« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - Návrh závěrečného účtu Region Židlochovicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování příspěvku na RTIC za 2019.pdf (31.27 kB)
Město Židlochovice,Masarykova 100
667 01 Židlochovice
<br> 1/2
<br> Výdaje na regionální turistické informační centrum (RTIC):
<br> 597 608,00 Kč
33 184,10 Kč
39 082,48 Kč
<br> 325 725,12 Kč
55 367,35 Kč
<br> 4 417,64 Kč
3 649,00 Kč
<br> 16 517,00 Kč
1 059 033,69 Kč
<br> 1.Mzdové náklady
<br> 2.Materiál
<br> 3.Inventář
<br> 4.Zboží
<br> 5.Služby
<br> 6.Opravy
<br> 7.Občerstvení
<br> 8.Příspěvek spolku Brněnsko z.s <.>
V roce 2019 zaplatilo město Židlochovice členský příspěvek spolku Brněnsko z.s.ve výši 16.517,- Kč <.>
<br> Příjmy a výdaje RTIC Židlochovice za 2019
<br> V roce 2019 město Židlochovice zaplatilo na opravách RTIC částku ve výši 4.417,64 Kč,a to za opravu pamětní desky
a nerezové cedulky rozhledny <.>
<br> Inventář
<br> Služby
<br> Město Židlochovice v roce 2019 zaplatilo za služby částku ve výši 55.367,35 Kč.Služby zahrnují dopravu,vystoupení
na farmářských trzích,výměnu skla na nástěnce,servis vinotéky,certifikaci zařízení pro rok 2019,výměnu LED
osvětlení,montáž vertikálních žaluzií,montáž okenních kliček,výměnu baterie a montáž WC zámků,malířské práce <,>
nátěr kastlového okna,školení <.>
<br> V roce 2019 zaplatilo město Židlochovice za občerstvení RTIC 3.649,- Kč <.>
<br> DSO Region Židlochovicko poskytl v roce 2019 městu Židlochovice příspěvek na RTIC v celkové výši 167.796,- Kč <.>
Celý příspěvek ve výši 167.796,- Kč město Židlochovice v průběhu roku 2019 vyčerpalo.Příspěvek byl použit k
následujícím účelům:
<br> V roce 2019 byly mzdové náklady města Židlochovice na provoz RTIC v celkové výši 597.608,- Kč.Jedná se o hrubou
mzdu a odvody za organizaci.Na RTIC jsou zařazeni ve výši 0,50 úvazku Ing.XXXXXX XXXXXXXX a X,XX úvazku Lenka
Betášová.Dále jsou zde započítáni brigádníci v letních měsících <.>
<br> V roce 2019 byly materiálové náklady města Židlochovice na RTIC v celkové výši 33.184,10 Kč.Tato částka zahrnuje
náklady na drobný materiál,turistická razítka,látky na výrobu tašek,kancelářský papír,tonery <.>
<br> V roce 2019 nakoupilo město Ži...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 2019.pdf (495.23 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKU,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Region Židlochovicko Masarykova 100 667 01 Židlochovice
<br> I.RozpočLové příjmy
<br> Schválený
<br> Fin 2 — 12 M
<br> Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a b 1 2 3 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obci 397 100,00 397 100,00 395 551,00 99,6 99,6 P ř i j m y c e l k e m 397 100,00 397 100,00 395 551,00 99,6 99,6 FENIX,Výkaznictví 8.61.003 Strana 1 Tisk: 4.1.2020 13:17:43 IČO: 71225552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR (v Kč Region Židlochovicko sestavený k 31.12.2019 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 2143 5139 Nákup materiálu j.n.162 000,00 162 000,00 148 593,00 91,7 91,7 2143 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 100,0 2143 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 49 000,00 2143 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 886,00 57,7 57,7 2143 5179 Ostatní nákupy j.n.88 000,00 88 000,00 87 925,00 99,9 99,9 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 167 800,00 167 800,00 167 796,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 475 800,00 475 800,00 411 200,00 86,4 86,4 3723 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 24 200,00 13,4 13,4 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 180 000,00 180 000,00 24 200,00 13,4 13,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 735,00 86,8 86,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 1 735,00 86,8 86,8 6402 5367 Výdaje z FV min.let obec—obec 1 385 900,00 1 385 900,00 1 385 646,62 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let l 385 900,00 1 385 900,00 1 385 646,62 100,0 100,0 V ý d a j & C e l k e m 2 043 700,00 2 043 700,00 1 822 781,62 89,2 89,2
<br> FENIX,Výkaznictv...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2019.pdf (417.7 kB)
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
<br> Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 35825/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO REGION ŽIDLOCHOVICKO,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 5.září 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 4.února 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Židlochovice Masarykova 100,667 01 Zidlochovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodařeníve smyslu X; X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXX - předseda
<br> lng.Michaela Schónwálderová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v (5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 8.srpna 2019,a to doručení...
Závěrečný účet za rok 2019 - elektronická ÚD.pdf (90.16 kB)
DSO Region Židlochovicko
Masarykova 100,667 01 Židlochovice
<br> Závěrečný účet za rok 2019
IČ: 71225552
<br> 1/6
<br> Příjmy svazku za rok 2019:
<br> Příspěvky svazku za rok 2019:
<br> Obec Počet obyv.Zaplatit Zaplaceno Dne
Blučina 2229 24 519,00 24 519,00 3.4.2019
Bratčice 686 7 546,00 7 546,00 26.3.2019
Holasice 1161 12 771,00 12 771,00 28.2.2019
Hrušovany 3534 38 874,00 38 874,00 12.4.2019
Ledce 216 2 376,00 2 376,00 15.4.2019
Medlov 830 9 130,00 9 130,00 9.1.2019
Měnín 1874 20 614,00 20 614,00 15.2.2019
Moutnice 1170 12 870,00 12 870,00 8.3.2019
Nesvačilka 322 3 542,00 3 542,00 5.4.2019
Nosislav 1386 15 246,00 15 246,00 19.3.2019
Opatovice 1124 12 364,00 12 364,00 15.4.2019
Přísnotice 876 9 636,00 9 636,00 11.4.2019
Rajhradice 1463 16 093,00 16 093,00 25.4.2019
Rebešovice 970 10 670,00 10 670,00 25.2.2019
Sobotovice 577 6 347,00 6 347,00 10.1.2019
Syrovice 1738 19 118,00 19 118,00 25.4.2019
Těšany 1230 13 530,00 13 530,00 10.1.2019
Unkovice 747 8 217,00 8 217,00 21.3.2019
Vojkovice 1158 12 738,00 12 738,00 20.3.2019
Žatčany 879 9 669,00 9 669,00 11.3.2019
Židlochovice 3796 41 756,00 41 756,00 14.2.2019
<br> 27966 307 626,00 Kč 307 626,00 Kč
<br> Členské příspěvky k MAS Podbrněnsko:
<br> Obec počet obyv.Zaplatit Zaplaceno Dne
Blučina 2229 11 145,00 11 145,00 3.4.2019
Bratčice 686 3 430,00 3 430,00 26.3.2019
Hrušovany 3 534 17 670,00 17 670,00 12.4.2019
Ledce 216 1 080,00 1 080,00 11.3.2019
Medlov 830 4 150,00 4 150,00 9.1.2019
Nosislav 1 386 6 930,00 6 930,00 19.3.2019
Přísnotice 876 4 380,00 4 380,00 11.4.2019
Rebešovice 970 4 850,00 4 850,00 25.2.2019
Sobotovice 577 2 885,00 2 885,00 10.1.2019
Syrovice 1 738 8 690,00 8 690,00 18.4.2019
Unkovice 747 3 735,00 3 735,00 21.3.2019
Židlochovice 3 796 18 980,00 18 980,00 14.2.2019
<br> 17 585 87 925,00 87 925,00
<br> Na Valné hromadě dne 19.12.2018 byly odsouhlaseny členské příspěvky na rok 2019.Výše členského
příspěvku byla stanovena na 11,- Kč na obyvatele jednotlivé obce.Členské příspěvky stanovené pro rok
2019...

Načteno

edesky.cz/d/3892398

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz