« Najít podobné dokumenty

Obec Kladníky - Návrh závěrečného účtu obce Kladníky za rok 2019 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kladníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz zisku 12 2019.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Kladníky00636291
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Kladníky čp.21,751 31 Kladníky
Kontaktní osoba:
<br> 232 118,65 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 166 421,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 70 353,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 5 847,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 589 830,53 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 589 040,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 75 926,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 413,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> 284,00 -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 3 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 7 028,60 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 434 306,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 31 680,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 1 973,60- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 147 418,54 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 142 064,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 000 771,95 -
<br> - -
<br> 9 254,00 -
<br> 697 098,60...
Ucetni zaverka 2019[1].docx [0,01 MB]
Obec Kladníky IČO:00636291
Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019 na základě zákona o účetnictví č.563/1991Sb <.>
Sestavil:Mikešová Ivana-účetní
Sestavena: dne 20.5.2020
Údaje o obci:
Obec Kladníky,Kladníky 21,751 31 Lipník n/B
Telefon: 581 797 316
e-mail: oukladniky@centrum.cz
IČO:00636291
Rozpočet obce Kladníky na rok 2019 byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2018 a to jako vyrovnaný v celkové výši 2 305 000,00 Kč <.>
V průběhu roku 2019 bylo přijato celkem 12 rozpočtových opatření a rozpočet obce dosáhl celkové výše 2 801 614,90 Kč <.>
<br> Celková aktiva obce k 31.12.2019 činí 37 474 755,81 Kč z toho stálá aktiva-majetek obce – odslouhlasený inventarizační komisí dle inventurních podkladů,které jsou součástí závěrečného účtu obce jsou ve výši 35 617 155,96 Kč a tvoří je tyto účty:
Stálá aktiva
-018 - PC program pro elektronické podávání dat- 4 800,00Kč
-019 – územní plán obce - 189 970,00Kč
-031-pozemky - 1 160 296,70Kč z toho pozemky – s věcným břemenem- 145 901,62Kč
- ostatní- 291 128,68Kč
- zastavěná plocha- 31 984,44Kč
- zemědělské- 273 096,65Kč
- lesní- 418 185,31Kč
-021-stavby - 16 867 228,21Kč
-022-samostatné hmotné věci movité- 565 699,00Kč(auto,motorové stříkačky,zabezpečovací zařízení,sekací traktorek,rozhlasová ústředna)
-028-ostatní drobný majetek- 1 136 950,05Kč
a oběžná aktiva ve výši 1 857 599,85 Kč a tvoří je tyto účty:
- 311-pohledávka za vodné,stočné a pronájem vodoměru k 31.12.2019 -13 764,00 Kč
-314- zálohy na energii a plyn k 31.12.2019- 69 830,00 Kč -tyto budou vyúčtovány v příštím účetním období
-315- nezaplacené poplatky 2019 - 29 146,50 Kč
-231-peněžní prostředky obce-231 100 Bú ČSOB- 1 220 413,58 Kč
-231 200 ČNB- 479 375,77 Kč
-pokladna- 42 070,00 Kč
Celková pasiva obce k 31.12.2019 činí 31 466 327,16Kč a tvoří je tyto účty:
-401-jmění účetní jednotky- 13 364 872,77Kč
-403-transfery na pořízení dlouhodobého majetku- 16 974 268,60 Kč
-406-oceňovací rozdíly- -2 499 402,82Kč
-432-výsledky hospodaření minulých...
rozvaha 12 2019.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
00636291IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Kladníky
Kladníky čp.21,751 31 Kladníky
<br> Kontaktní osoba:
<br> 194 770,00 52 295,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 800,00 4 800,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 189 970,00 47 495,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 35 422 385,96 5 955 156,05
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 1 160 296,70 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 16 867 228,21 4 317 090,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 565 699,00 301 116,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 336 950,05 1 336 950,05
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 15 492 212,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 142 475,00 151 974,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
plneni prijmu a vydaju 2019.xlsx [0,01 MB]
List1
<br> 1)Údaje o plnění příjmů a výdajú za rok 2019
( údaje jsou v tisících Kč)
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017
Třída 1 – daňové příjmy 2137 2386 2368
Třída 2 – nedaňové příjmy 107 275 240
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 32 32
Třída 4 – Přijaté transfery 61 108 701
Příjmy celkem 2305 2802 3341
Třída 5 – Běžné výdaje 2305 3620 2561
Třída 6 – Kapitálové výdaje 0 319 319
Výdaje celkem 2305 3939 2880
Saldo: Příjmy - Výdaje 0 -818 461
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0
Splátky úvěrů 0 0 0
Fond rezerv 0 0 0
Fond ….<.> 0 0 0
Prostředky minulých let 0
Financování celkem 0 818 -461
Přebytek (-),ztráta (+)
<br> Stav peněžních prostředků na účtech k 1.1.2019: 1,276,608.44 Kč
Zůstatek peněžních prostředků na účtech k 31.12.2019: 1,699,789.35 Kč
Zůstatek v pokladně k 31.12.2019 42,070.00 Kč
<br>
List2
<br>
List3
návrh -zaverecny ucet 2019 Obec Kladniky- ICO 00636291.docx [0,01 MB]
Obec Kladníky IČO 00636291
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
Údaje o obci:
Obec Kladníky,Kladníky 21,751 31 Lipník n/B
Telefon: 581 797 316
e-mail: oukladniky@centrum.cz
bankovní spojení: ČSOB Přerov č.ú.182878956/0300
ČNB Ostrava č.ú.94-3617831/0710
<br> Zastupitelstvo obce:
Starosta: PhDr.XXXXX XXXXXXXX
Místostarosta: XXXXX XXXXXX
Zastupitelé: XXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
<br> V roce XXXX pracovaly tyto výbory:
- finanční výbor
- kontrolní výbor
<br> Rozpočet obce Kladníky na rok 2019 byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2018 a to jako vyrovnaný v celkové výši 2 305 000,00 Kč <.>
V průběhu roku 2019 bylo přijato celkem 12 rozpočtových opatření a rozpočet obce dosáhl celkové výše 2 801 614,90 Kč <.>
Rozpočtový výhled obce je sestaven na období 2017-2021 <.>
<br> Inventarizace:
Starosta 10.12.2019 vydal příkaz k provedení inventarizace majetku a účtů <.>
Inventarizace byla provedena dokladově a fyzicky a byla ukončena 20.1.2020 <.>
Inventarizací účtů bylo zjištěno,že nebyl převeden dar stavba „Polní cesty a protierozní opatření k.ú.Kladníky – I.etapa.“ z účtu 042 na účet 021 a vyčleněná část daru „zeleň“ nebyla zavedena do majetku.Náprava byla provedena v období 01/2020 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření:
V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,obec požádala o přezkoumání hospodaření obce
KÚ Olomouckého kraje.Přezkoumání bylo provedeno 4.3.2020
Závěr-byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):
<br>
DSO:Obec Kladníky byla v roce 2019 členem MR Lipensko a MR Záhoří-Helfštýn <,>
DSO Moravská Brána a Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) <.>
<br> Hospodářská činnost obce: obec nevede hospodářskou činnost.Příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti a plynou především z daňových příjmů,nájmů pozemků a nebytových prostor...
majetek 2019.rtf [0,14 MB]
Rozvaha
<br>
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br>
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2019
<br>
IČO:
<br> 00636291
<br>
Název:
<br> Obec Kladníky
<br>
Sídlo:
<br> Kladníky čp.21,751 31 Kladníky
<br>
<br>
<br>
<br> Kontaktní osoba:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo pol <.>
Název položky
SU
1
2
3
4
<br>
<br>
BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
<br>
<br>
<br>
<br> AKTIVA CELKEM
<br> 37 474 755,81
<br> 6 008 428,65
31 466 327,16
<br> 15 708 533,19
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A
<br> Stálá aktiva
<br> 35 617 155,96
<br> 29 609 704,91
<br> 14 261 115,95
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 007 451,05
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 194 770,00
<br> 52 295,00
142 475,00
<br> 151 974,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> (012)
-
<br> -
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Software
<br> (013)
-
<br> -
<br>
-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> Ocenitelná práva
<br> (014)
-
<br> -
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> (015)
-
<br> -
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)
4 800,00
<br> 4 800,00
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)
189 970,00
<br> 47 495,00
142 475,00
<br> 151 974,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 7
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (041)
-
<br> -
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek
<br> (051)
-
<br> -
-
<br> -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...
Fin 2-12 12 2019.pdf [0,31 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 305 000,00 = 2 305 000,00
2 801 614,90 = 2 801 614,90
3 341 281,95 = 3 341 281,95
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 593 000,00 = 593 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 2 305 000,00 = 2 305 000,00
2 801 614,90 = 2 801 614,90
2 748 281,95 = 2 748 281,95
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
2 305 000,00 = 2 305 000,00
3 939 125,65 = 3 939 125,65
2 880 345,04 = 2 880 345,04
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
2 305 000,00 = 2 305 000,00
3 939 125,65 = 3 939 125,65
2 287 345,04 = 2 287 345,04
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
2 305 000,00 = 2 305 000,00
3 939 125,65 = 3 939 125,65
2 287 345,04 = 2 287 345,04
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 137 510,75- = 1 137 510,75-
460 936,91 = 460 936,91
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 1 137 510,75 = 1 137 510,75
460 936,91- = 460 936,91-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 137 510,75 = 1 137 510,75
460 936,91- = 460 936,91-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 137 510,75- = 1 137 510,75-
460 936,91 = 460 936,91
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 04.02.2020
9:42:17
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kladniky),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 593 000,00 = 593 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl....
2019 - zpráva o výsledku PH.pdf [0,31 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/60647/2019/OK/9000 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 9446/2020 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kladníky za rok 2019 <,>
<br> IČ 00636291
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.9.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 4.3.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Kladníky za rok 2019 dne 23.8.2019.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 4.3.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kladníky
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 4.3.2020 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br> kontrolor: Mgr.XXXXX XXXX
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: PhDr.XXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Kladníky za rok 2019
<br>  byly zjištěny chyby a nedostatky,které n...

Načteno

edesky.cz/d/3884033

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kladníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz