« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Oznámení MÚ Soběslav - Vodovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení MÚ Soběslav - Vodovod
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV » Odbor životního prostředí náměstí Republiky 59,Soběslavl,392 01 Soběslav
<br> Spis.zn.: MS/03555/2020/Žd č.j.: ' MS/06511/2020 “ _ Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX gbec Élpešg lpec c.p.T | f : ' 381 5 8 149 e e (.m.O 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 E-manl: zidova©musobes|av.cz Datum: 07.04.2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ _ -_veřejn_ouvyhláškou
<br> Městský úřad Soběslav,odbor životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy dle 5 7 odst.2 písm.a) a 5 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,dálejako příslušný správní orgán dle ustanovení 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Správní řád,a věcně příslušný vodoprávní úřad 'dle ustanovení dle 9 106 zák.č.254/2001 Sb <.>,'o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,speciální stavební úřad dle 9 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),5 15 odst.5 zákona o vodách,a dle 5 27 odst.1 zákona č.274/2001 Sb <.>,o „ vodovodech a kanalizacích pro veřejnou'potřebu a o změně některých Zákonů,ve znění pozdějších předpisů,obdržel dne 1.7 02.2020 žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla - stavební záměr akCe s názvem _
<br> -.<.> " Propojení vodovodního řadu v obci Řípec "
<br> (dálejen "záměr") na pozemku parc.č; 27,52_/2,'3419 v katastrálním území Řípec
<br> Tím bylo podle 5 44 odst.1 správního-řádu zahájeno řízení o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu podle & 94j Odst.1 Stavebního zákona a podle 5 15 odst.1 vodního zakona |nvestora jímžje: “ '
<br> Obec Řípec,IČO 00667137,se sídlem Řípec 39,391 81 Veselí nad Lužnicí,kterou v řízení zastupuje spol.A- Z EKO ateliér s.r.o <.>,Bechyňská 46/14,392 01 Soběslav
<br> Ve společném územním a stavebním řízení'staVební úřaddle 5940 stavebního zákona posoudí,zda je stavební záměr v souladu s požadavky danými tímto zákonem a dle & 94p stavebního zákona v následném společném povolení schválí stavební záměr a vymezí poz...

Načteno

edesky.cz/d/3893166

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz