« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stávajících bet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0371.pdf 600,94 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0371/16
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 27.4.2016
Č.j.: UMO6/0629/16
<br> Vypraveno dne: 27.4.2016
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br> Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona v územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 8.3.2016 podal
statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
I <.>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stávajících betonových sloupech ČEZ ve
výšce 7m se svítidly Philips Malaga SGS101 s výbojkou 70W,propojených nadzemním kabelem
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1507/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Valcha,parc.č <.>
710/1 (ostatní plocha),parc.č.711 (ostatní plocha),parc.č.765/10 (orná půda),parc.č.2255/2 (ostatní
plocha) v katastrálním území Litice u Plzně <.>
Druh a účel umisťované stavby:
nové veřejné osvětlení bude vybudováno v úseku cca 320 m podél komunikace na pozemku parc.č <.>
711 v k.ú.Litice u Plzně,která odbočuje z Klatovské ulice od křižovatky s ulicí K Lávce
pro svítidlo v projektové dokumentaci označené S1 bude umístěn nový betonový sloup EPV 9/3 dle
situace v projektové dokumentaci
svítidla označená S2 až S9 budou osazena na stávající opěrné body distribučních rozvodů NN <,>
svítidla budou na sloupech upevněna bez výložníků pomocí držáků na betonové sloupy
napájení nových svítidel bude provedeno samonosným nadzemním vedením AES 4x16,které bude
upevněno na betonové sloupy pomocí kotevních objímek
Umístění stavby na pozemku:
parc.č.1507/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Valcha <,>
<br> Č.j.UMO6/0629/16
<br> -
<br> str.2
<br> parc.č.710/1 (ostatní plocha),parc.č.711 (ostatní plocha),parc.č.765/10 (orná půda),parc.č <.>
2255/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Litice u Plzně
<br> Určení prostorového řešení stavby:
pro svítidlo v projektové dokumentaci označené S1 bude umístěn nový betonový sloup EPV 9/3 dle
situace v projektové dokumentaci
svítidla označená S2 až S9 budou osazena na stávající opěrné body distribučních rozvodů NN <,>
svítidla budou na sloupech upevněna bez výložníků pomocí držáků na betonové sloupy
napájení nových svítidel bude provedeno samonosným nadzemním vedením AES 4x16,které bude
upevněno na betonové sloupy pomocí kotevních objímek
Vymezení území dotčeného vlivy stavby <.>
- Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení,neboť
se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků,a dále osoby,jejichž vlastnická
práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům,nebo stavbám na nich,může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby,o kterých tak stanoví zvláštní předpis.Stavební úřad
vymezil okruh sousedních pozemků a staveb,které by mohly být umístěním stavby dotčeny takto:
st.p.2575,parc.č.712/1,712/2,712/3,712/4,713/1,713/2,713/4,765/8,765/9,765/11,765/13 <,>
765/25,765/26,765/28,765/29,765/30,765/39,765/50,1560/15 v katastrálním území Litice u Plzně
- Navrhovaná stavba řeší provedení nového veřejného osvětlení v délce 320m podél komunikace,které
bude zajištěno 9 novými osvětlovacími body na betonových sloupech.Vlivem provádění prací dojde
ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel a návštěvníků v místě způsobeném zejména
zvýšeným hlukem a prašností od stavebních mechanismů.Zvýšená hlučnost a prašnost od stavebních
mechanismů lze vhodným omezením pracovní doby a výběrem mechanismů minimalizovat <.>
II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje 3x výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy (1:250) se zakreslením stavebního pozemku <,>
požadovaným umístěním stavby,s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb,kterou vypracoval Ing.Polívka,ČKAIT 0201620,ELEKTRO
WELLMONT,Zborovská 146/35,Plzeň <.>
2.Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené v územním ...

Načteno

edesky.cz/d/388609

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz