« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - SVaK Jihlavsko - schůze 23.6.2020 + další dokumenty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_19/3
<.> =? a.153? *; a *."i » * cas; H 3 via se ; <.>
<br> AQIGÝGNG
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů apodle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br> (dále „svazek obcí“)
<br> za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br> I.Všeobecné informace
<br> Statutární orgán svazku obcí: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Mgr.XXXXX XXXXX — předseda předsednictva Vrcholný orgán svazku: valná hromada
<br> Další orgány: předsednictvo,kontrolní výbor
<br> Sídlo: Žižkova 93,Jihlava IČ: 484 60 915
<br> Zástupci svazku obcí.Mgr.XXXXX XXXXX v předseda předsednictva.Ing.XXXXXXXX XXXX - tajemník svazku ' XXXXX XXXXXXXXXX — hospodářka svazku X XXXX XXXXX - technik
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou osvědčení KA ČR č.078
<br> Přezkoumání provedli: - Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor - osvědčení KAČR č.X XXX,<.> Ing.XXXX XXXXXXXXX,auditorka - osvědčení KAČR č.XXXX,<.> lng.XXXXX XXXXXXX,asistentka auditora - osvědčení KAČR č.XX XX <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: Auditorská společnost provedla přezkoumání hOSpodaření svazku obcí v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona č.93/2009
<br> Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno: ' Dílčí přezkoumání hospodaření pr...
2020_19/2
Ltcence: DOFM scrana l / &! XCRGBZUC / ZU? [24012019 / OJUIEUIŠB
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč)
<br> 'ij * XXXX í" „
<br> identiňkační číslo XXXXXXXX
<br> název Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br> ulice,č.p.Žižkova 93
<br> obec Jihlava
<br> PSČ,pošta 586 01
<br> telefon 567569310
<br> fax
<br> e-mail sajtlova©vasji.cz
<br> WWW strá n ky
<br> i.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> ív.Stavy & obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativné
<br> Ví.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO & vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatni doplňující údaje
<br> Zpracováno syatémem GINIS Express UCB ílérůš.l) GDRDIC spol.s ?.Q.13,U272020 && 2m215
<br> lecnce: pony susna 2,3 xczoazor: /' noc 124012019 ; 01 01207 3) !.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ 07th.Šchvalený rozpočet Rozpočet po změnaciw Skutěčnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 39 400,00 3 841 880,00 3 841 688,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 154 255 403,00 122 390 239,34 119 372 905,02 Příjmy celkem 154 294 803,00 126 231 919,34 123 214 593,41 Efáii'ní výpis poíožek dle driEového třídění ft);počtové skíadb y * Schvšíe-ný rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2119 Ostatní příjmy Z vlastní činnosti 3 150,00 3 145,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 150,00 3 146,00 ím Příjmy z úroků (asi) 3 400,00 21 000,00 * 21 031,10— 2142 Příjmy z podílů na zisku & dividend 3 372 000,00 3 372 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 8 400,00 3 393 080,00 3 393 081,15 21 Příjmy z vl.čin_n.a odvody přeb.org.s přij.vzt.* 3 400,00 3 393 230,00 3 396 227,1—3 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 31 000,00 29 580,00 29 691,00 221 Přijaté sa...
2020_19/1
SVAZ VODOVODÚ A KANALIZACÍ J IHLAVSKO Zižkova 93 <.>,586 01 JIHLAVA
<br> VaK
<br> Sluivnmmiuzusmzrrjmmgp
<br> POZVÁNKA
<br> na 66.řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku města obcí „Svaz vodovodů a kanalizací JlHLAVSKO",“která se bude konat
<br> vúterý dne 23.6.2020 ve 14:30 hodin
<br> v zasedací místnosti VAS,a.s.divize Jihlava,Žižkova 93 Program:
<br> Zahájení jednání
<br> Projednání programu jednání
<br> Určení zapisovatele jednání
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Volba skrutátorů
<br> Zpráva o usnášeníschopnosti 66.valné hromady
<br> Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 65.valné hromady
<br> WFQWPWNř
<br> Kontrola plnění usnesení 65.valné hromady
<br> 9.Zpráva kontrolního výboru
<br> 10.Projednání 4.rozpočtového opatření 2019
<br> 11.Projednání závěrečného účtu za rok 2019
<br> 12.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> 13.Projednání návrhu 1.změny plánu investic na rok 2020
<br> 14.Projednání 1.rozpočtového opatření 2020
<br> 15.Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava - projednání návrhů následujících smluv a dohod: Dohody o narovnání mezi SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou,Dohody o narovnání mezi VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>,SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou,Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věci mezi SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou,Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou,Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou & Dohody o narovnání mezi SVaK Jihlavsko-NODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>
<br> 16.Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>,divize Jihlava
<br> 17.Vypořádání s vystoupenými obcemi Loucka
<br> 18.informace VAS a.s <.>,divize Jihlava \,: a__ (__—“'““- 19.Diskuse,různě _ _,\ 20.Zaverjednanr Cz/g'“(_/*"“,Ř.Č/
<br> Mgr.Roman Fa b e š předseda předsednictv...

Načteno

edesky.cz/d/3923054

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz