« Najít podobné dokumenty

Obec Kladníky - Účetní závěrka obce za rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kladníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ucetni zaverka 2019.docx [0,01 MB]
Obec Kladníky IČO:00636291
Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019 na základě zákona o účetnictví č.563/1991Sb <.>
Sestavil:Mikešová Ivana-účetní
Sestavena: dne 20.5.2020
Údaje o obci:
Obec Kladníky,Kladníky 21,751 31 Lipník n/B
Telefon: 581 797 316
e-mail: oukladniky@centrum.cz
IČO:00636291
Rozpočet obce Kladníky na rok 2019 byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2018 a to jako vyrovnaný v celkové výši 2 305 000,00 Kč <.>
V průběhu roku 2019 bylo přijato celkem 12 rozpočtových opatření a rozpočet obce dosáhl celkové výše 2 801 614,90 Kč <.>
<br> Celková aktiva obce k 31.12.2019 činí 37 474 755,81 Kč z toho stálá aktiva-majetek obce – odslouhlasený inventarizační komisí dle inventurních podkladů,které jsou součástí závěrečného účtu obce jsou ve výši 35 617 155,96 Kč a tvoří je tyto účty:
Stálá aktiva
-018 - PC program pro elektronické podávání dat- 4 800,00Kč
-019 – územní plán obce - 189 970,00Kč
-031-pozemky - 1 160 296,70Kč z toho pozemky – s věcným břemenem- 145 901,62Kč
- ostatní- 291 128,68Kč
- zastavěná plocha- 31 984,44Kč
- zemědělské- 273 096,65Kč
- lesní- 418 185,31Kč
-021-stavby - 16 867 228,21Kč
-022-samostatné hmotné věci movité- 565 699,00Kč(auto,motorové stříkačky,zabezpečovací zařízení,sekací traktorek,rozhlasová ústředna)
-028-ostatní drobný majetek- 1 136 950,05Kč
a oběžná aktiva ve výši 1 857 599,85 Kč a tvoří je tyto účty:
- 311-pohledávka za vodné,stočné a pronájem vodoměru k 31.12.2019 -13 764,00 Kč
-314- zálohy na energii a plyn k 31.12.2019- 69 830,00 Kč -tyto budou vyúčtovány v příštím účetním období
-315- nezaplacené poplatky 2019 - 29 146,50 Kč
-231-peněžní prostředky obce-231 100 Bú ČSOB- 1 220 413,58 Kč
-231 200 ČNB- 479 375,77 Kč
-pokladna- 42 070,00 Kč
Celková pasiva obce k 31.12.2019 činí 31 466 327,16Kč a tvoří je tyto účty:
-401-jmění účetní jednotky- 13 364 872,77Kč
-403-transfery na pořízení dlouhodobého majetku- 16 974 268,60 Kč
-406-oceňovací rozdíly- -2 499 402,82Kč
-432-výsledky hospodaření minulých...

Načteno

edesky.cz/d/3884034

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kladníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz