« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Strana 1 (celkem 4)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 28.05.2020
<br> Naše č.j.: OD/684/20/LK-DZp Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s <.>
Vyřizuje: Ing.Koubek IČ: 03762947
Tel.: 566 688 301 Brněnská 30
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01 Žďár nad Sázavou
Datum: 29.05.2020
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 28.05.2020
od právnické osoby SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s <.>,Brněnská 30,591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-42399-1/ČJ-
2020-161406-DING ze dne 04.05.2020 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením §
77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích
v územní působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
<br> v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<...

Načteno

edesky.cz/d/3904921

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz