« Najít podobné dokumenty

Obec Paršovice - Závěrečný účet obce Paršovice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Paršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly (Mateřská škola Paršovice, příspěvková organizace, TJ Sokol Paršovice, Protokol o kontrole hospodaření Obce Paršovice nahrazující interní audit)
Protokol o kontrole hospodaření Obce Paršovice nahrazující interníaudít dle zákona 320/2001 Sb <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu za rok 2019
<br> Schválený rozpočet daňových příjmů a dotací,byl v průběhu roku upraven k 31.10.2019 na částku 8.339.085,- Kč.V průběhu roku byly obci poskytnuty dotace v celkové výši 2.353.285,- Kč <.>
<br> 1) Dotace Sokolovna Paršovice — víceúčelové centrum obce — rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu (MMR) = 713399,- Kč
<br> 2) Dotace Sokolovna Paršovice — víceúčelové centrum obce — rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu (Olomoucký kraj) = 898100; Kč
<br> 3) Dotace na volby = 29000,- Kč 4) Dotace na pořízení územního plánu = 136000,- Kč 5) Příspěvek na hospodaření v lesích = 270960,- Kč 6) Dotace na akci Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Paršovice = 305826,- Kč
<br> Ad 1) Dotace byla rozpočtována dle rozhodnutí o poskytnutí dotace.Faktura byla zaplacena zvlastních zdrojů.Po kontrole vyúčtování dotace MMR bude zaslána platba na účet <.>
<br> Ad 2) Z celkově poskytnuté částky dotace bude použito 500.000,- Kč.Vyúčtování dotace XXXX do XX.XX.XXXX.Do stejného data bude zbytek dotace vrácen na účet poskytovatele <.>
<br> Ad 3) 7.5.2019 byla obci poskytnuta dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29000,- Kč.Ke dni kontroly byla dotace dle rozpočtu zapojena do příjmů i výdajů a v době kontroly vyčerpána ve výši 16.804,- Kč.Zbytek dotace budeme vracet v lednu 2020 <.>
<br> Ad 4) Dotace byla rozpočtována dle rozhodnutí o poskytnutí dotace.Letos bylo připsáno 120.000,- Kč dle došlé faktury.V příštím roce bude připsáno 16.000,- Kč <.>
<br> Ad 5) Dle Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého kraje přišla na účet částka 270.960,- Kč na základě faktury za výsadbu stromů v obecním lese v r.2018 <.>
<br> Ad 6) Celková poskytnutá dotace byla použita na úhradu faktury za rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy XXXXX XXXXXX.Vyúčtování dotace bylo zasláno X...
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Mateřské školy Paršovice
inventarizační zpráva za rok 291%
<br> Škola: Mateřská škola Paršovice,okres Přerov,příspěvková organizace lČO: 70981680
<br> Zpracovánodne: 31.1.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.411/2017 Sb„ inventarizační Činnosti:
<br> 1.1.Plan inventurbylvčas zpracován a projednán.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou.at-vnitro organizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy Členů inventarizačních komisí byly odsouhlasený dle podpisových vzorů a nebyly "zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur :; jinými osobami proběhla a termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově lVlŠ dne 3.12.2019.Provedene proškoleníje doloženo prezenční listinou.Školení se zúčastnili všichni členové inventarizační komise.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců: nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům:
<br> Inventarizace proběhla řadně,podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost,U inventur byly vždy členy komise osoby,odpovědné za majetek <.>
<br> Dle planu inventur byl zjištěn skutečný tav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán \! inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31.12.2019.'
<br> 2.informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Řešení schodků a mank
<br> inventarizaci nebyly řešeny schodky a XXXXX
<br> Řešení ilwentarizačních přebytků a jejich oceněni
<br> Nebyly zjištěny žádné rozdíly
<br> Změny odpisových plánů
<br> Inventarizaci nebude podán návrh na změnu odpisových plánů.Řešení návrhů na opravné položky majetku
<br> Inventarizaci nebude podán návrh na opravné položky majetku <.>
<br> Řešení opravných položek |< ...
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2019 obce Paršovice
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 OBEC PARŠOVICE
<br> Obec: Paršovice IČ: 00636461 Datum zpracování: 31.1.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení whlášky č.411/2017 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen zastupitelstvem obce.Inventarizační komise postupovaly vsouladu svyhláškou a vnitroorganizační směrnici.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur sjinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo vbudově obecního úřadu dne 20.11.2019.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Školení se zúčastnili všichni členové inventarizačních komisí.Součásti školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců: nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům:
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,kterýje zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31.12.2019
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelny'ch rozdílech
<br> Inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly
<br> “Řešení schodků a mank
<br> Inventarizaci nebyly zjištěny schodky či manka <.>
<br> Řešení inventarizačních přebytků a jejich oceněni
<br> Inventarizaci nebyly zjištěny přebytky <.>
<br> Změny odpisových plánů
<br> Inventarizaci nebude podán návrh na změnu odpisových plánů
<br> Řešení ...
Zpráva o výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Paršovice  za  rok 2019 včetně účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha)

Příloha
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> P říI 0 ha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00636461 Název: Obec Paršovice Právní forma: územní samosprávný celek Sídlo: Paršovice Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2020 12:12:40
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Neočekává se ukončení účetní jednotky
<br> Učetni jednotka k31.12.2019 nesestavovala přehled o změnách vlastního kapitálu,nevykazuje aktiva vyšší než 40miI.Kč Učetni jednotka účtuje zásoby způsobem B přímo do spotřeby
<br> K 31.12.2019 účetní jednotka neměla dlouhodobé závazky,pouze krátkodoubý závazek - mimořádný členský příspěvek za kalendáře účtován na účet 349 ve výši 10000,-
<br> K 31.12.2019 účetní jednotka vykazuje dlouhodobou pohledávku sociální pohřeb opatrovance,dopusd probíhá dědické řízení účtována na účtu 469 ve výši 18 250,50
<br> Na účtě 245 je stav účtu opatrovance,který zemřel,tento stav se nemění a účetní jednotka dále eviduje na učtu 378
<br> Dlouhodobý majetek byl navýšen o nepeněžítý vklad ve výši 753 875,16 Kč do společnosti VaK - (hodnota akcii je v částce 285000í
<br> A.2.||nformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> rozlišují se dlouhodobě a krátkodobé zálohy na transfery náhradv mzdv za dočasnou pracovni neschopnost se účtuií společně se mzdovými nákladv na účtu 521
<br> A.3.llnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT) k 31.12.<.> 2019 účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv
<br> účtovaia formou rozpočtu tvorbu rezervv na obnovu kanalizace
<br> oman ?ARŠQWCE © Paxěbvim 98 753 65 PARĚŠOVICE ič 00636461,DIČ 6200636461
<br> Příloha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Obec Paršovice IČ: 00636461 Stránka : 1 z 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: iC: 00636461 Název: Obec Pa...
Rozvaha
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00636461 Název: Obec Paršovice Právní forma: územní samosprávný celek Sídlo: Paršovice Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2020 11:10:19 1 | 2 | 3 4 Císlo Název položky su ÚČETNÍ OBDOBÍ PO'OŽkV BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO l KOREKCE [ NETTO AKTIVA 77 269 306,14 8 331 614,59 68 937 691,55 77 926 559,83 CELKEM A.Stálá aktiva 58 981 646,93 8 269 434,59 50 712 212,34 49 063 541,59 l,Dlouhodobý nehmotný majetek 384 169,00 194 533,00 189 636,00 81 242,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 148 109,00 148 109,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 116 060,00 46 424,00 69 636,00 81 242,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 56 899 352,27 8 074 901,59 48 824 450,68 48 038 049,09 * 1.Pozemky 031 10 925 771,05 0,00 10 925 771,05 10 850 992,45 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 37 253 183,46 4 926 552,00 32 326 631,46 31 364 200,45 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 6 168 053,09 951 004,90 5 217 048,19 5 457 812,19 movitých věcí- ' 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 193 187,69 2 193 187,69 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 41 561,98 4 157,00 37 404,98 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 317 595,00 0,00 317 595,00 365 044,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný ma...
Výkaz zisku a ztráty
_ 227/642? 26,JZ)
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: |c: 00636461 Název: Obec Paršovice Právní forma: územní samosprávný celek Sídlo: Paršovice Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2020 11:10:58
<br> 1 2 3 4 Číslo Název položky su BĚŽNÉ účelmi OBDOBÍ MINULÉ ÚČIIÉTNÍ OBDOBÍ položky Hlavní činnost ] Hosp.činnost Hlavni činnost ] Hosp.činnost A.NAKLADY CELKEM „___ __ _ ___ _ý___ __ 536%,Q____ _ __0,00__,_M? 529,79_„,<,> 0,00 !.Náklady z činnosti 4 657 260,63 0,00 5 237 851,79 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 303 670,09 0,00 537 744,65 0,00 2.Spotřeba energie 502 415 350,81 0,00 421 533,21 0,00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 2 858,70 0,00 15 594,28 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 19 900,00 0,00 47 598,75 0,00 8.Opravy a udržování 511 325 298,85 0,00 288 173,68 0,00 9.Cestovné 512 3 283,00 0,00 9 649,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 10 450,00 0,00 25 610,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 802 495,44 0,00 1 384 578,12 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 353 924,00 0,00 1 270 030,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 307 890,00 0,00 282 863,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 2 568,00 0,00 4 310,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 25 866,00 0,00 19 222,50 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 25 009,00 0,00 15 727,50 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 1 181,00 0,00 1 181,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00,24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 18 215,00 0,00 14 232,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO:
<br> 2019
<br> 12
<br> 00636461
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Paršovice,Paršovice
<br> ].Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf po|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň Z Přílmů fyZ- OSOb Placená PlátCi 1 300 000,00 1 300 000,00 1 505 895,76 0000 1112 Daň Z Příímu 012- osob placená DOPIatník 30 000,00 30 000,00 40 835,94 0000 1113 Daň Z příjmu fYZ- 0509 Vybíraná srážkou 110 000,00 110 000,00 137 729,71 0000 1121 _ Daň Z příjmů PfáV- OSOb 1 200 000,00 1 200 000,00 1 282 857,70 0000 1211 Daň Z Přidané hOdHOÍV 2 700 000,00 2 700 000,00 2 868 045,89 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 2 891,49 0000 1340 Poplatek za PTOVOZ SYStémU K0 190 000,00 190 000,00 185 710,00 0000 1341 Poplatek ze 9513 9 000,00 9 000,00 10 625,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.5 000,00 5 000,00 3 05500 0000 1344 POPlafek ze VSÍUPnéhO 2 000,00 2 000,00 2 631,00 0000 1361 SPfáVnÍ Poplatky 4 000,00 4 000,00 3 260,00 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 25 000,00 25 000,00 34 57892 0000 151 1 Daň Z nemOVitýCh VĚCÍ 320 000,00 320 000,00 313 125,37 0000 411 1 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 29 000,00 29 00000 0000 4112 NI př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 78 000,00 84 800,00 84 800,00 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.0,00 270 960,00 270 95000 0000 4121 N'- př— transf.Od ObCÍ 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0000 4216 Ost- př- transfery ze státního rozpočtu 0,00 1 139 225,00 1 139 225,00 0000 4222 Inv.Př- transfery Od krajů 0,00 500 000,00 500 000,00 0000 **** 5 979 000,00 7 924 985,00 8 421 226,78 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj 1019 2131 Příjmy Z Pronáimu Pozemků 65 000,00 65 000,00 39 810,00 1019 “*...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> 9pZn.: KLÍ)K/64481/2019/OK/7960 Počet listů: 8 C.j.: KUOK 1778/2020 Počet stran: 8 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Paršovice za rok 2019,IČ 00636461
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 16.12.2019 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15.4.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Paršovice za rok 2019 dne 20.11.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 15.4.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Paršovice Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 15.4.2020 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
<br> zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXX XXXXXX - starosta Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Paršovice za rok 2019
<br> - nebyly zjištěny ...
Závěrečný účet obce Paršovice za rok 2019
Obec Paršovice,Paršovice 98,753 55,IČO: 00636461
<br> Závěrečný učet zarok2019 Obec Paršovice
<br> Zpracovaný dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,& 17,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Obec Paršovice zpracovala údaje o svém hospodaření za rok 2019 a to údaje o: - stavu prostředků na účtech 231 0100 Základní běžný účet
<br> 231 0110 Spořící účet
<br> 2310130 Účet u ČNB
<br> 261 0100 Pokladna
<br> plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby,finančních vztazích ke státnímu rozpočtu a státním fondům (dotace a půjčky),hospodaření s majetkem (aktiva,pasiva),závazcích a pohledávkách obce,výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,které byly zpracovány ve
<br> „Zprávě o výsledku hospodaření obce Paršovice za rok 2019“ <.>
<br> Obec Paršovice si XXXXXXX dle X XX zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a dle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,přezkoumat své hospodaření za rok 2019 <.>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje provedl přezkoumání hospodaření za období od 1.l.2019 do 31.12.2019 a konstatoval,že při přezkoumání hospodaření obce Paršovice
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Obsah přezkoumání je zpracován ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Paršovice“ ze dne 15.dubna 2020,která je přílohou č.1 <.>
<br> Obsah
<br> 1.Základní informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 2.Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.Plnění...

Načteno

edesky.cz/d/3883984

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Paršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz