« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Víska - Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Víska.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyřejná vyhláška-opatření obecné povahy-ministerstvo zemědělství.pdf (PDF 8.94 MB)
__.<.>.<.> --—-——7—"__ wow !Doí—w
<br> ;“ ý.„Za-Cz)
<br> 1513 ???/" ' 23%" " Mze?
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> hož—et listůipřlloh:
<br> 11110í2020-MZE-i5212
<br> Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
<br> cl.: „„O/zomllzeemz Illlllllillllllllliilllllllllilllllll UDU3294488?5
<br> Vyřizuje: ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> lD DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne '.2„ 4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s & 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51s lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 29 odst.1,5 31 odst.B,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s Výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
<br> 1.1 se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že halina vzniklá na lesnich pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněno do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiát lesních dřevin : kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku z...

Načteno

edesky.cz/d/3884083

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Víska      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz