« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Mimořádné opatření Koronavirus Vyvěšeno 9. března 2020, sňato 25. května 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Koronavirus Vyvěšeno 9. března 2020, sňato 25. května 2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,9.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019CZVG*
MZDRX019CZVG
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10.3.2020
<br> nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje
<br> lůžková péče,s výjimkou:
<br>  nezletilých pacientů <,>
<br>  pacientů s omezenou svéprávností <,>
<br>  rodiček <,>
<br>  pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
<br> onemocnění <.>
<br>
<br> Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
<br> službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
<br> formě se s účinností od 10.3.2020 nařizuje zákaz návštěv osob,s výjimkou:
<br>  nezletilých uživatelů sociálních služeb <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>  uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností <,>
<br>  uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br> Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České re...

Načteno

edesky.cz/d/3910579

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz