« Najít podobné dokumenty

Obec Jaroslav - PopisZápis ze zasedánĂ­ ZO ze dne 24.2.2020  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jaroslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zz'ipis ze zasedéni obecniho zastupitelstva ze due 24.Z.2020
<br> Pritomni: p1’.Bezdiékové Lenka.pi r Mgr.Marke’ta La§t0vkové,p.Pi§t0ra Ales") <,>
p.Mgr.J ifena Zdenék,p.Wayrauch Franti§ek
<br> Program:
Zahaijeni,schvzileni programu
Jmenova’m’ zapisovatele a ovéfovatelfi zapisu
Schvéleni prodeje pozemku
Schvélem’ cenove’ nabr’dky
Schvélem’ cenové nabidky
Povér‘em' Elena zastupitelstva
Podpis darovaci smlouvy
Podpis darovaci smlouvy
Rozpoétové opatieni ('2.l
<br>,Schvéleru’ stfednédobého vyhledu
<br>.Projedna’lni vyroéni zprévy
<br>.Diskuze a zévér
<br> SEEwws¢M+wNe
<br> Bod 1
<br> Zahéjeni
<br> Jednénr’ zastupitelstva obce zahzijila XXXXXXXXX XXXXX Bezdiékové.Konsmovala,it: zasedéni
bylo iédné svoléno a pfitomna je nadpoloviéni Vét§ina élenfi zastupitelstva.Naivrhy na
doplném’ programu nebyly vzneseny.Navrieny program byl schva’len <.>
<br> Bod 2
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zépisu pam’ Mgr.Markétu Laétovkovour
Ovéfovateli Zapisu byli jmenovéni pan Wayrauch Franti§ek a pan Mgr.Jifena Zdenék <.>
<br> Bed 3
<br> Névrh usnesem’:
<br> Zastupitelstvo obce Jaroslav projednalo a schvililo prodej obecnr’ho pozemku p.p.593/32
0 vyméf'e 154 m2 psinu Nejedlému,Jaroslav 39 3 pam’ Zd’érkové,Jaroslav 68,ktery se
<br> uskuteénr’ p0 zhotovenl’ geometrického plénu a 13.1).593/7 0 vyméfe 33 m2 panu
Nejedle’mu,Jaroslav 39 <.>
<br> Visledek hlasovfini: Pro 5 Proti 0 Zdrieli se 0
Usnesenr’ if.1 bylo schvaileno <.>
<br> Bod 4
<br> Névrh usnesenr’:
<br> Zastugitelstvo obce Jaroslav projednalo a schvélilo pi‘edloienou cenovou nabr’dku firmy
Petr imon,Trusnov 49 na zatepleni,opravu venkovm’ch omitek 2.etapa a opravu
chodnikfl u fotbalovych kahin ve vfii 246 284,- Ké s DPH <.>
<br> Vysledek hlasovém’: Pro: 5 Proti: 0 Zdrieli se: 0
Usnesenl’ E.2 bylo schvéleno <.>
<br>
Bod 5
<br> Névrh usnesem’:
<br> ZastuyitelsWo obce Jaroslav projednalo a schvélilo pfedloienou cenovou nabl’dku firmy
XXXX XXXXX,Trusnov XX na opravu stén,vymalbu a rekonstrukci podlahy v hasiéérné ve
vy§i 146 095,- Ké ...

Načteno

edesky.cz/d/3884001

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jaroslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz