« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Změna č. 1 ÚP Krasíkovice - společné jednání - nový termín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krasíkovice - ZM. č.1 ÚP - F) ZPF a PUPFL - 05-2020 - návrh k SJ
7.67.01N
<br> )\- HRANICE ÚZEMÍ /
<br> // :| 7.67.01Af'1/f 1 -D 21 'A
<br> \\ O.\\ ' g \.l \ \ © ' \ Vl \ © \ / \ \ » V3! '.\ \\i\\ „k \ \)x a >
<br> ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PÚDNÍHO FONDU - ZPF
<br> © _ (A)
<br> ZÁBORY LESA - PUPFL
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PÚDNÍ FOND
<br> 7.29.01/l Mapové podklady
<br> (((/%
<br> 7.67.01N /“
<br> //—_ U/ // / V/ rf/ř/ /
Krasíkovice - ZM. č.1 ÚP - D) Koordinační výkres - 05-2020 - návrh k SJ
v $
<br> \ <,>
<br> \ \ *.\ -'.\ \ ».<.> -.\ —' /\ '.<.> 4 J \ 7.6/.u1 'i'L—— ",s *— “.»
<br> I - „._/
<br>.-------
<br> I" '
<br> 4 'o;
<br> HRANICE ÚZEMÍ
<br> :| 21 -A
<br> PLOCHY s ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY URBANIZOVANÉ
<br> KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> Dopravní infrastruktura
<br> _I.<.>.<.>.<.>.L <.>
<br> Technická infrastruktura
<br> J.<.>.<.>.<.>.<.> |_ <.>
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> Hi
<br> Mapové podklady
<br> (((/%
<br> L|M|TY VYUŽITÍ ÚZEMÍ KULTURNÍ L|M|TY
<br> TECHNICKÉ L|M|TY ".; g *.'
<br> Dopravní infrastruktura
<br> PŘÍRODNÍ L|M|TY
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Technická infrastruktura _.<.> L._.<.> I.<.> _.% _.Ll._.<.> l.l_ *_*—X““ VDJ ZEMĚDĚLSKÝ PÚDNÍ FOND ČOV 7.29.01/l
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.OBRANA STÁTU
Krasíkovice - ZM. č.1 ÚP - C) VPS a VPO - 05-2020 - návrh k SJ
\
<br> < a: D |_ ! : IZ |_ (D É LI.E E 2 2
<br> 599999 tíž E|| 999999
<br> VEREJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - VPS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
<br> Mapové podklady
<br> HRANICE UZEM| = 21 A
<br> (((/%
<br> >
<br> & /l // // //l/í,_
<br>.L “\,<.>,h.<.>.<.> ' ( W / ) / _ H - \ \ / I/ ' \ “\ „ i; \ — ' // _\ \_\„ / ( Š _ _ \\ \ x „: \ _,/ ' = u \ \\.) ' \ ' ' r — \ < \,\,' l \ \ nm | : r lm \ ' \\ * ' ““ '.\“ ' \\ L / / Í ',\I \ i v/- r.“,<.> \ _,<.> _: |l \ ě_ * J I' 1.l ) \ll-\n // _ \ | 1 \,'t— ll ' “\ _.<.> \ QW./ : % ]];/I,/,' \ g ]] r !,<.> /// : l ( l \„l/ // : \ \ | __,i \ <.>,1 Í * | I a,- '!.-'.'— / l \ \\ | I ] l l ! \\ V \ ' ' -./ l.! j._ A z \ ! \J \ 1.\ Il \.ý'“ \\j\-\ \.Ž.<.> \,\ <.>,<,> <.>,<.> \ V | \\ —-\ \\ L-„ĚAF _ u \,\.— \-.'n - \ \ \ " _.: * ) l [ CH I H | I \\\ \„.g,u v ĚL '.l l \ / | I.<.> \\ \ í % \ l \ //_— _ x-; ' \ | ) | l A/ J / ' \\ '! \ \\ \ _.//' | \ 4 LL * V / JJ \ / : ll „:?:-í \ *.= N“ /' Í“.\ / V \,) / /.f.vll /// \.\_ \ ! A ' “' /,// / f,“ i / “ _-.\ / / 7 \ \ /' l / ' 'n" 1,/ ' l / * tu,/n „ \ — ' / ',PH ll\.<.>.r / s.<.> './ ('(.' U) ' / A |: \ ý /
<br> /
<br> VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ- VPO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES í prvků systému ÚSES beze změn v krajině
<br> |— \— o o o o o o o o : D D D D D D D :
<br> Vymezen
Krasíkovice - ZM. č.1 ÚP - B) Hlavní výkres - 05-2020 - návrh k SJ
<,> m vZ U Y v.v.<.> v: | W R "_ B _m B 0 K _m % m s P T É M 2 S U C M m „lu _m Ý É F 0 N N U N E A | |_ R m v o N w w a S | z m m a m “ M M M O | A Ř m u É F v E R m B E a a T m.m 2 B R V a.<.>,<.>.S,„ U S R U v:.<.>.n.n.V- “ d E Y u E R.m._ „m _ S c „ o Á C A H Y N 0,m _ k |_,I I _ o.M C H m D v.<.> m.M N _,w /( 1 O C C m m _.m _ E % o /\ M 2 l.m 0 0 w._ a _ 2 E _ w /\ H P P H K D |_ T._ Ú T + M (\
<br> „,„\,L \ „.i,\\_ \ _
Krasíkovice - ZM. č.1 ÚP - A) Základní členění - 05-2020 - návrh k SJ
(\\.\MM//(\N„\_ \._ /_,/_///.\ \ \._
<br> “\,<.> Wwwx\ /
<br> s \.\ _
<br> / / \\ „z,„.<.> \ _ _„ __ / \ \ \ // |/,/ „.\.o / /|\\.\,/ / \./ / \ “\ / \ „,<.> \ % l / \ \ \\u\ \v,\ -.l// / \ \ „ \\I/ /( \,! \ \ : s \ \ : \\ I I \ \ \.\ \ f \ \ \.\ ? / & ©,_1.1 f \.<.> /\ 4.l \ \ \ A \\ / 1 \ \\ \ \ \\\ \\./ \ “& © \.: 0 „ __ \ \.<.>,\ \ \ \ ; © ©\\.\ \ z \.\\\ \ _,„WWW,/I \.“\ \ l \ \ Mf \ \\ \\ \\ ll! II III \\ l \ \ \ ;.„\\\ \ \\ \ \\\ \ v _ \\.v u _.\\ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \L,r (\\ \\\ \ //,\
<br> (((/%
<br> HRANICE UZEMI 21 A ČLENĚNÍ území _ _ _ _
<br> Mapové podklady
<br> infrastruktura Technická infrastruktura
<br> KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Krasíkovice - ZM č. 1 ÚP - II. Odůvodnění textová část - 05-2020 - návrh k SJ
1
<br>
<br> KRASÍKOVICE
k.ú.Krasíkovice
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Změna č.1
<br> TEXTOVÁ ČÁST
ZPRACOVANÁ ZPRACOVATELEM
<br>
<br> návrh ke společnému jednání
<br>
<br>
<br> Zpracovatel : Pořizovatel :
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX Městský úřad Pelhřimov
Letohradská X/XXX Odbor výstavby
XXX 00 Praha 7 Pražská 2460
393 01 Pelhřimov
<br>
<br>
2
<br>
<br> SEZNAM DOKUMENTACE
strana
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4
<br> TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN 5
<br> GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 77
Změna mapového podkladu
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Textová část
zpracovaná zpracovatelem změny ÚP
<br> 1.Soulad změny územního plánu s politikou územního rozvoje 78
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
<br> 1.1 Soulad změny územního plánu s politikou územního rozvoje
<br> 1.2 Soulad změny územního plánu se
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> 2.Soulad s cíli a úkoly územního plánování,83
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
<br> 3.Soulad s požadavky stavebního zákona 86
a jeho prováděcích předpisů
<br> 4.Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 86
<br> 5.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 88
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
<br> 6.Stanovisko krajského úřadu 88
( podle § 50 odst.5 stavebního zákona )
<br> 7.Sdělení,jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno 88
Sdělení,jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního
zákona zohledněno,s uvedením závažných důvodů,pokud některé
požadavky nebo připomínky zohledněny nebyly <.>
<br> 8.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 88
<br> 9.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 91
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
<br> 10.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 92
širších vztahů v území
<br>
<br>
3
<br>
<br> 11.Vyhodnocení splnění požada...
Krasíkovice - ZM č. 1 ÚP - I. Textová část - 05-2020 - návrh k SJ
1
<br>
<br> KRASÍKOVICE
k.ú.Krasíkovice
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
Změna č.1
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br>
návrh ke společnému jednání
<br>
<br>
<br> Zpracovatel : Pořizovatel :
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX Městský úřad Pelhřimov
Letohradská X/XXX Odbor výstavby
XXX 00 Praha 7 Pražská 2460
393 01 Pelhřimov
<br>
<br> 2
<br>
<br> SEZNAM DOKUMENTACE
strana
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3
<br> ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Textová část
<br> a) Vymezení zastavěného území 4
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrana a rozvoj jeho hodnot 4
<br> c) Urbanistická koncepce 7
včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití <,>
zastavitelných ploch,ploch přestavby systému sídelní zeleně
<br> d) Koncepce veřejné infrastruktury 9
včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití
<br> e) Koncepce uspořádání krajiny 14
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití <,>
prostupnost krajiny,územní systém ekologické stability,protierozní opatření <,>
ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin,apod <.>
<br> f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 20
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití ( hlavního využití ),přípustného využití,nepřípustného
využití ( včetně stanovení,ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb <,>
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 SZ ),stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
<br> g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 35
vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
<br> h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství 3...
Změna č.1 - UP Krasíkovice - společné jednání veřejnost
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Pražská 2460 „ 393 0! PELHRIMOV
<br> vAš DOPIS ZNJZE nNE NAŠE zNAČKA vvŘizUJEfTELEEON PELHŘIMOV OWBM/201864 Souček/565 351 468 3.června 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný dle _tž 6 odst.(1) písm.a) zákona č.1831/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ůdu v platném znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále Jien stavební zákon),platném znění a ve znění Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,() územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činností,v platném znění
<br> oznamuje a doručuje
<br> návrh Změny č.1 Územního plánu (ÚP) K r a s i k o v ic e veřeinosti <.>
<br> Zastupitelstvo obce Krasíkovice na svém veřejném zasedání konaném dne 3.6.20t8 schválilo pořízení Změny č.[ ÚP Krasikovice (k.ú Krasíkovice) <.>
<br> Obec Krasikovice IČ: 00583472,Krasíkovice 28 požádal dne 20.6.2018 Městský úřad Pelhřimov — odbor výstavby,odděleni územního plánu,Pražská 2460,393 0! Pelhřimov 0 pořízení Změny č.1 ÚP Krasíkovice a současně Zprávy o uplatňování ÚP Krasikoviec <.>
<br> Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Krasíkovice byly schváleny Zastupitelstvem obce Krasikovice na veřejném zasedání dne 3.2.2019 (v rámci Zprávy o uplatňování ÚP) <.>
<br> Návrh Změny b 1 ÚP Krasíkovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č 183/2006 Sb„ stavební zákon,v platném znění,dle 5 13 a přílohy č.7 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,vplatném znění,Vyhlášky č.501/2016 Sb <.>,v platném znění a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Krasíkovice <.>
<br> !( nahlédnutí je na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby,Pražská 2.460,Peihřimov v úředních dnech (pondělí,středa) a v dalších dnech po dohodě na tel,565 351 468 (František Souček),na Obecním úřadu Krasíkovice (u starosty obce — určeného zastupitele Josef...
Změna č.1 - UP Krasíkovice - společné jednání dotčené orgány
Str.1
<br> Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV
OV/891/2018-33 Souček/565 351 468 3.června 2020
<br>
Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako
<br> úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 50 odst.2 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),v platném znění a ve znění Vyhlášky č <.>
500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,v platném znění
<br>
oznamuje a doručuje
<br>
s p o l e č n é j e d n á n í
<br>
návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) K r a s í k o v i c e <.>
<br>
Jednání se uskuteční dne:
<br>
3.července 2020 v 09:00 hodin (pátek)
<br>
v zasedací místnosti odboru výstavby č.232 MěÚ Pelhřimov,Pražská 2460 (1.patro)
<br>
Zastupitelstvo obce Krasíkovice na svém veřejném zasedání konaném dne 3.6.2018 schválilo pořízení
Změny č.1 ÚP Krasíkovice (k.ú.Krasíkovice) <.>
<br> Obec Krasíkovice IČ: 00583472,Krasíkovice 28 požádal dne 20.6.2018 Městský úřad Pelhřimov – odbor
výstavby,oddělení územního plánu,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov o pořízení Změny č.1 ÚP Krasíkovice a
současně Zprávy o uplatňování ÚP Krasíkovice <.>
<br> Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Krasíkovice byly schváleny Zastupitelstvem obce
Krasíkovice na veřejném zasedání dne 3.2.2019 (v rámci Zprávy o uplatňování ÚP) <.>
<br> Návrh Změny č.1 ÚP Krasíkovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v
platném znění,dle § 13 a přílohy č.7 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,v platném znění,Vyhlášky č.501/2016 Sb.<,>
v platném znění a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Krasíkovice <.>
<br>
K nahlédnutí je na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby,Pražská 2460,Pelh...

Načteno

edesky.cz/d/3922178

Meta

Rozpočet   Stavby   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz