« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21/20/2
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 J ihíava Stejnopis č.: "ff
<br> č.j.: KUJI 1815512020 ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Přibyslavská
<br> se sídlem Bechyňovo náměstí 1,582 22 Přibyslav,lČO: 709517'30 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23.října 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceíků a dobrovoíných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 25.února 2020 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 25.února 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obcí Přibyslavská Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření čísío XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložiti: XXXXXX XXXXXXX — předseda XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Přibyslavská nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> XXXXXXX SY,XXX XX Jihlava,EČO: XXXXXXXX lD datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb...
21/20/1
SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA
IČ 70951730
<br> Závěrečný účet za rok 2019
Počátečný stav účtu k 01.01.2019 Kč 593 474,77
<br> Konečný stav účtu k 31.12.2019 Kč 614 708,77
<br> PŘÍJMY Plnění Rozpočet
paragraf položka Kč Kč
<br> neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 42 723,00 42 723,00
<br> úrok z účtu 6310 2141 0,00 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 42 723,00 42 823,00
<br> VÝDAJE Plnění Rozpočet
paragraf položka Kč Kč
<br> ostatní osobní výdaje 3639 5021 5 000,00 5 000,00
<br> nákup materiálu 3639 5139 0,00 1 000,00
<br> služby pošt 3639 5161 0,00 1 000,00
<br> služby zpracování dat 3639 5168 6 019,00 6 019,00
<br> nákup služeb 3639 5169 0,00 5 000,00
<br> programové vybavení 3639 5172 4 840,00 4 840,00
<br> pohoštění 3639 5175 1 766,00 5 000,00
<br> 3639 17 625,00 27 859,00
<br> služby peněžních ústavů 6310 5163 3 864,00 5 000,00
<br> nespecifikované rezervy 6409 5901 0,00 0,00
<br> VÝDAJE CELKEM 21 489,00 32 859,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> změna stavu krát.prostředků na bank.účtech 8115 -21 234,00
<br> DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE:
<br> DATUM SEJMUTÍ Z ÚŘEDNÍ DESKY:
<br> Razítko obce a podpis starosty,starostky obce:

Načteno

edesky.cz/d/3887553

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz