« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Závěr zjišťovacího řízení (§ 10d odst. 3 zákon č. 100/2001 Sb.) - posuzování koncepce je vyžadováno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_posuzovani_koncepce_je_vyzadovano.pdf 348,74 kB

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
Naše č.j.:
ŽP/7590/16
Spis.zn.:
ZN/2338ŽP/16
Počet listů:
2
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXXXXX XXX
jiri.soutner@plzensky-kraj.cz
<br> Datum:
<br> 28.4.2016
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
Název: Plán udržitelné mobility Plzně
Charakter koncepce:
Plán udržitelné mobility Plzně (dále také jen „PUMP“) je strategický dokument
podporující rozhodování vedení města Plzně o realizaci investičních i neinvestičních
opatření v dopravní obslužnosti města v létech 2016 – 2025.PUMP je důležitým
podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020 <.>
Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam,kde jsou nejvíce
přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k
udržitelným formám dopravy <.>
Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy,v cyklistické dopravě opatření
navázaná na atraktivní trasy podél řek,pro chůzi zlepšení podmínek na krátké
vzdálenosti v širším centru města,v automobilové dopravě pak zejména výstavba
okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město <.>
PUMP zahrnuje celkem 82 opatření různých typů,zatříděných do 24 balíčků.Ty
sdružují opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru,ale také podle
časové provázanosti či stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v
různých místech <.>
Předložená koncepce obsahuje opatření pouze v obecné rovině.Vyhodnocení vlivů
jednotlivých staveb a činností z hlediska ovlivnění ochrany přírody a krajiny a vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví včetně návrhu ochranných opatření,bude
předmětem navazujících stupňů projektové přípravy a to v souladu s platnou
legislativou ČR <.>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
<br> Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078
<br> IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
<br> 2/3
<br> Umístění: kraj: Plzeňský
Obec: Statutární město Plzeň
Návrhové období: 2016 - 2025
Předkladatel: Statutární město Plzeň,Útvar koordinace evropských projektů města
Plzně,Divadelní 3,301 21 Plzeň
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 4.4.2016 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o XXX,kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“),na
úřední desce kraje.Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce PLK008K a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům
pro zveřejnění na úředních deskách.Informace o oznámení koncepce byla písemně
zaslána také dotčeným správním úřadům <.>
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,oddělení IPPC a EIA <,>
obdrželo vyjádření celkem od 9 subjektů.Připomínky týkající se obsahu a rozsahu
posouzení byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení <.>
Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k vypořádání <.>
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce
provedl Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí podle kritérií
uvedených v příloze č.8 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zjišťovací řízení ve
smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem <.>
Plán udržitelné mobility Plzně jako koncepce naplňující dikci ustanovení § 10a odst <.>
1 písm.a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude předmětem
posuzování vlivů na životní prostředí <.>
Vyhodnocení požadujeme zpracovat v rámci základních zákonných požadavků
daných zejména § 2,§10b a přílohou č.9 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí s přihlédnutím na došlá vyjádření ke koncepci <.>
Pokud budou hodnoceny varianty řešení,požadujeme uvedení jasného výroku,zda
jsou jednotlivé varianty přípustné,popř.podmíněně přípustné.Dále požadujeme
určení,pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví,ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek <,>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
<br> Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078
<br> IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
<br> 3/3
<br> včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů,popř.k jejich
vyloučení,snížení,zmírnění anebo kompenzaci.Výrok se může lišit k jednotlivým
variantám <.>
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA
stanovuje příslušný úřad počet návrhů koncepce,jehož nedílnou součástí j...

Načteno

edesky.cz/d/391342


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz