« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh závěrečného účtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5
jó KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 20 04! 2020! KHK
<br> jjjíjjíjjujjj íllllllll lllll „|||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cešov,IC: 00271462
<br> za rok 2019 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 27.8.2019 - 9.1.2020
<br> na základě písemné žádosti obce Češov v souladu s ustanovením š 42 odst.1 zákona č.12832000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4202004 Sb.<.> o přezkotunávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 26.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.42022004 Sb.a 5 © 5 odst.2 písm.b) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Češov Češov 49 506 01 Jičín Zástupci za Obec: - XXXXXXXX XXXXXXX — starosta - lng.Vendula Hynková - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXX Šubrtova
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu XX č.4202004 Sb.á © 4 á g 6 zákona č.2550012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.4202004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod) byl učiněn dne 09.0 |.2020 <.>
<br> Pivovarské nám.[245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přez...
příloha č.4
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Obec Češov00271462
<br> sestavená k 31.12.2019
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
<br> 3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s
výjimkami konkrétních majetko...
příloha č.3
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
00271462IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 95 386,00 -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 95 386,00 -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 49 967 168,16 6 898 670,50
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 16 564 023,23 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 30 869 993,99 4 873 871,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 763 638,44 1 441 607,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 583 192,50 583 192,50
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 186 320,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> ...
příloha č.2
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Češov00271462
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 99 850,56 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 76 143,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 750,70 -Prodané zboží (504)4
<br> 50 446,82 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 1 388,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 260 905,62 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 760 534,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 115 198,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 692,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 900,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 13 068,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 792 191,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 8 722,60 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 724,00 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 135 475,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 74 137,00 -
<br> - -
<br> 5 345,00 -
<br> 52 023,00 -
<br...
příloha č.1
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2019
<br> Rok
<br> 2019
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 730 000,00 839 000,00 838 380,48 99,9 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 23 300,00 23 282,35 99,9 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 70 000,00 78 600,00 78 576,61 100 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 630 000,00 731 700,00 731 652,99 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 39 710,00 39 710,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 550 000,00 1 646 400,00 1 646 354,93 100 %
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - - 0,40 --- %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 138 000,00 143 000,00 141 501,00 99 %
0000 1341 Poplatek ze psů 4 100,00 4 100,00 4 080,00 99,5 %
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 350,00 67,5 %
0000 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 20 000,00 20 000,00 19 653,19 98,3 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 100,00 98,85 98,8 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 860 000,00 860 000,00 843 186,59 98 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 29 000,00 29 000,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 65 400,00 65 400,00 65 400,00 100 %
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 400 000,00 3 146 405,00 3 146 405,00 100 %
<br> 7 538 500,00 7 628 715,00 7 608 632,39Celkem za 0000: 99,7 %
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6 000,00 5 850...
k nahlédnutí
Závěrečný účet obce Češov za rok 2019
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o obci:
Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
Telefon: 493555148
Email: cesov@tiscali.cz
Bankovní spojení: 10925541/0100
Počet členů zastupitelstva: 5
V roce 2019 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br> Schválený rozpočet v Kč
Rozpočet po změnách v Kč
Plnění k 31.12.2019
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy
4073100,00
4387910,00
4367827,39
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy
435000,00
586961,50
568777,30
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy
0
5780,00
5780,00
<br> Tř.4 Přijaté transfery
3465400,00
3240805,00
3240805,00
<br> Příjmy po konsolidaci
7973500,00
8221456,50
8183189,69
<br> Tř.5 Běžné výdaje
2406262,00
2434137,00
1600100,25
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje
2100000,00
2100000,00
1526090,00
<br> Výdaje po konsolidaci
4506262,00
4534137,00
3126190,25
<br>
<br>
<br>
Tř.8 Financování
· 3467238,0
· 3687319,50
· 5056999,44
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a jsou součástí závěrečného účtu <.>
Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2019:
231 10 ZBÚ 10925541/0100 1,007.303,63 Kč
231 20 spořící účet 43-8304690297/0100 5,524.844,29 Kč
231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 751.914,77 Kč
<br>
<br> 3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2019
<br>
Stálá aktiva
021 – Stavby
30,869.993,99
<br> 022 – Samostatné movité věci
1,763.638,44
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
583.192,50
<br> 031 - Pozemky
16,564.023,23
<br> 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
95.386,00
<br> 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
186.32...

Načteno

edesky.cz/d/3903565

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz