍILSO 3"
<br> Mgr.Roman F abeš předseda svazku
<br> V Telči: 04.06.2020
2020_18/5
Mikroregion Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč
<br> Pozvánka
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko,která se koná
<br> ve středu 24.června 2020 od 16:00 hodin přísálí Kulturního domu v Mrákotíně
<br> Program:
<br> 1) Úvod
<br> 2) Informace z rady
<br> 3) Projekty Mikroregionu Telčsko
<br> 4) Přijetí úvěru
<br> 5) Závěrečný účet MT za rok 2019
<br> 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MT za rok 2019 7) Účetní závěrka MT za rok 2019
<br> 8) Zpráva o činnosti dozorčí rady MT za rok 2019
<br> 9) Různé 10) Závěr Rozdělovník:
<br> Všem členům Mikroregionu Telčsko
<br> MIKROREGION TELČSKO
<br> um.ZACHARIÁŠE z moce 4 5ae se TELČ
<br> IČO.111 ao 311
<br> \ mm;—___:.<.> <.>
<br> V Telči 4.června 2020
<br> Mgr.XXXXX XXXXX předseda Mikroregionu Telčsko
<br> DATUM: TELEFON: MOBIL: E-MAIL: IČ: 567 223 235 778 412 690 telcsko©te|csko.cz 711 80 311
2020_18/4
Měsíc 2019 12 71180311
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3
<br> Bez ODPA 1 767 500,00 3 386 235,05 3 386 235,05
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.10 000,00 10 000,00 6 600,00
<br> Územní rozvoj 50 000,00 222 000,00 202 335,00 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 980 000,00 630 000,00 626 755,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 500,00 10 078,40
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 20 000,00 702 000,00 úrovně
<br> 6399 Ostatní finanční operace 76 000,00 76 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 808 000,00 4 354 735,05 5 010 003,45
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.20 000,00 15 500,00 15 475,00
<br> 3636 Územní rozvoj 820 500,00 850 000,00 733 975,04
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 700 000,00 2 173 281,00 2 173 281,00
<br> Chráněné části přírody 687 500,00 899 769,00 753 302,66
<br> Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 770 000,00 870 200,00 868 545,50 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 12 000,00 11 241,42
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 20 000,00 702 000,00 úrovně
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 008 000,00 4 840 750,00 5 257 820,62
<br> Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 1 057 393,00- 1 051 501,76-
<br> DIouhodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> FINANCOVÁNÍ součet za třídu 8 200 000,00 486 014,95 247 817,17
<br> Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku r 41 42 43
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 808 000,00 4 354 735,05 5 010 003,45
<br> PŘÍJMY CE...
2020_18/3
Licence: W184 strana 1/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 - návrh
(v Kč)
<br> Sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.10.02.2020 10h 6m39s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br>
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
<br> telefon 567 223 235
<br> mobil 778 412 690
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.mikroregiontelcsko.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003.K 31.12.2019 má svazek 51 členských obcí <.>
<br>
<br> Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Licence: W184 strana 2/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.10.02.2020 10h 6m39s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 040 500,00 1 448 500,00 1 421 768,40
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 1 767 500,00 2 906 235,05 3 588 235,05
<br> Příjmy celkem 2 808 000,00 4 354 735,05 5 010 003,45
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- společenský večer (vstupné): 6.600,- Kč
- organizační,administrativní a technické...
2020_18/2
Mikroregion Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč
<br> IČO: 711 88 311
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Kč (FIN2-12M) Rozvaha
Příjmy Rozpočet po změnách Skutečnost Aktiva (brutto hodnota) Stav k 01.01.2019 Stav k 31.12.2019
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 775 423,02 775 432,02
<br> Nedaňové příjmy 1 448 500,00 1 421 768,40 Dlouhodobý hmotný majetek 16 531 309,75 13 402 404,57
<br> Kapitálové příjmy 0,00 Nedokončený dlouhodobý majetek 366 364,70 713 124,70
<br> Přijaté transfery 2 906 235,05 3 588 235,05 Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky 6 854 654,87 2 377 076,75
<br> Příjmy celkem 4 354 735,05 5 010 003,45 Krátkodobý finanční majetek 456 444,21 208 627,04
<br> Aktiva celkem (brutto hodnota) 24 984 196,55 17 476 665,08
<br> Výdaje Rozpočet po změnách Skutečnost Pasiva Stav k 01.01.2019 Stav k 31.12.2019
<br> Běžné výdaje 2 267 469,00 2 684 539,62 Vlastní kapitál 12 859 234,41 11 108 847,85
<br> Kapitálové výdaje 2 573 281,00 2 573 281,00 Cizí zdroje 6 516 610,78 1 811 798,87
<br> Výdaje celkem 4 840 750,00 5 257 820,62 Pasiva celkem 19 375 845,19 12 920 646,72
<br> Výkaz zisku a ztráty
Financování Rozpočet po změnách Skutečnost Náklady Výnosy
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 1 057 393,00 1 051 501,76 Náklady z činnosti 2 844 885,12 Výnosy z činnosti 208 977,00
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) -1 057 393,00 -1 051 501,76 Finanční náklady 0,00 Finanční výnosy 10 078,40
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 486 014,95 247 817,17 Náklady na transfery 75 000,00 Výnosy z transferů 2 904 907,46
<br> Financování celkem 486 014,95 247 817,17 Daň z příjmu 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 2 919 885,12 Výnosy celkem 3 123 962,86
<br> Hospodářský výsledek 204 077,74
<br> Stav na bankovních účtech k 31.12.2019: 208 627,04 Kč
<br> Stav pokladny k 31.12.2019: 0,00 Kč
<br> Hospodaření svazku bylo přezkoumáno krajskými auditory při dílčím přezkoumání dne 19.11.2019 a při závěrečném přezkoumání dn...
2020_18/1
<.>.<.> —„4 i :
<br> IČ: 71180311,Mikroregion Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč
<br> Inventarizační zpráva
<br> V SOuladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.770; a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace
<br> byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2020
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 10.01.2020
<br> V období od 1.1.— 10.1.2020 nedošlo k pohybům na účtech <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> lventarizačni komise: Předseda IK: Ing.XXXXX XXXXX Člen IK: XXXXXXX XXXXXXX Člen IK: XXXXX XXXXX Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> inventurní stav zjištěný položka inventurní účetní stav - inventarizací - účetní stav - (účet) soupis č.popis jednotlivé částky netto netto manko přebytek 018 50 091,02 078 1 DDNM 50 091.02 0,00 0,00 0 O 019 725 332,00 079 2 Ostat.DNM 653 074,00 72 258,00 72 258,00 0 0 156 021 308 998,93 081 3 Stavby 43 794,00 265 204,93 265 204,93 0 O 163 022,<.>,10 894 529,30 032 4 řggoswtne mmm 1 314 532,00 9 279 847,30 9 279 847,30 0 o 164 028 1 998 876.34 088 5 DDHM 1 993 876,34 0,00 0,00 0 0 029 200 000,00 089 6 Ostat.DHM 195 492,00 4 508,00 4 508,00 0 0 167 042 _,713 124,70 153 7 gztakonceny 713 124,70 713 124,70 0 0 2310010 32 204,36 2310020 8 Běžný účet 173 077'18 208 627,04 208 627,04 0 0 2310030 58,37 2310040 3 287,13
<br> 2610100 0,00 28102XX 0,00 311 10 918,00 9 Odběratelé 10 918.00 10 918,00 321 84 763,82 10 Dodavatelé 84 763,82 84 763,82 331 0,00 336 Závazky za 0,00 337 11 zaměstnanci 0 00 0,00 0'00 342 0,00 335 P hl d' k 1041,00 0 9 av yza 12 zaměstnanci 1 041,00 1 041,00 341 0,00 13 Daň z příjmů 0,00 0,00 “l 348 Pohledávky za 41 3535-00 14 vybranými místními 41 395,00 41 395,00 vládními institucemi 374 K „.<.> t' '| h 0,00 r.pnja & za 0 y 15 ...

Načteno

edesky.cz/d/3923055

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz