« Najít podobné dokumenty

Obec Roudné - Smlouva o dílo na výměnu veřejného osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roudné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo na výměnu veřejného osvětlení
Smlouva o dílo
<br> uzavřená v souladu s ustanovením & 2586 a následujících 3 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> číslo smlouvy zhotovitele: 2020/ 150
<br> číslo smlouvy objednatele: 2 967% Zeta
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROUDNÉ,ULICE ROUDENSKÁ A u RYBNÍČKU
<br> Název díla:
<br> Obec Roudné,ulice Roudenská a U Rybníčku,ZUJ 544973
<br> Místo plnění díla: <.>,NUTS CZO311544973,okres Ceské Budějovice <.>
<br> Základní vymezení pojmů:
<br> a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky <.>
<br> b) Zhotovite/em je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky <.>
<br> c) Podzhotovite/em je poddodavate/ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky <.>
<br> d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
<br> prací,dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství <.>
<br> 1.1 Objednatel: sídlo:
<br> statutární zástupce: IČ:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> 1.2 Zhotovitel: sídlo:
<br> statutární zástupce: IČ:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> Registrace (spis.zn.):
<br> 1.Smluvní strany
<br> Obec Roudné Roudenská 120,373 07 Roudné
<br> XXXXXX XXX,starosta XXXXXXXX CXXXXXXXXX
<br> Raiffeisenbank a.s <.>,číslo účtu: 3300033/5500
<br> SETERM CB a.s.Nemanická 2765/16a,370 10 České Budějovice
<br> XXXXX XXXXXXXX,předseda představenstva XXXXXXXX
<br> CXXXXXXXXX
<br> Komerční banka,a.s <.>,číslo účtu: 763643231/0100
<br> Krajský soud v Č.Budějovicích,oddíl B,vložka 1173
<br> Strana 1 (celkem 12) 9 (
<br> SoD „Veřejné osvětlení — Roudné,ulice Roudenská a U Rybníčku“
<br> 1.3.Statutární orgány (příp.další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,že jsou oprávněny vsouladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo <.>
<br> 1.4.Při operativním řízení...

Načteno

edesky.cz/d/3898583

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roudné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz